Search form

Miamun 47:26

26Ibinigi da Yosef yudzu nan maŋan isu nan faidagin imunti wasaʼ i garam Idzip, i bida gubuʼ nam atiʼan da natsaf 5 igi gan bits nasu kiŋ gan. Da nan igi ruŋʼ imunti da gubuʼ aruani ibinigi. Da garam anutu wain i anutu umpur intapan aŋu da kiŋ anuŋʼ iyu u.