Search form

Miamun 49:6

6Dzi wasaŋʼ i mpada wasaʼ i rib iruʼ igi nangan maradzigin tipan u.

Iyu waŋun tsakiadan utaʼ aŋu da yis garam funub

da itipuʼ makau faga far utaʼ utaʼ aŋu isaŋʼ maraŋgan furan.