Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 4

وُكَلاَءْ صَالْحِينْ عْلَى نِعْمِةْ اللهْ

1مَا دَامُو المَسِيحْ تْعَذِّبْ فِي البْدَنْ، سَلّْحُوا رْوَاحْكُمْ بِالفِكْرَة هَاذِي بِيدْهَا، رَاهُو الِّي يِتْعَذِّبْ فِي بَدْنُو يْبَطِّلْ الذْنُوبْ، 2بَاشْ يْعِيشْ بْقِيِّةْ العْمُرْ فِي البْدَنْ مُوشْ بِالشْهَاوِي مْتَاعْ البَشَرْ، آمَا بْإِرَادِةْ اللهْ. 3يِزِّيكُمْ الِّي عَدِّيتُوهْ مِنْ عْمُرْكُمْ تَعْمْلُوا فِي الحَاجَاتْ الِّي يْحِبُّوا يَعْمْلُوهَا الشْعُوبْ الِّي مَا يِمّْنُوشْ بْرَبِّي، عَايْشِينْ فِي النْجَاسَة وِالشْهَاوِي وِالسُّكْرْ وِالخْلاَعَة وْقَعْدَاتْ الشْرَابْ وِعْبَادِةْ الصْنَبْ الِّي هِيَ حْرَامْ. 4وْهُومَا تَوَّا مِسْتَغْرْبِينْ فِيكُمْ الِّي إِنْتُومَا مَا تِجْرِيوْشْ مْعَاهُمْ وْرَاء الخْلاَعَة المْسَيّْبَة وْهُومَا يْهِينُوا فِيكُمْ، 5آمَا رَاهُمْ بَاشْ يِتْحَاسْبُوا قُدَّامْ الِّي هُوَ حَاضِرْ بَاشْ يُحْكُمْ عْلَى الحَيِّينْ وِالمُوتَى. 6رَاهُو هَاذَاكَا عْلاَشْ حَتَّى المُوتَى زَادَا تْبَشّْرُوا بِالإِنْجِيلْ، بَاشْ حَتَّى إِذَا كَانْ تِحْكَمْ عْلِيهُمْ فِي البْدَنْ كِيفْ البَشَرْ يْعِيشُوا فِي الرُّوحْ كِيفْ اللهْ.

7نْهَايِةْ كُلْ شَيْء قُرْبِتْ، هَاذَاكَا عْلاَشْ اتْحَكّْمُوا فِي رْوَاحْكُمْ وْفِيقُوا بَاشْ تْصَلِّيوْ 8قْبَلْ كُلْ شَيْء خَلِّيوْ مْحَبِّتْكُمْ لِبْعَضْكُمْ تْكُونْ قْوِيَّة، رَاهِي المْحَبَّة تُسْتُرْ بَرْشَة ذْنُوبْ. 9ضَيّْفُوا بْعَضْكُمْ مِنْ غِيرْ مَا تِتْشَكَّاوْ، 10خَلِّي كُلْ وَاحِدْ يِسْتَعْمِلْ المَوْهْبَة الِّي خْذَاهَا بَاشْ يِخْدِمْ الأُخْرِينْ، كِيفْ وُكَلاَءْ صَالْحِينْ عْلَى نِعْمِةْ اللهْ المِتْنَوّْعَة. 11أَيْ وَاحِدْ يِتْكَلِّمْ خَلِّيهْ يِتْكَلِّمْ بِكْلاَمْ اللهْ، وْأَيْ وَاحِدْ يَعْمِلْ خِدْمَة خَلِّيهْ يِخْدِمْهَا بِالقُوَّة الِّي يَعْطِيهَا اللهْ، بَاشْ اللهْ يِتْمَجِّدْ فِي كُلْ شَيْء بْيَسُوعْ المَسِيحْ، المَجْدْ وِالسُّلْطَة لِيهْ لِلأَبَدْ. آمِينْ

اتْحَمّْلُوا العْذَابْ

12يَا حْبَابِي، مَا تِسْتَغْرْبُوشْ فِي المْصِيبَة الِّي تَحْرِقْ الِّي جَايِتْكُمْ، بَاشْ تْجَرِّبْكُمْ، كَإِنّْهَا حَاجَة غْرِيبَة قَاعْدَة تَاقْعِلْكُمْ، 13آمَا أَفْرْحُوا بْقَدْرْ مَا تْشَارْكُوا فِي العْذَابْ مْتَاعْ المَسِيحْ، بَاشْ زَادَا تَفْرْحُوا وْتِتْهَنُّوا وَقْتِلِّي يْظَهِّرْ المَجْدْ مْتَاعُو. 14صَحَّة لِيكُمْ إِذَا كَانْ تْعَايِرْتُوا بِسْبَبْ إِسْمْ المَسِيحْ عْلَى خَاطِرْ رُوحْ اللهْ وِالمَجْدْ بَاشْ يَهْبِطْ عْلِيكُمْ. 15آمَا مَا تْخَلِّيوْشْ حَتَّى وَاحِدْ فِيكُمْ يِتْعَذِّبْ كِيفْ قَاتِلْ، وِلاَّ سَارِقْ، وِلاَّ يَعْمِلْ فِي الشَّرْ وِلاَّ يِدَّخِّلْ فِي أُمُورْ غِيرُو، 16آمَا إِذَا كَانْ وَاحِدْ يِتْعَذِّبْ عْلَى خَاطْرُو مَسِيحِي، خَلِّيهْ مَا يِحْشِمْشْ آمَا يْمَجِّدْ اللهْ عْلَى خَاطْرُو مِتْسَمِّى بِالإِسْمْ هَاذَا. 17رَاهُو جَا الوَقْتْ الِّي بَاشْ يِبْدَى فِيهْ الحُكْمْ بْشَعْبْ اللهْ. وْإِذَا كَانْ يِبْدَى بِينَا، كِيفَاشْ بَاشْ تْكُونْ نْهَايِةْ الِّي مَا يْطِيعُوشْ إِنْجِيلْ اللهْ؟ 18إِذَا كَانْ الإِنْسَانْ البَارْ يُخْلُصْ بِصْعُوبَة، شْنُوَّة بَاشْ يَعْمِلْ الفَاسِدْ وِالمِذْنِبْ؟ 19إِمَّالاَ الِّي قَاعْدِينْ يِتْعَذّْبُوا كِيفْ مَا تْحِبْ إِرَادِةْ اللهْ خَلِّيهُمْ يَعْمْلُوا الخِيرْ وِيْحُطُّوا رْوَاحْهُمْ بِينْ يْدِينْ الخَالِقْ الأَمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index