Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 3

نْصَايِحْ لِلمْعَرّْسِينْ

1وْإِنْتُومَا زَادَا يَا نْسَاء، طِيعُوا رْجَالْكُمْ، حَتَّى إِذَا كَانْ ثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ مَا هُمْشْ يْطِيعُوا فِي الكِلْمَة مْتَاعْ اللهْ، مُمْكِنْ يِتْهْدَاوْ مِنْ غِيرْ كِلْمْتُو بِالسِّيرَة مْتَاعْ نْسَاهُمْ، 2وَقْتِلِّي يْتَبّْعُوا سِيرِتْكُمْ الطَّاهْرَة بْإِحْتِرَامْ. 3مَا تْخَلِّيوْشْ الزِّينَة مْتَاعْكُمْ تْكُونْ مِنْ بَرَّة بِالشْعَرْ المَظْفُورْ وِالذْهَبْ وِاللِّبْسَة الغَالْيَة، 4آمَا خَلِّيهَا تْكُونْ مِنْ دَاخِلْ فِي القَلْبْ بِالرُّوحْ الطَّيْبَة وِالهَادْيَة الِّي مَا تَفْنَاشْ، وِلِّي هِيَ غَالْيَة بَرْشَة عِنْدْ رَبِّي. 5رَاهُمْ هَكَّا كَانُوا قْبَلْ النْسَاء القِدِّيسَاتْ وِلِّي عِنْدْهُمْ أَمَلْ في اللهْ يْزَيّْنُوا فِي رْوَاحْهُمْ وْكَانُوا يْطِيعُوا فِي رْجَالْهُمْ، 6كِيفْ سَارَّة الِّي كَانِتْ اطِّيعْ فِي إِبْرَاهِيمْ، وِتْنَادِيلُو يَا سِيدِي. وْإِنْتُومَا تَوَّا بْنَاتْهَا إِذَا كَانْ تِتْصَرّْفُوا بِالبَاهِي وْمَا تْخَافُوشْ مِنْ حَتَّى شَيْء.

7وْإِنْتُومَا زَادَا يَا رْجَالْ، عِيشُوا مْعَ نْسَاكُمْ وْرَاعُولْهُمْ الِّي هُومَا ضْعَافْ وْإِكْرْمُوهُمْ، مَا دَامْكُمْ وُرَّاثْ مِتْشَارْكِينْ فِي النِّعْمَة مْتَاعْ الحَيَاةْ، بَاشْ الصَّلَوَاتْ مْتَاعْكُمْ مَا تِتْعَطِّلْشْ.

اتْحَمّْلُوا العْذَابْ وْإِنْتُومَا تَعْمْلُوا فِي الخِيرْ

8فِي الإِخِّرْ، كُونُوا الكُلْكُمْ رَايْ وَاحِدْ وْحِسُّوا بِبْعَضْكُمْ وْحِبُّوا الإِخْوَة وِحِنُّوا عْلِيهُمْ وِاتْواضْعُوا. 9مَا تْكَافْؤُوشْ الشَّرْ بِالشَّرْ وِالسَّبَّانْ بِالسَّبَّانْ، آمَا بِالعَكْسْ بَارْكُوا، عْلَى خَاطِرْكُمْ تْنَادَالْكُمْ لِلشَّيْء هَاذَا بَاشْ تَاخْذُوا بَرْكَة. 10- رَاهُو

الِّي يْحِبْ يِتْمَتَّعْ بِالحَيَاةْ

وِيْشُوفْ نْهَارَاتْ بَاهِينْ

يَحْفِظْ لْسَانُو مِالشَّرْ

وْفُمُّو مِنْ الكِذْبْ

11يَعْمِلْ الخِيرْ وْيِبْعِدْ عْلَى الشَّرْ

يْلَوِّجْ عْلَى السَّلاَمْ وْيِجْرِي وْرَاهْ

12رَاهُو الرَّبْ يُخْزُرْ لِلأَبْرَارْ

وْيِسْمَعْ صْلاَتْهُمْ

وِلِّي يَعْمْلُوا فِي الشَّرْ

يْجِي ضِدّْهُمْ.

13تَوَّا شْكُونْ بَاشْ يْضُرّْكُمْ إِذَا كَانْ تَحْرْصُوا عْلَى الخِيرْ؟ 14آمَا حَتَّى إِذَا كَانْ تِتْعَذّْبُوا عْلَى خَاطِرْكُمْ تْلَوّْجُوا عْلَى البِرْ، رَاكُمْ بَاشْ تِتْبَارْكُوا! مَا تْخَافُوشْ مِنْهُمْ وْمَا تِتْقَلّْقُوشْ، 15آمَا قَدّْسُوا المَسِيحْ فِي قْلُوبْكُمْ كِيفْ رَبْ. حَضّْرُوا رْوَاحْكُمْ دِيمَا بَاشْ تْجَاوْبُوا أَيْ وَاحِدْ عْلَى السْبَبْ مْتَاعْ الأَمَلْ الِّي عِنْدْكُمْ. 16وْجَاوْبُوا بِسْيَاسَة وْإِحْتِرَامْ، وْحَافْظُوا عْلَى ضَمِيرْكُمْ طَاهِرْ، بَاشْ الِّي يَحْكِيوْ بِالخَايِبْ عْلَى سِيرِتْكُمْ البَاهْيَة فِي المَسِيحْ يِحْشْمُوا عْلَى رْوَاحْهُمْ. 17إِذَا كَانْ الوَاحِدْ حَبّْلُو رَبِّي بَاشْ يِتْعَذِّبْ وْهُوَ يَعْمِلْ فِي الخِيرْ، رَاهُو خِيرْلُو مِنْ يِتْعَذِّبْ وْهُوَ يَعْمِلْ فِي الشَّرْ. 18المَسِيحْ زَادَا مَاتْ مَرَّة وَحْدَة عْلَى خَاطِرْ الذْنُوبْ. رَغْمِلِّي هُوَ البَارْ مَاتْ عْلَى خَاطِرْ المِذْنْبِينْ بَاشْ يْقَرِّبْنَا للهْ. بَدْنُو مَاتْ آمَا رُوحُو حَيَّة، 19وْفِي الرُّوحْ هَاذِي مْشَى يْخَبِّرْ فِي الأَرْوَاحْ المَرْبُوطَة فِي الحَبْسْ 20- الِّي عْصَاتْ قْبَلْ، وَقْتِلِّي اللهْ كَانْ صَابِرْ عْلِيهُمْ فِي النْهَارَاتْ الِّي نُوحْ يَصْنَعْ فِيهُمْ فِي السْفِينَة الِّي مَنْعُوا بِيهَا شْوَيَّة مِالنَّاسْ مِالمَاء وِلِّي هُومَا ثْمَنْيَة. 21وِالشَّيْء هَاذَا كَانْ مِثَالْ لِلمَعْمُودِيَّة بَاشْ نُخْلْصُوا، مُوشْ بْتَنْحِيتْ الوْسَخْ مِالبْدَنْ، آمَا بْطَلْبَانْ اللهْ بْضَمِيرْ طَاهِرْ عْلَى طْرِيقْ القْيَامَة مْتَاعْ يَسُوعْ المَسِيحْ 22وْهُوَ قَاعِدْ عْلَى يْمِينْ اللهْ بَعْدْ مَا مْشَى لِلسْمَاء وْعِنْدُو سُلْطَة عْلَى المْلاَيْكَة وِالحَاجَاتْ الِّي عِنْدْهَا سُلْطَة وِالحَاجَاتْ القْوِيَّة الِّي فِي السْمَاءْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index