Search form

Miamun 32:9

9Da Yakop yugin ibiani, “O dzi rumpuŋgaŋʼ Abraham da ramaŋgaŋʼ Isak Anutu gan. O Yawe, agu ni da dzi ibiani, ‘Watip wafa gampam wain da gam utupam, da dzi buŋʼ ampa tayaŋʼ agu da nanaŋ u naŋgam mpadan nawaʼ ŋarubini aŋu.’