Search form

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 5

كِيفَاشْ تْعَامِلْ المُؤْمْنِينْ

1مَا تْوَبِّخْشْ وَاحِدْ مِالشْيُوخْ، آمَا أَنْصْحُو بِسْيَاسَة كَإِنُّو بُوكْ، وِاتْصَرِّفْ مْعَ الشَّبَابْ كَإِنّْهُمْ إِخْوْتِكْ، 2وِالعْزَايِزْ كَإِنّْهُمْ أُمَّاتْ مْتَاعِكْ، آمَا البْنَاتْ اتْصَرِّفْ مْعَاهُمْ بْكُلْ طْهَارَة كَإِنّْهُمْ خْوَاتِكْ.

النْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى

3إِكْرِمْ النْسَاء الِّي هُومَا بِالرَّسْمِي رْجَالْهُمْ مُوتَى. 4وْإِذَا كَانْ مْرَا رَاجِلْهَا مِيتْ عِنْدْهَا وْلاَدْ وِلاَّ وْلاَدْ وْلاَدْهَا، خَلِّيهُمْ يِتْعَلّْمُوا فِي الأُوِّلْ كِيفَاشْ يِتْصَرّْفُوا مْعَ امَّالِيهُمْ بِالتَّقْوَى وِيْقُومُوا بْوَاجِبْهُمْ عْلَى وَالْدِيهُمْ، رَاهُو الشَّيْء هَاذَا يْرَضِّي اللهْ. 5آمَا المْرَا الِّي رَاجِلْهَا مِيتْ بِالحَقْ، وِلِّي هِيَ مَا عِنْدْهَاشْ شْكُونْ يْقُومْ بِيهَا، رَاهِي عِنْدْهَا أَمَلْ فِي رَبِّي، تْصَلِّيلُو وْتُطْلْبُو لِيلْ وِنْهَارْ. 6وْآمَا المْرَا الِّي رَاجِلْهَا مِيتْ الِّي جْرَاتْ وْرَاء الشْهَاوِي رَاهِي مِيتَة حَتَّى إِذَا كَانْهَا حَيَّة. 7نْوَصِّيهُمْ عْلَى الشَّيْء هَاذَاكَا بَاشْ يْكُونُوا مَا عْلِيهُمْشْ لُومْ. 8وِلِّي مَا يِتْلْهَاشْ بْأَقَارْبُو، وْبِالأَخَصْ عَايِلْةْ دَارُو، رَاهُو نْكَرْ فِي الإِيمَانْ وْهُوَ أَخْيِبْ مِلِّي مُوشْ مُؤْمِنْ.

9المْرَا مَا تِتْقَيِّدْشْ فِي الدُّوسِي مْتَاعْ النْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى إِلاَّ إِذَا وَلَّى عْمُرْهَا سِتِّينْ سْنَة عْلَى الأَقَلْ وْكَانِتْ مَرْةْ رَاجِلْ وَاحِدْ، 10وْيِشْهْدُولْهَا الِّي هِيَ تَعْمِلْ فِي الخِيرْ، كِرَبَّاتْ وْلاَدْهَا تُرْبْيَة بَاهْيَة، وْضَيّْفِتْ البْرَايْنِيَّة، وِتِلْهَاتْ بالإِخْوَة القِدِّيسِينْ، وْعَاوْنِتْ المَنْكُوبِينْ، وْعَمْلِتْ الحَاجَاتْ البَاهْيَة الكُلْهَا.

11النْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى وِلِّي هُومَا مَازَالُوا صْغَارْ مَا يِتْقَيّْدُوشْ فِي الدُّوسِي مْتَاعْ النْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى، رَاهُمْ كِيِشْتْهَاوْ بَاشْ يْعَرّْسُوا يِسْتَغْنَاوْ عْلَى المَسِيحْ. 12وْهَكَّا يَنْسَاوْ العَهْدْ مْتَاعْهُمْ الأُوِّلْ مْعَاهْ، وِيْوَلِّيوْ مُدَانِينْ كِمَا وْفَاوْشْ بِالوَعْدْ مْتَاعْهُمْ. 13وْهُومَا زِيدْ عْلَى هَاذَاكَا يِتْعَلّْمُوا البْطَالَة وِالمَشْيَانْ مِنْ دَارْ لْدَارْ، كِيفْ مَا يِتْعَلّْمُوا زَادَا الحْدِيثْ الفَارِغْ وِاللَّهْوَة بِالحَاجَاتْ الِّي خَاطْيِتْهُمْ وِالكْلاَمْ فِي حَاجَاتْ مَا تْخُصّْهُمْشْ. 14هَاذَاكَا عْلاَشْ نْحِبْ الِّي النْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى وِلِّي هُومَا مَازَالُوا صْغَارْ يْعَرّْسُوا وِيْجِيبُوا وْلاَدْ وْيِتْلْهَاوْ بِبْيُوتْهُمْ وِالعْدُو مَا يْشِدِّشْ عْلِينَا حَتَّى حَاجَة، 15وْبِالأَخَصْ الِّي ثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ الِّي غُلْطُوا وْتَبّْعُوا الشِّيطَانْ. 16وْإِذَا كَانْ مْرَا مُؤْمْنَة عِنْدْهَا نْسَاء رْجَالْهُمْ مُوتَى فِي عَايْلِتْهَا، خَلِّيهَا تْعَاوِنْهُمْ وْمَا تْثَقِّلْشْ عْلَى الكَنِيسَة بَاشْ تْنَجِّمْ تْعَاوِنْ النْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى الِّي هُومَا مِحْتَاجِينْ.

شْيُوخْ الكَنِيسَة

17وِشْيُوخْ الكَنِيسَة الِّي يِخْدْمُوا فِي خِدْمِتْهُمْ بِالقْدَا يِسْتْحَقُّوا بَاشْ تِكْرْمُوهُمْ قَدْ الأُخْرِينْ مَرّْتِينْ، وْبِالأَخَصْ الِّي يِتْعْبُوا فِي التَّبْشِيرْ وِالتَّعْلِيمْ. 18- رَاهُو الكْتَابْ يْقُولْ: «مَا تْحُطُّشْ كْمَامَة عْلَى فُمْ الثُّورْ وَقْتِلِّي هُوَ يِدْرِسْ» وِ «الخَدَّامْ يِسْتْحَقْ أُجْرْتُو.» 19مَا تِقْبِلْشْ شْكَايَة عْلَى شِيخْ كَانْ بِشْهَادِةْ زُوزْ شْهُودْ وِلاَّ ثْلاَثَة. 20آمَا الِّي يَبْقَاوْ يَعْمْلُوا الذْنُوبْ وَبِّخْهُمْ قُدَّامْ النَّاسْ المُوجُودِينْ الكُلْهُمْ بَاشْ الأُخْرِينْ يْخَافُوا. 21وْنِتْرَجَّاكْ قُدَّامْ اللهْ وِالمَسِيحْ يَسُوعْ وِالمْلاَيْكَة المُخْتَارِينْ بَاشْ تَحْفِظْ الوْصَايَا هَاذِي مِنْ غِيرْ مَا تْعَامِلْ حَتَّى حَدْ وِلاَّ تْبَجّْلُو عْلَى الآخَرْ فِي أَيْ حَاجَة تِتْعْمَلْ. 22مَا تِزْرِبْشْ وِتْحُطْ يِدِّكْ عْلَى أَيْ وَاحِدْ وْمَا تْكُونِشْ شْرِيكْ فِي ذْنُوبْ غِيرِكْ، وْحَافِظْ عْلَى رُوحِكْ طَاهِرْ.

23مَا عَادِشْ مِاليُومْ تُشْرُبْ المَاء آكَاهُو، آمَا اشْرُبْ شْوَيَّة شْرَابْ عْلَى خَاطِرْ مَعْدْتِكْ وِالأَمْرَاضْ الِّي عِنْدِكْ.

24ثَمَّة نَاسْ ذْنُوبْهُمْ وَاضْحَة قْبَلْ مَا يِتْحَاسْبُوا، وْثَمَّة شْكُونْ ذْنُوبْهُمْ مَا تُظْهُرْ الِّي بَعْدْ مَا يِتْحَاسْبُوا. 25وِالأَعْمَالْ الصَّالْحَة زَادَا تْبَانْ الِّي هِيَ وَاضْحَة، وْحَتَّى الأَعْمَالْ الِّي مَا هِيشْ وَاضْحَة مُوشْ مُمْكِنْ تَبْقَى مْخُبّْيَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index