Search form

Miamun 8:13

13Noa udzufan ibawaʼ 601 sib. Da atupa udzuf faʼ ukaman 1 da gubuʼ gan 1 da mpui iriʼ sib. Noa iraʼ i buari i nam buafira madzuŋ gudzun gin da irarab nam santan iruʼ da itsaŋan ibi mpui iriʼ sib da intap iwaʼ.