Search form

Miamun 32:17

17Yakop isantiŋʼ nan da garam guman muŋʼa miamun ibiani, “Gubuʼ dzi raiŋgaŋʼ Isau bawaʼan da agu da guta i agu, ‘Maŋa garam guman agu, da agu fa anuŋʼ, da maŋa apu gan ani?’