Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 11

1تَبّْعُونِي كِيفْ مَا آنَا نْتَبِّعْ فِي المَسِيحْ.

النْسَاء فِي إِجْتِمَاعَاتْ الكَنَايِسْ

2نَحْكِي عْلِيكُمْ بِالبَاهِي عْلَى خَاطِرْكُمْ دِيمَا تِتْذَكّْرُونِي فِي كُلْ شَيْء وِتْحَافْظُوا عْلَى التَّقَالِيدْ كِيفْ مَا عْطِيتْهَالْكُمْ. 3آمَا نْحِبّْكُمْ تَعْرْفُوا الِّي المَسِيحْ رَاسْ الرَّاجِلْ، وِالرَّاجِلْ رَاسْ المْرَا، وِالله رَاسْ المَسِيحْ. 4كُلْ رَاجِلْ يْصَلِّي وِلاَّ يِتْنَبَّأْ وْرَاسُو مْغُطِّي، يْهِينْ رَاسُو، 5وْكُلْ مْرَا تْصَلِّي وِلاَّ تِتْنَبَّأْ وْرَاسْهَا مُوشْ مْغُطِّي تْهِينْ رَاسْهَا، كَإِنّْهَا شْعَرْهَا مْحَجِّمْ. 6وْإِذَا كَانْ المْرَا مَا تْغَطِّيشْ رَاسْهَا، خِيرِلْهَا تْقُصْ شْعَرْهَا، آمَا إِذَا كَانْ عِيبْ عْلَى المْرَا بَاشْ تْقُصْ شْعَرْهَا وِلاَّ تْحَجّْمُو، إِمَّالاَ تْغَطِّي رَاسْهَا خِيرْ. 7وِالرَّاجِلْ مَا يِلْزْمُوشْ يْغَطِّي رَاسُو عْلَى خَاطْرُوا صُورِةْ اللهْ وْمَجْدُو، آمَا المْرَا رَاهِي المَجْدْ مْتَاعْ الرَّاجِلْ، 8مُوشْ الرَّاجِلْ هُوَ الِّي جَا مِالمْرَا، آمَا المْرَا هِيَ الِّي جَاتْ مِالرَّاجِلْ، 9وْمُوشْ الرَّاجِلْ الِّي تِخْلَقْ عْلَى طْرِيقْ المْرَا، آمَا المْرَا هِيَ الِّي تْخَلْقِتْ عْلَى طْرِيقْ الرَّاجِلْ. 10هَاذَاكَا عْلاَشْ المْرَا يِلْزِمْهَا تْكُونْ عِنْدْهَا عَلاَمَة مْتَاعْ سُلْطَة عْلَى رَاسْهَا، عْلَى خَاطِرْ المْلاَيْكَة. 11وْبِالنِّسْبَة لِلرَّبْ المْرَا مَا تْنَجِّمْشْ تْكُونْ مِنْ غِيرْ الرَّاجِلْ، وِالرَّاجِلْ مَا يْنَجِّمْشْ يْكُونْ مِنْ غِيرْ المْرَا. 12كِيفْ مَا المْرَا جَاتْ مِالرَّاجِلْ، الرَّاجِلْ زَادَا جَا عْلَى طْرِيقْ المْرَا، وْكُلْ شَيْء جَا مِنْ عِنْدْ اللهْ. 13احْكْمُوا بِينْكُمْ وْبِينْ رْوَاحْكُمْ: يَاخِي يْلِيقْ بِالمْرَا بَاشْ تْصَلِّي للهْ وْرَاسْهَا مُوشْ مْغُطِّي؟ 14وِلاَّ مُوشْ العَادَة بِيدْهَا تْعَلِّمْكُمْ الِّي عِيبْ عْلَى الرَّاجِلْ بَاشْ يْطَوِّلْ شَعْرُو، 15آمَا مُوشْ فُخْرَة لِلمْرَا وَقْتِلِّي اطَّوِّلْ شْعَرْهَا؟ عْلَى خَاطِرْ اللهْ عْطَاهَا الشْعَرْ بَاشْ يُسْتُرْهَا. 16آمَا إِذَا كَانْ وَاحِدْ يْحِبْ المَشَاكِلْ، رَاهُو الشَّيْء هَاذَا مُوشْ فِي عْوَايِدْنَا وْلاَ فِي عْوَايِدْ كَنَايِسْ اللهْ.

العْشَاء مْتَاعْ الرَّبْ

17وِلِّي بَاشْ نْقُولْهُولْكُمْ تَوَّا رَاهُو مَا نِيشْ بَاشْ نُفْخُرْكُمْ، عْلَى خَاطِرْ إِجْتِمَاعَاتْكُمْ تْضُرْ أَكْثِرْ مِلِّي تِنْفَعْ. 18قْبَلْ كُلْ شَيْء، سْمَعْتْ الِّي وَقْتِلِّي تِجْتَمْعُوا فِي الكَنِيسَة تِتْقِسْمُوا كُلْ جْمَاعَة وَحَّدْهُمْ. وْآنَا بْدِيتْ نْصَدِّقْ فِي الشَّيْء هَاذَا، 19بِالرَّسْمِي لاَزِمْ تَاقَعْ الإِنْقِسَامَاتْ مَا بِينَاتْكُمْ بَاشْ يُظْهْرُوا المُؤْمْنِينْ بِالحَقْ. 20وْإِنْتُومَا تِجْتَمْعُوا مُوشْ بَاشْ تَاكْلُوا عْشَاء الرَّبْ 21عْلَى خَاطِرْ وَقْتِلِّي تَاكْلُوا كُلْ وَاحِدْ مِنْكُمْ يَاخُذْ فِي الأُوِّلْ العْشَاء مْتَاعُو، وْهَكَّا وَاحِدْ يْجُوعْ وِالآخَرْ يِسْكِرْ. 22يَاخِي مَا عِنْدْكُمْشْ دْيَارْ تَاكْلُوا فِيهَا وْتُشْرْبُوا؟ وِلاَّ تِتْمَسْخْرُوا عْلَى كَنِيسِةْ اللهْ وِتْحَشّْمُوا فِي النَّاسْ الِّي مَا عِنْدْهُمْشْ؟ شْنُوَّة نْقُولِلْكُمْ؟ يَاخِي نَحْكِي عْلِيكُمْ بِالبَاهِي؟ آنَا مَا نَحْكِيشْ عْلِيكُمْ بِالبَاهِي فِي الحَاجَة هَاذِي.

23رَانِي خْذِيتْ مِنْ عِنْدْ الرَّبْ الشَّيْء الِّي عْطِيتْهُولْكُمْ، الِّي الرَّبْ يَسُوعْ فِي اللِّيلَة الِّي خَانُوهْ فِيهَا خْذَا خُبْزَة 24وْشْكَرْ وِقْسِمْ وْقَالْ: «هَاذَا بَدْنِي الِّي تِعْطَى عْلَى خَاطِرْكُمْ. أَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَا بَاشْ تِتْذَكّْرُونِي.» 25وِخْذَا الكَاسْ بَعْدْ العْشَاء وْقَالْ: «الكَاسْ هَاذَا هُوَ العَهْدْ الجْدِيدْ بْدَمِّي. أَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَا كُلْ مَا تُشْرْبُوا بَاشْ تِتْذَكّْرُونِي.» 26رَاكُمْ كُلْ مَا تَاكْلُوا الخُبْزْ وْتُشْرْبُوا الكَاسْ تْخَبّْرُوا عْلَى مُوتْ الرَّبْ حَتَّى لِينْ يْجِي. 27إِمَّالاَ أَيْ وَاحِدْ يَاكُلْ الخُبْزْ وْيُشْرُبْ الكَاسْ مْتَاعْ الرَّبْ وْهُوَ مَا يِسْتْحَقّْهُمْشْ رَاهُو بَاشْ يُغْلُطْ فِي حَقْ البْدَنْ وِالدَّمْ مْتَاعْ الرَّبْ.

28إِمَّالاَ كُلْ وَاحِدْ يْتْأَكِّدْ مِنْ رُوحُو قْبَلْ وِمْبَاعِدْ خَلِّي يَاكُلْ مِالخُبْزْ وْيُشْرُبْ مِالكَاسْ، 29عْلَى خَاطِرْ الِّي يَاكُلْ وْيُشْرُبْ وْهُوَ مَا يْرَاعِيشْ بْدَنْ الرَّبْ رَاهُو اللهْ بَاشْ يُحْكُمْ عْلِيهْ وَقْتِلِّي يَاكُلْ وْيُشْرُبْ. 30هَاذَاكَا عْلاَشْ فِيكُمْ بَرْشَة نَاسْ مُرْضَى وِضْعَافْ وْثَمَّة شْكُونْ مِنْكُمْ مَاتْ. 31كَانْ حْكَمْنَا عْلَى رْوَاحْنَا بِالصْحِيحْ تَالِي رَاهُو مَا تِحْكَمْشْ عْلِينَا. 32آمَا رَاهُو الرَّبْ يُحْكُمْ عْلِينَا وِيْأَدِّبْ فِينَا بَاشْ مَا يِتْحْكَمْشْ عْلِينَا مْعَ العَالَمْ. 33إِمَّالاَ يَا خْوَاتِي وَقْتِلِّي تِجْتَمْعُوا بَاشْ تَاكْلُوا، اسْتَنَّاوْ بْعَضْكُمْ. 34إِذَا كَانْ وَاحِدْ جِيعَانْ خَلِّيهْ يَاكُلْ فِي دَارُو، بَاشْ اللهْ مَا يُحْكُمْشْ عْلِيكُمْ وْإِنْتُومَا مُجْتَمْعِينْ. آمَا فِي مَا يْخُصْ الحَاجَاتْ الأُخْرَى تَوْ كِيفْ نْجِي نْقُلْكُمْ آشْ تَعْمْلُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index