Search form

Miamun 46:17

17Aser narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,

Imna, Iswa, Iswi da Beraia.

Ribaraŋan nafuŋgan Sera.

Da Beraia narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,

Heber da Malkiel.