Search form

Miamun 37:17

17Da garam igi ini araŋan nifuŋgan muŋaʼ ibiani, “Ribaraŋan itaŋin nani rai da ifa sib. Dzi riŋant i ribaraŋan nida nan da ruan bida ani, ‘Agi fada Dotan.’”

Ibinigi da Yosef yatsuŋʼ rain rusan da iwaʼ da ribaraŋan santan imiŋʼ Dotan.