Search form

Miamun 41:19

19Rai da dzi tip itsaŋa makau 7 gaŋkidan muntida urun utaʼ tipa waʼa mpui. Dzi watsaŋan makau maran maŋa bidanigi imiŋʼ intap Idzip santan u.