Search form

Miamun 8:9

9Da bitsintaʼ mpui ruŋʼ imunti, ibinigi da ŋasabusir isau gan mpada gin, da itip idzuf iba madzuŋ da Noa yintsi baŋin iwaʼ ifan da iyu apu araŋan yataŋʼ ifan.