Search form

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 4

حَيَاةْ تْرَضِّي اللهْ

1وْفِي الإِخِّرْ، نْأَكّْدُوا عْلِيكُمْ، يَا الإِخْوَة، وْنُطْلُبْ مِنْكُمْ فِي الرَّبْ يَسُوعْ إِنّْكُمْ تِتْقَدّْمُوا أَكْثِرْ فِي سِيرِتْكُمْ البَاهْيَة الِّي عَايْشِينْ بِيهَا اليُومْ كِيفْ مَا تْعْلِّمْتُوهَا مِنْ عِنْدْنَا بَاشْ تْرَضِّيوْ اللهْ. 2إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الوْصَايَا الِّي وَصِّينَاكُمْ بِيهَا مِنْ عِنْدْ الرَّبْ يَسُوعْ. 3رَاهِي إِرَادِةْ اللهْ هِيَ إِنّْكُمْ تْكُونُوا قِدِّيسِينْ، وْمَا عُدْتُوشْ تَزْنُوا، 4وْكُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ يَعْرِفْ كِيفَاشْ يْحَافِظْ عْلَى بَدْنُو فِي القَدَاسَة وِالكَرَامَة، 5مُوشْ فِي الشْهَاوِي كِيفْ مَا يَعْمْلُوا الشْعُوبْ الأُخْرِينْ الِّي مَا يَعْرْفُوشْ اللهْ، 6وِالحَاجَة هَاذِي حَتَّى حَدْ مَا يِلْزْمُو يِتْعَدَّى عْلَى حْقُوقْ خُوهْ فِيهَا وْيِسْتْغَلُّو. رَاهُو الرَّبْ هُوَ الِّي يِنْتَقِمْ عْلَى الحَاجَاتْ هَاذِي الكُلْهَا، كِيفْ مَا قُلْنَالْكُمْ وِشْهِدْنَالْكُمْ مِنْ قْبَلْ، 7رَاهُو اللهْ مَا دْعَانَاشْ لِلنْجَاسَة، آمَا دْعَانَا لِلقَدَاسَة. 8الِّي يُرْفُضْ الشَّيْء هَاذَا مُوشْ يُرْفُضْ فِي الإِنْسَانْ، آمَا رْفَضْ اللهْ الِّي يَعْطِيكُمْ رُوحُو القُدُّوسْ.

9وْمَا كُمْشْ فِي حَاجَة بَاشْ نِكْتْبُولْكُمْ عْلَى المْحَبَّة الِّي بِينْ الإِخْوَة، رَاكُمْ تْعَلِّمْتُوا مِنْ عِنْدْ اللهْ إِنّْكُمْ تْحِبُّوا بْعَضْكُمْ. 10وْإِنْتُومَا هَكَّا تِتْعَامْلُوا مْعَ الإِخْوَة الكُلْهُمْ الِّي فِي مَقْدُونِيَّة الكُلْهَا. آمَا رَانَا نْأَكّْدُوا عْلِيكُمْ، يَا الإِخْوَة، إِنّْكُمْ تْزِيدُوا مِالشَّيْء هَاذَا، 11وْإِنّْكُمْ تَحْرْصُوا بَاشْ تْعِيشُوا عِيشَة رَايْضَة وْتِتْلْهَاوْ بِرْوَاحْكُمْ وْتِخْدْمُوا بِعْرَقْ جْبِينْكُمْ كِيفْ مَا وَصِّينَاكُمْ. 12وِتْكُونْ سِيرِتْكُمْ بَاهْيَة قُدَّامْ النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ وْمَا تْكُونُوشْ مِحْتَاجِينْ لْحَتَّى حَدْ.

جَيَّانْ الرَّبْ

13وْمَا نْحِبْكُمْشْ، يَا الإِخْوَة، إِنّْكُمْ تِجْهْلُوا المَصِيرْ مْتَاعْ الِّي يْمُوتُوا بَاشْ مَا تِحْزْنُوشْ كِيفْ النَّاسْ الِّي مَا عِنْدْهُمْشْ أَمَلْ. 14إِذَا كَانَّا نِمّْنُوا الِّي يَسُوعْ مَاتْ وِمْبَاعِدْ قَامْ، رَانَا زَادَا نِمّْنُوا إِنُّو الِّي مَاتُوا فِي يَسُوعْ، اللهْ بَاشْ يْرَجَّعْهُمْ مْعَ يَسُوعْ.

15وِنْقُولِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا الِّي قَالُو الرَّبْ بِيدُو، وِلِّي هُوَ إِنَّا أَحْنَا الحَيِّينْ الِّي بَاشْ نَبْقَاوْ حَتَّى لِينْ يْجِي الرَّبْ مَا نَاشْ بَاشْ نِسْبْقُوا الِّي مَاتُوا، 16رَاهُو الرَّبْ بِيدُو بَاشْ يِنْزِلْ مِالسْمَاءْ بْصُوتْ يْنَادِي وْصُوتْ رَئِيسْ المْلاَيْكَة وْصُوتْ بُوقْ اللهْ، وِيْقُومُوا الِّي مَاتُوا فِي المَسِيحْ هُومَا اللْوَالَى، 17وِمْبَاعِدْ أَحْنَا الِّي بْقِينَا حَيِّينْ، نِتْهَزُّوا مْعَاهُمْ فِي السْحَابْ، بَاشْ نْقَابْلُوا الرَّبْ فِي الهْوَاء، وِنْكُونُوا مْعَ الرَّبْ الوَقْتْ الكُلُّو. 18إِمَّالاَ شَجّْعُوا بْعَضْكُمْ بِالكْلاَمْ هَاذَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index