Search form

Miamun 8:20

Noa Itsara Nam da Yawe.

20Noa yantuŋʼ tauf isu mumai mararam tsarada nam da Yawe gin. Da araŋan iyu apu fain imiŋʼ apu mara maran yuŋan da dzufan Anutu maran aridagin i rima daŋki rutin, da itai isu daŋki ifan da Yawe.