Search form

Miamun 44:17

17Da bitsintaʼ Yosef ini binaʼ, “Imaʼ. Dzi wasaŋʼ i naŋa sanab bidanigi u. Garam aru uda kap silva aŋu buŋʼ asu dzi garam gumaŋʼ utaʼ. Da nan imaʼ i agam. Agam santan buŋʼ afan da ramaŋgam ruta nan nufan.”