Search form

Miamun 35:3

3Ida agi buŋʼ ayab gamp Betel, da dzi buŋʼ arim mumai mararam tsarada nam in da Anutu aru naŋa dzi nangaŋʼ udagin suda nidzun. Araŋan irim dzi sib da gubuʼ dzi waʼan da barabin ugu, da impa tayaŋʼ dzi i sanab santan aru dzi fada gin ugu.”