Search form

Miamun 46:34

34da agam wani araŋan nangan muŋaʼ nabiani, ‘U garam gumam agai ani gumaŋʼ naŋan da ibiani, aga garam mpada tayaŋʼ dumpa da makau, yatsuŋʼ aga ramaŋʼ rusan sanaban musa naŋan. Aga atsuŋʼ gin da aga isi isiʼ isaŋʼ aga yiŋʼa rutin.’ Da nigi saŋʼ i rima agam sib i mpada intap Gosen, i garam Idzip ibugin i suda uts da garam mpada tayaŋʼ dumpa.”