Search form

Miamun 31:34

34Retsel iyu ramaŋgan mugus maraganun da ifaraŋʼ iruʼ nam rima yaba kamir barun i garam gar mpada gin da impa ragun gin. Laban iŋuar i nam sib aŋu imiŋʼ uŋar wasaʼ da wawaʼ rutin u.