Search form

Miamun 31:53

53Abraham da Nahor da ramaŋgan Tera Anutu gan buŋʼ amunti wasaʼ i raruda agu da dzi bida agi maŋa runta asub.”

Ibinigi da Yakop itsarif ruan da Laban i ramaŋgan Isak Anutu gan biŋaŋgan aru rib rata nidzun aŋu gin ugu.