Search form

Miamun 44:30-31

30-31“Aruani da bida aga tipa fadan, da u garam gumam dzi ramaŋgaŋʼ mamida i tsaŋanda aga raiŋgaŋʼ isiʼ igi, da nugu barabin buŋʼ ais araŋan funub, i wain ibi araŋan ifufi sib da aga raiŋgaŋʼ isiʼ igi ibi araŋan nuguŋgan marafain. Da u garam gumam agai buŋʼ asu wain i aga ramaŋgaŋʼ naŋgan mampan igi. 32Dzi tsaf ruaŋʼ sib da ramaŋgaŋʼ i mpada tayaŋʼ raiŋgaŋʼ isiʼ igi bini. Da dzi ni binaʼ, ‘Bida dzi mamida tipa uda raiŋgaŋʼ isiʼ igi badan da agu, da dzi aŋu buŋʼ asu wain i barabin igi santan namiŋʼ u maraŋgam nantiŋ.’