Search form

Miamun 41:30

30Da nigi ntsupan, da gubuʼ maŋits tsiraʼ buŋʼ amunti nasaŋʼ udzuf 7. Garam Idzip maran buŋʼ asamu gubuʼ bini nam gadan ntidan. Da gubuʼ tsiraʼ nam gadan maʼan buŋʼ awaya intap da garam gar santan.