Search form

Miamun 41:5

5Araŋan itip igiŋʼ marampruʼ da itip itsaŋan nam puafuban maŋan, da itsaŋan dzaŋkum wain bitsintaʼ kapa nidzun 7 da iwaʼ maran bini aŋu.