Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 10

عْبَادِةْ الصْنَبْ

1- يَا إِخْوْتِي مَا نْحِبّْكُمْشْ تَنْسُوا الِّي جْدُودْنَا الكُلْهُمْ كَانُوا مِحْمِينْ بِالسْحَابَة، وِالكُلْهُمْ شَقُّوا البْحَرْ، 2وِالكُلْهُمْ تْعَمّْدُوا مْعَ مُوسَى تَحْتْ السْحَابَة وْفِي البْحَرْ، 3- وِالكُلْهُمْ كْلاَوْ نَفْسْ المَاكْلَة الرُّوحِيَّة، 4وِالكُلْهُمْ شَرْبُوا مَاء رُوحِي وَاحِدْ، وْشَرْبُوا مِنْ حَجْرَة رُوحِيَّة تِمْشِي مْعَاهُمْ، وِالحَجْرَة هَاذِي كَانِتْ المَسِيحْ. 5- وِبْرَغْمْ هَاذَا اللهْ مَا رْضَاشْ عْلَى أَكْثِرْهُمْ هَاذَاكَا عْلاَشْ مَاتُوا فِي الصَّحْرَاء. 6- الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو بَاشْ يْكُونْ مِثَالْ لِينَا، بَاشْ مَا نِشْتْهَاوْشْ الشَّرْ كِيفْ مَا هُومَا شْتْهَاوْ، 7- وْمَا تِعْبْدُوشْ الصْنَبْ كِيفْ مَا عَبْدُوهَا نَاسْ مِنْهُمْ، كِيفْ مَا يْقُولْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «الشَّعْبْ قْعَدْ يَاكُلْ وْيُشْرُبْ، وِمْبَاعِدْ قَامُوا يَلْعْبُوا.» 8- وْمَا نَزْنَاوْشْ كِيفْ مَا زْنَاوْ نَاسْ مِنْهُمْ، يَاخِي مَاتُوا مِنْهُمْ ثْلاَثَة وْعِشْرِينْ أَلْفْ فِي نْهَارْ وَاحِدْ. 9- وْمَا نْجَرّْبُوشْ المَسِيحْ كِيمَا جَرّْبُوهْ نَاسْ مِنْهُمْ، وْقَتْلِتْهُمْ اللْفَاعِي. 10- وْمَا تِتْشَكَّاوْشْ كِيفْ مَا تْشَكَّاوْ نَاسْ مِنْهُمْ، وْمَلاَكْ المُوتْ قْتَلْهُمْ. 11وِالحَاجَاتْ هَاذِي الكُلْهَا جْرِتِّلْهُمْ بَاشْ تْكُونْ مِثَالْ لِينَا، وِتْكِتْبِتْ بَاشْ تْنَبِّهْنَا أَحْنَا الِّي قْرُبْنَا لْإِخْرْ الزْمَانْ. 12هَاذَاكَا عْلاَشْ الِّي مَاشِي فِي بَالُو الِّي هُوَ وَاقِفْ يْرُدْ بَالُو بَاشْ مَا يْطِيحِشْ. 13كُلْ امْتِحَانْ طُحْتُوا فِيهْ رَاهُو مُوشْ فُوقْ طَاقِتْكُمْ، آمَا اللهْ رَاهُو أَمِينْ وْمَا يْخَلِّيكُمْشْ اطِّيحُوا فِي امْتِحَانَاتْ أَكْثِرْ مِنْ طَاقِتْكُمْ، آمَا وَقْتِلِّي اطِّيحُوا فِي امْتِحَانْ يَعْطِيكُمْ القُوَّة بَاشْ تْنَجّْمُوا تِتْحَمّْلُوا.

مَا تِعْبْدُوشْ الصْنَبْ

14هَاذَاكَا عْلاَشْ، يَا حْبَابِي، أُهْرْبُوا مِنْ عْبَادِةْ الصْنَبْ. 15آنَا نْكَلِّمْ فِيكُمْ كِيفْ نَاسْ فَاهْمِينْ، إِمَّالاَ احْكْمُوا وَحَّدْكُمْ عْلَى الشَّيْء الِّي نْقُولْ فِيهْ: 16كِنُشْكْرُوا اللهْ عْلَى كَاسْ البَرْكَة وَقْتِلِّي نُشْرْبُوهْ يَاخِي مَا يْخَلِّينَاشْ مِتْشَارْكِينْ فِي دَمْ المَسِيحْ؟ الخُبْزْ الِّي نِقْسْمُوهْ وَقْتِلِّي نَاكْلُوهْ، يَاخِي مَا يْخَلِّينَاشْ مِتْشَارْكِينْ فِي بْدَنْ المَسِيحْ؟ 17وْإِحْنَا الكُلْنَا بْدَنْ وَاحِدْ، عْلَى خَاطِرْ ثَمَّة خُبْزْ وَاحِدْ، وْإِحْنَا الكُلْنَا نِتْشَارْكُوا فِي الخُبْزْ هَاذَا. 18شُوفُوا بَنِي إِسْرَائِيلْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: يَاخِي الِّي يَاكْلُوا الذْبَايِحْ الِّي فِي المَذْبَحْ مُوشْ مِتْشَارْكِينْ فِي المَذْبَحْ؟ 19إِمَّالاَ شْنُوَّة بَاشْ نْقُولْ؟ يَاخِي الصَّنْبَة عِنْدْهَا قِيمَة، وِلاَّ الشَّيْء الِّي تِذْبَحْ لِلصَّنْبَة عَنْدُو قِيمَة؟ 20لاَ آمَا رَاهِي الذْبَايِحْ مْتَاعْ النَّاسْ الِّي مُوشْ يْهُودْ مَذْبُوحَة لِلشْوَاطِنْ، مُوشْ للهْ. وْآنَا مَا نْحِبّْكُمْشْ تْكُونُوا مِتْشَارْكِينْ مْعَ الشْوَاطِنْ. 21مَا تْنَجّْمُوشْ تُشْرْبُوا مِالكَاسْ مْتَاعْ الرَّبْ وْمِنْ كَاسْ الشْوَاطِنْ. مَا تْنَجّْمُوشْ تَاكْلُوا مِالطَّاوْلَة مْتَاعْ الرَّبْ وِالطَّاوْلَة مْتَاعْ الشْوَاطِنْ. 22وِلاَّ بَاشْ نْخَلِّيوْ الرَّبْ يْغِيرْ؟ يَاخِي أَحْنَا أَقْوَى مِنُّو؟

أَعْمْلُوا كُلْ شَيْء لْمَجْدْ اللهْ

23«كُلْ شَيْء حْلاَلْ»، آمَا مُوشْ كُلْ شَيْء يِنْفَعْ. «كُلْ شَيْء حْلاَلْ»، آمَا مُوشْ كُلْ شَيْء يْعَاوِنْ. 24الوَاحِدْ مَا يْلَوِّجْشْ عْلَى مَصْلَحْتُو، آمَا عْلَى مَصْلَحْةْ الأُخْرِينْ. 25كُولُوا مِاللْحَمْ الكُلْ الِّي يِتْبَاعْ فِي السُّوقْ مِنْ غِيرْ مَا تِسْأْلُوا عْلَى حَتَّى شَيْء بَاشْ تْرَضِّيوْ ضَمِيرْكُمْ. 26- وِالكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ: «الأَرْضْ وْكُلْ مَا فِيهَا مِلْكْ لِلرَّبْ.» 27وْإِذَا سْتَدْعَاكُمْ وَاحِدْ مُوشْ مُؤْمِنْ وِمْشِيتُوا بِحْذَاهْ، كُولُوا أَيْ حَاجَة يْحُطّْهَالْكُمْ مِنْ غِيرْ مَا تِسْأْلُوا بَاشْ تْرَضِّيوْ ضَمِيرْكُمْ. 28آمَا إِذَا كَانْ قَالِلْكُمْ وَاحِدْ: «الذْبِيحَة هَاذِي رَاهِي لِلصْنَبْ»، مَا تَاكْلُوشْ مِنْهَا، عْلَى خَاطِرْ الِّي قَالِلْكُمْ وِعْلَى خَاطِرْ ضَمِيرْكُمْ. 29وْمَا نُقْصُدْشْ ضَمِيرْكُمْ انْتُمْ، آمَا ضَمِيرْ غِيرْكُمْ. عْلاَشْ حُرِّيتِي يِتْحَكِّمْ فِيهَا ضَمِيرْ غِيرِي؟ 30وْإِذَا كْلِيتْ مَاكْلَة وِشْكَرْتْ رَبِّي عْلِيهَا، عْلاَشْ يِتْبَلُّوا عْلِيَّ بِسْبَبْ المَاكْلَة الِّي شْكَرْتْ اللهْ عْلِيهَا؟ 31إِذَا تَاكْلُوا وِلاَّ تُشْرْبُوا، وِلاَّ تَعْمْلُوا أَيْ حَاجَة، أَعْمْلُوا كُلْ شَيْء لْمَجْدْ اللهْ. 32مَا تْكُونُوشْ عَثْرَة لِليْهُودْ وِلاَّ اليُونَانِيِّينْ وِلاَّ لْكَنِيسِةْ اللهْ، 33كُونُوا كِيفِي، آنَا نْحَاوِلْ بَاشْ نْرَضِّي النَّاسْ الكُلْ فِي أَيْ حَاجَة نَعْمِلْهَا، وْمَا نْلَوِّجْشْ عْلَى مَصْلِحْتِي، آمَا نْلَوِّجْ عْلَى الخِيرْ لْبَرْشَة نَاسْ بَاشْ يُخْلْصُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index