Search form

Miamun 31:48

48Da Laban ini, “Tauf ufuman ani isu ampap i rima maran furan i nan udzudan muntida wasaʼ i agu da dzi da aruani da fadan.” I wain igi da Yakop ifariŋʼ ini Galid.