Search form

Miamun 33:18

18Impai nigi gubuʼ fain sib raiyi, da Yakop iyuŋ iba da ibawaʼ bini aŋu imiŋʼ gamp Sekem imiŋʼ intap Kanan, da impa uts aŋu da gamp igi. Da araŋan sanaban yuŋa miŋʼa Mesopotemia badan ibantsup imiŋʼ nigi.