Search form

Miamun 40:15

15I miamun da garam iwap dzi aŋu imiŋʼ garam Hibru intapan da iyu dzi iba ani. Da gubuʼ dzi mpada ani, dzi wanaŋ asub maŋan u. Irim dzi utaʼ aŋu yataŋʼ karabus.”