Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 4

رُسُلْ المَسِيحْ

1خَلِّي النَّاسْ يِحْسْبُونَا خُدَّامْ المَسِيحْ وِالله وَكِّلْنَا عْلَى أَسْرَارُو. 2وِالشَّيْء المَطْلُوبْ مِلِّي وَكِّلْهُمْ اللهْ إِنُّو كُلْ وَاحِدْ فِيهُمْ يْكُونْ ثِيقَة. 3آمَا آنَا رَانِي مَا يْهِمّْنِيشْ بَرْشَة كِتُحْكْمُوا عْلِيَّ إِنْتُومَا وِلاَّ أَيْ بَشَرْ، وْحَتَّى آنَا مَا نُحْكُمْشْ عْلَى رُوحِي. 4وْضَمِيرِي مَا يْأَنِّبْنِيشْ عْلَى حَتَّى شَيْء، وِالشَّيْء هَاذَا مَا يْبَرِّرْنِيشْ، آمَا الِّي يُحْكُمْ عْلِيَّ هُوَ اللهْ. 5إِمَّالاَ مَا تُحْكْمُوشْ عْلَى حَتَّى شَيْء قْبَلْ الوَقْتْ، حَتَّى لِينْ يْجِي الرَّبْ الِّي بَاشْ يْظَهِّرْ الِّي مْخُبِّي فِي الظْلاَمْ وْيِكْشِفْ نِيَّاتْ القْلُوبْ، وْكُلْ وَاحِدْ يَاخُذْ مِنْ عِنْدْ اللهْ الأَجْرْ الِّي يِسْتْحَقُّو.

6يَا خْوَاتِي، آنَا حْكِيتِلْكُمْ قْبَلْ عْلَى رُوحِي وِعْلَى أَبُلُّوسْ كِيفْ مِثَالْ تِتْعَلّْمُوا مِنَّا «إِنّْكُمْ مَا تُخْرْجُوشْ عَلِّي مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ.» بَاشْ مَا تِتْفُوخْرُوشْ عْلَى بْعَضْكُمْ. 7شْكُونُو الِّي رَدِّكْ خِيرْ مِنْ غِيرِكْ؟ وِشْنُوَّة الشَّيْء الِّي تِمْلْكُو وْمَا خْذِيتُوشْ مِنْ عِنْدْ اللهْ؟ وْإِذَا كَانْ خْذِيتُو، عْلاَشْ تِتْفُوخِرْ كَإِنِّكْ مَا خْذِيتُوشْ؟ 8رَاكُمْ شْبَعْتُوا وْتِغْنِيتُوا! وَلِّيتُوا مُلُوكْ بْلاَشْ بِينَا! وْيَا لِيتْكُمْ كُنْتُوا بِالحَقْ مُلُوكْ عْلَى الأَقَلْ نْشَارْكُوا مْعَاكُمْ فِي المُلْكْ! 9وْآنَا نْشُوفْ الِّي اللهْ حَطّْنَا أَحْنَا الرُّسُلْ فِي الإِخِّرْ كَإِنُّو مَحْكُومْ عْلِينَا بِالمُوتْ، عْلَى خَاطِرْنَا وَلِّينَا فُرْجَة لِلعَالَمْ، لِلمْلاَيْكَة وِالنَّاسْ. 10أَحْنَا جُهَّالْ عْلَى خَاطِرْ المَسِيحْ وْإِنْتُومَا حُكَمَاءْ فِي المَسِيحْ. أَحْنَا ضْعَافْ وْإِنْتُومَا قْوِيِّينْ. إِنْتُومَا بِقْدَرْكُمْ وْإِحْنَا مَحْقُورِينْ. 11وْإِحْنَا مَازِلْنَا لْتَوَّا نْجُوعُوا وْنَعْطْشُوا وْمَا عِنْدْنَاشْ لِبْسَة وْنِتْضَرْبُوا وْمَا عِنْدْنَاشْ وِينْ نُسْكْنُوا، 12وْنِتْعْبُوا فِي خِدْمِةْ يْدِينَا. نْبَارْكُوا النَّاسْ الِّي يْسِبُّونَا، وْنِتْحَمّْلُوا وَقْتِلِّي يِضْطَهْدُونَا، 13وْنَعْمْلُوا البَاهِي وَقْتِلِّي يِتْبَلُّوا عْلِينَا. وَلِّينَا كِيفْ الفَضْلَة وِالوْسَخْ مْتَاعْ العَالَمْ.

14آنَا مَا نِيشْ نِكْتْبِلْكُمْ فِي الشَّيْء هَاذَا بَاشْ نْحَشِّمْكُمْ، آمَا بَاشْ نَنْصَحْكُمْ كِوْلاَدِي الِّي نْحِبّْهُمْ. 15يْنَجِّمْ يْكُونْ عِنْدْكُمْ آلاَفْ مْتَاعْ مُعَلّْمِينْ فِي المَسِيحْ، آمَا مَا عِنْدْكُمْشْ بَرْشَة أُبَّيَّانْ، عْلَى خَاطِرْنِي آنَا وْلِدْتْكُمْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ بِالإِنْجِيلْ الِّي بَشِّرْتْكُمْ بِيهْ. 16إِمَّالاَ نُطْلُبْ مِنْكُمْ بَاشْ تَعْمْلُوا كِيفِي. 17وْبِسْبَبْ الشَّيْء هَاذَا بِيدُو بْعَثْتِلْكُمْ تِيمُوثَاوُسْ، وِلْدِي حْبِيبِي الأَمِينْ فِي الرَّبْ، وْهُوَ بَاشْ يْذَكِّرْكُمْ بْسِيرْتِي فِي المَسِيحْ يَسُوعْ، كِيفْ مَا آنَا نْعَلِّمْ فِيهَا فِي كُلْ بْلاَصَة لِلكَنَايِسْ الكُلْ. 18ثَمَّة شْكُونْ مِنْكُمْ مْشَى فِي بَالْهُمْ الِّي آنَا مَا نِيشْ بَاشْ نْجِيكُمْ يَاخِي وَلاَّوْ مِتْكَبّْرِينْ، 19آمَا رَانِي إِنْ شَاءْ اللهْ بَاشْ نْجِيكُمْ عْلَى قْرِيبْ، بَاشْ نَعْرِفْ النَّاسْ المِتْكَبّْرِينْ هَاذُومَا آشْ يْنَجّْمُوا يَعْمْلُوا، مُوشْ كْلاَمْهُمْ آكَاهُو. 20وْمَمْلِكْةْ اللهْ مُوشْ بِالكْلاَمْ آكَاهُو، رَاهُو بِالفِعْلْ. 21شْنُوَّة تِخْتَارُوا؟ نْجِيكُمْ بِالعْصَا وِلاَّ بِالمْحَبَّة وِالقَلْبْ الحْنِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index