Search form

Miamun 44:8

8U sruʼgin sib wa, gubuʼ aga taŋinda intap Kanan rai i tipa badan, da aga yu silva aga tsaŋanda miŋʼa aga bekaŋʼ wit nifun itip iba da agu. Da wain idzuwai da aga wapa silva ma gol miŋʼa u garam tsiraʼ gam uŋaran?