Search form

Miamun 47:22

22Da intap Yosef mamida udan, da garam anutu wain i anutu umpur intapan, i kiŋ impa tayaŋʼ ribaraŋan da isaŋʼ i nam gadan. I wain igi da ribaraŋan rugif intapan ragun.