Search form

Miamun 36:2

2Isau iyu finin iruʼrun imiŋʼ Kanan: Ada, Elon garam Hit ugu narun finam, da Oholibama, Ana narun finam da Tsibion garam Hiwi rumpuŋgan.