Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 1

سَلاَمْ وْصَلاَةْ شُكْرْ

1مِنْ بُولُسْ الرَّسُولْ مْتَاعْ المَسِيحْ يَسُوعْ، وْمِالأَخْ سُوسْتَانِيسْ، 2لْكَنِيسِةْ اللهْ فِي كُورِنْثُوسْ، لِلِّي خْتَارْهُمْ اللهْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ وِدْعَاهُمْ بَاشْ يْكُونُوا قِدِّيسِينْ مْعَ النَّاسْ الكُلْهُمْ الِّي يِدْعِيوْ بْإِسْمْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ فِي كُلْ بْلاَصَة، وِلِّي هُوَ رَبّْهُمْ وْرَبْنَا. 3النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ لِيكُمْ مِنْ اللهْ بُونَا وِالرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ. 4نُشْكُرْ اللهْ دِيمَا عْلَى خَاطِرْكُمْ وِعْلَى النِّعْمَة الِّي عْطَاهَالْكُمْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ. 5وْبِيهْ هُوَ وَلِّيتُوا غُنْيَا فِي كُلْ شَيْء، فِي الكْلاَمْ الكُلْ وْفِي المَعْرْفَة الكُلْهَا. 6بْقَدْرْ مَا ثِبْتِتْ فِيكُمْ الشّْهَادَة مْتَاعْ المَسِيحْ، 7مَا كُمْشْ نَاقْصِتْكُمْ حَتَّى مَوْهْبَة، وِانْتُمْومَا تِسْتَنَّاوْ فِي يَسُوعْ المَسِيحْ بَاشْ يُظْهُرْ، 8وْهُوَ الِّي يَحْفِظْكُمْ قْوِيِّينْ لِلإِخْرْ بَاشْ تْكُونُوا مَا عْلِيكُمْشْ لُومْ فِي اليُومْ الِّي بَاشْ يَرْجَعْ فِيهْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ. 9اللهْ أَمِينْ وِتْنَجّْمُوا تَاثْقُوا فِيهْ وْهُوَ الِّي دْعَاكُمْ بَاشْ تْكُونْ عِنْدْكُمْ عَلاَقَة مْعَ ابْنُو يَسُوعْ المَسِيحْ رَبّْنَا.

مَشَاكِلْ بِينْ المُؤْمْنِينْ

10نُطْلُبْ مِنْكُمْ يَا إِخْوَة، بْإِسْمْ يَسُوعْ المَسِيحْ، بَاشْ تْكُونُوا الكُلْكُمْ مِتَّفْقِينْ فِي الرَّايْ وْمَا تْكُونُوشْ مِتْخَالْفِينْ، آمَا كُونُوا مِتَّفْقِينْ فِي كُلْ شَيْء، عِنْدْكُمْ رُوحْ وَاحِدْ وْفِكْرْ وَاحِدْ. 11يَا إِخْوْتِي رَاهُو عِلْمُونِي عَايِلْةْ خُلُوِي الِّي ثَمَّة مَشَاكِلْ بِينَاتْكُمْ. 12نُقْصُدْ الِّي كُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ يْقُولْ: «آنَا مْعَ بُولُسْ» وْ «آنَا مْعَ أَبُلُّوسْ» وْ «آنَا مْعَ بُطْرُسْ» وْ «آنَا مْعَ المَسِيحْ.» 13يَاخِي المَسِيحْ تِقْسِمْ؟ يَاخِي بُولُسْ هُوَ الِّي تِصْلَبْ عْلَى خَاطِرْكُمْ؟ وِلاَّ تْعَمِّدْتُو بْإِسْمْ بُولُسْ؟ 14نُشْكُرْ اللهْ الِّي مَا عَمِّدْتِشْ حَتَّى وَاحِدْ مِنْكُمْ كَانْ كْرِيسْبُسْ وْغَايُوسْ، 15هَاذَاكَا عْلاَشْ حَتَّى حَدْ مَا يْنَجِّمْ يْقُولْ الِّي إِنْتُومَا تْعَمِّدْتُو بْإِسْمِي. 16آمَا زَادَا، عَمِّدْتْ عَايِلْةْ اسْتِفَانَاسْ. وْمَا عَدَا هَاذُومَا مَا نِتْذَكِّرْشْ رُوحِي عَمِّدْتْ وَاحِدْ آخَرْ. 17المَسِيحْ مَا بْعَثْنِيشْ بَاشْ نْعَمِّدْ، آمَا بْعَثْنِي بَاشْ نْبَشِّرْ مِنْ غِيرْ مَا نْعَمِّلْ عْلَى قُوِّةْ كْلاَمِي بَاشْ مُوتْ المَسِيحْ عْلَى الصَّلِيبْ مَا اطِّيحِشْ قِيمْتُو.

المَسِيحْ قُدْرِةْ اللهْ وْحِكْمْتُو

18كِلْمِةْ الصَّلِيبْ هِيَ جَهْلْ عِنْدْ النَّاسْ المَاشِينْ لِلهْلاَكْ. آمَا عِنْدْنَا أَحْنَا الِّي نْتَبّْعُوا فِي طْرِيقْ الخَلاَصْ، رَاهُو قُدْرِةْ اللهْ. 19- رَاهُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

بَاشْ نْغَلِّطْ الحِكْمَة مْتَاعْ الحُكَمَاءْ،

وِانَّحِّي الحِيلَة مْتَاعْ الأذْكِيَاءْ.

20وِينُو الحَكِيمْ؟ وِينُو الكَاتِبْ؟ وِينْهُمْ الِّي يْنَاقْشُوا فِي الزْمَانْ هَاذَا؟ يَاخِي مُوشْ اللهْ ظَهِّرْ الِّي الحِكْمَة مْتَاعْ العَالَمْ جَهْلْ؟ 21مَا دَامُو اللهْ فِي حِكْمْتُو خَلَّى العَالَمْ مَا يَعْرْفُوشْ بِالحِكْمَة مْتَاعُو، إِمَّالاَ اللهْ حَبْ يْخَلِّصْ المُؤْمْنِينْ بِيهْ بِالجَهْلْ مْتَاعْ البْشَارَة. 22وَقْتِلِّي اليْهُودْ يُطْلْبُو فِي المُعْجْزَاتْ، وِاليُونَانِيِّينْ يْلَوّْجُوا عْلَى الحِكْمَة. 23أَحْنَا نْبَشّْرُوا بِالمَسِيحْ مَصْلُوبْ، وِالشَّيْء هَاذَا عَثْرَة عِنْدْ اليْهُودْ وْجَهْلْ عِنْدْ اليُونَانِيِّينْ. 24آمَا عِنْدْ اليْهُودْ وِاليُونَانِيِّينْ الِّي دْعَاهُمْ اللهْ بَاشْ يِمّْنُوا، المَسِيحْ هُوَ قُدْرِةْ اللهْ وْحِكْمْتُو. 25رَاهُو الجَهْلْ مْتَاعْ اللهْ أَحْكِمْ مِنْ النَّاسْ، وِالضَّعْفْ مْتَاعْ اللهْ أَقْوَى مِالنَّاسْ.

26شُوفُوا يَا إِخْوَة كِيفَاشْ كُنْتُوا وَقْتِلِّي نَادَالْكُمْ اللهْ، مَا كَانُوشْ فِيكُمْ بَرْشَة نَاسْ حُكَمَاءْ بِالحِكْمَة مْتَاعْ البَشَرْ وِلاَّ نَاسْ قْوِيِّينْ وِلاَّ مِنْ النَّاسْ الوَاصْلِينْ. 27آمَا اللهْ خْتَارْ الجُهَّالْ مْتَاعْ العَالَمْ بَاشْ يْحَشِّمْ الحُكَمَاءْ، وِخْتَارْ زَادَا الضْعَافْ مْتَاعْ العَالَمْ بَاشْ يْحَشِّمْ القْوِيِّينْ. 28وِخْتَارْ اللهْ الِّي مَا عِنْدُوشْ حَتَّى قِيمَة وِالمَحْقُورْ وِلِّي مَا يِسْوَى حَتَّى شَيْء بَاشْ يْنَحِّي الِّي عَنْدُو قْدَرْ وْقِيمَة فِي العَالَمْ، 29بَاشْ حَتَّى وَاحِدْ مَا يِتْفُوخِرْ قُدَّامْ اللهْ. 30آمَا إِنْتُومَا، بْفَضْلْ اللهْ وَلِّيتُو فِي المَسِيحْ يَسُوعْ الِّي وَلاَّلْنَا حِكْمَة وْبِرْ وْقَدَاسَة وْفِدْيَة مِنْ عِنْدْ اللهْ. 31- إِمَّالاَ كِيفْ مَا هُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «الِّي يِتْفُوخِرْ يِتْفُوخِرْ بِالرَّبْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index