Search form

Miamun 35:27

27Yakop ibawaʼ da ramaŋgan Isak i gamp Mamri, miŋʼa uts da gamp Kiriat Arba (biŋan maŋan Hibron) aru Abraham da Isak mpada gin ugu.