Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 1

تَحِيَّاتْ

1مِنْ بُولُسْ رَسُولْ المَسِيحْ يَسُوعْ كِيفْ مَا أْمَرْ اللهْ الِّي خَلِّصْنَا وِالمَسِيحْ يَسُوعْ الِّي هُوَ الأَمَلْ مْتَاعْنَا، 2لْتِيمُوثَاوُسْ وِلْدِي الحَقَّانِي فِي الإِيمَانْ. النِّعْمَة وِالرَّحْمَة وِالسَّلاَمْ مِنْ اللهْ الآبْ وْمِنْ المَسِيحْ يَسُوعْ رَبّْنَا.

الخْطَرْ مْتَاعْ التَّعَالِيمْ البَاطْلَة

3طْلَبْتْ مِنِّكْ، وْآنَا مَاشِي لْمَقْدُونِيَّة، انِّكْ تَبْقَى فِي أَفَسُسْ بَاشْ تْوَصِّي جْمَاعَة مِالنَّاسْ إِنّْهُمْ مَا يَعَلّْمُوشْ تَعْلِيمْ يْخَالِفْ التَّعْلِيمْ مْتَاعْنَا، 4وْمَا يِسْمْعُوشْ الخْرَافَاتْ وِحْكَايَاتْ أَصْلْ الجْدُودْ الِّي مَا تُوفَاشْ، رَاهِي الحَاجَاتْ هَاذِي تْجِيبْ النِّقَاشَاتْ الفَارْغَة وْمَا تَعْمِلْشْ الشَّيْء الِّي يْحِبْ عْلِيهْ اللهْ وِلِّي هُوَ مِبْنِي عْلَى الإِيمَانْ. 5وِالوْصِيَّة هَاذِي تْقَالِتْ عْلَى خَاطِرْ المْحَبَّة الِّي جَايَة مِنْ قَلْبْ طَاهِرْ وْضَمِيرْ صَالِحْ وْإِيمَانْ صَادِقْ، 6ثَمَّة شْكُونْ بَعْدُوا عْلِيهَا وْتَبّْعُوا الكْلاَمْ الفَارِغْ، 7حَاسْبِينْ رْوَاحْهُمْ الِّي هُومَا مِالمُعَلّْمِينْ مْتَاعْ الشَّرِيعَة وْهُومَا مَا هُمْشْ فَاهْمِينْ الشَّيْء الِّي قَاعْدِينْ يْقُولُوا فِيهْ وْشَادِّينْ فِيهْ صْحِيحْ.

8وْإِحْنَا نَعْرْفُوا الِّي الشَّرِيعَة صَالْحَة مَا دَامْنَا نِسْتَعْمْلُوا فِيهَا بِالقْدَا، 9وْنِفْهْمُوا الِّي الشَّرِيعَة مَا هِيشْ لِلنَّاسْ الأَبْرَارْ، آمَا هِيَ لِلعَاصِينْ وِالأَشْرَارْ، لِلِّي مَا يْخَافُوشْ رَبِّي وِالمِذْنْبِينْ، لِلْمَنْزُوسِينْ وِالفَاسْدِينْ، لِلِّي يُقْتْلُوا فِي أُبَّيَّاتْهُمْ وِامَّاتْهُمْ، لِلِّي يُقْتْلُوا فِي الأَرْوَاحْ، 10لِلِّي يَزْنَاوْا وِلِّي يُرْقْدُوا مْعَ الرْجَالْ، لِلِّي يْتَاجْرُوا فِي العَبِيدْ وِالكَذَّابِينْ وِلِّي يِحْلْفُوا بِالبَاطِلْ، وِلْكُلْ مِنْ يْخَالِفْ التَّعْلِيمْ الصْحِيحْ 11الِّي مُوجُودْ فِي الإِنْجِيلْ الِّي تْحَطْ أَمَانَة فِي يْدَيَّا، الإِنْجِيلْ المَجِيدْ مْتَاعْ اللهْ المُبَارَكْ.

الحَمْدْ للهْ عْلَى رَحْمْتُو

12نِحْمِدْ المَسِيحْ يَسُوعْ رَبّْنَا الِّي قَوَّانِي وِحْسِبْنِي نِسْتْحَقْ الثِّيقَة، وِدْعَانِي بَاشْ نِخْدْمُو، 13آنَا الِّي كْفَرْتْ بِيهْ وْعَذِّبْتُو وْسَبِّيتُو قْبَلْ، آمَا اللهْ رْحَمْنِي عْلَى خَاطِرْنِي مَا كُنْتِشْ مُؤْمِنْ وْمَا نَعْرِفْشْ شْنُوَّة الشَّيْء الِّي كُنْتْ نَعْمِلْ فِيهْ، 14يَاخِي فَاضِتْ عْلِيَّ النِّعْمَة مْتَاعْ رَبّْنَا وِالإِيمَانْ وِالمْحَبَّة الِّي هُومَا فِي المَسِيحْ يَسُوعْ. 15الكْلاَمْ هَاذَا صَادِقْ وْيِسْتْحَقْ بَاشْ يِتْقْبِلْ الكُلُّو، وْهُوَ إِنُّو المَسِيحْ يَسُوعْ جَا لِلعَالَمْ بَاشْ يْخَلِّصْ المِذْنْبِينْ، وْآنَا أَوِّلْ المِذْنْبِينْ. 16آمَا رَانِي مَا تِرْحَمْتْ كَانْ بَاشْ يْظَهِّرْ المَسِيحْ يَسُوعْ صَبْرُو فِيَّ آنَا فِي الأُوِّلْ وِيْرُدّْنِي مِثَالْ لِلنَّاسْ الِّي يِمّْنُوا بِيهْ بَاشْ يَاخْذُوا الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. 17الكَرَامَة وِالمَجْدْ لِلأَبَدْ لِلمَلِكْ مْتَاعْ الدْهُورْ، الإِلاَهْ الوَاحِدْ الدَّايِمْ وِلِّي مَا تْشُوفُوشْ العِينْ. آمِينْ.

وْصِيَّة لْتِيمُوثَاوُسْ

18نْخَلِّيلِكْ، يَا وِلْدِي تِيمُوثَاوُسْ، الوْصِيَّة هَاذِي كِيفْ مَا قَالِتْ عْلِيكْ النُّبُوءَاتْ مِنْ قْبَلْ، وْتَحْفِظْهَا بَاشْ تْجَاهِدْ أَكْثِرْ مَا يُمْكِنْ 19بِالإِيمَانْ وِالضَّمِيرْ الصَّالِحْ الِّي ثَمَّة نَاسْ رَفْضُوهُمْ، يَاخِي تْكَسّْرِتْ بِيهُمْ سْفِينِةْ الإِيمَانْ. 20وْمِنْ بِينْهُمْ هِيمِينَايُسْ وِاسْكَنْدَرْ الِّي سَلِّمْتْهُمْ لِلشِّيطَانْ بَاشْ يِتْعَلّْمُوا إِنّْهُمْ مَا يَكْفْرُوشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index