Search form

Miamun 8:1

Mpui Furan Tsiraʼ Iriʼ Sib

1Da bitsintaʼ Anutu maran rufur Noa da apu santan ruŋʼ mpada madzuŋ igi da itaŋin manis irunt da igufi mpui tsiraʼ igi da isasariʼ iruʼ.