Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 1

سَلاَمْ وْحَمْدْ

1مِنْ بُولُسْ رَسُولْ المَسِيحْ يَسُوعْ بْإِرَادِةْ اللهْ، وْمِنْ الأَخْ تِيمُوثَاوُسْ، لْكَنِيسِةْ اللهْ فِي كُورِنْثُوسْ، وِالمُؤْمْنِينْ الكُلْ الِّي فِي أَخَائِيَة. 2السَّلاَمْ وِالنِّعْمَة لِيكُمْ مِنْ عِنْدْ اللهْ بُونَا وْمِنْ عِنْدْ الرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ.

3مُبَارَكْ اللهْ بُو رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، البُو الرَّحِيمْ وِالإِلاَهْ مْتَاعْ كُلْ تَعْزْيَة، 4هُوَ الِّي يْعَزِّينَا فِي وْقَاتْنَا الصْعِيبَة الكُلْهَا بَاشْ انَّجّْمُوا نْعَزِّيوْ غِيرْنَا فِي وْقَاتْهُمْ الصْعِيبَة الكُلْهَا بِالتَّعْزْيَة الِّي نَاخْذُوهَا مِنْ عِنْدْ اللهْ. 5بْقَدْرْ مَا نِتْعَذّْبُوا أَكْثِرْ عْلَى خَاطِرْ المَسِيحْ، بْقَدْرْ مَا نِتْعَزَّاوْ أَكْثِرْ بِالمَسِيحْ زَادَا. 6إِذَا كَانْ أَحْنَا فِي وَقْتْ صْعِيبْ رَاهُو بَاشْ إِنْتُومَا تِتْعَزَّاوْ وْتُخْلْصُوا، وْإِذَا كَانْ أَحْنَا تْعَزِّينَا رَاهُو بَاشْ إِنْتُومَا تِتْعَزَّاوْ بَاشْ تْنَجّْمُوا تِتْحَمّْلُوا العْذَابْ الِّي أَحْنَا قَاعْدِينْ نِتْحَمّْلُوا فِيهْ تَوَّا. 7وْعَنْدْنَا أَمَلْ فِيكُمْ عْلَى خَاطِرْنَا نَعْرْفُوا الِّي إِنْتُومَا شَارِكْتُونَا فِي العْذَابْ وْزَادَا بَاشْ تِتْعَزَّاوْ مْعَانَا.

8يَا إِخْوَة، نْحِبُّوكُمْ تَعْرْفُوا الِّي الأَوْقَاتْ الصْعِيبَة الِّي تْعَدَّاتْ عْلِينَا فِي أَسِيَّة، كَانِتْ قْوِيَّة بَرْشَة وْأَكْثِرْ مِنْ طَاقِتْنَا حَتَّى لِينْ يْإِسْنَا مِالحَيَاةْ، 9آمَا حَسِّينَا الِّي أَحْنَا مَحْكُومْ عْلِينَا بِالمُوتْ، بَاشْ مَا نْعَمّْلُوشْ عْلَى رْوَاحْنَا، آمَا نْعَمّْلُوا عْلَى اللهْ الِّي يْقَيِّمْ المُوتَى. 10هُوَ الِّي مَنَّعْنَا مِالمُوتْ هَاذَا وْبِشْ يْمَنَّعْنَا مِنُّو فِي المُسْتَقْبِلْ. إِي نْعَمْ، عِنْدْنَا أَمَلْ فِيهْ الِّي هُوَ بَاشْ يْمَنَّعْنَا مَرَّة أُخْرَى. 11وْإِنْتُومَا بَاشْ تْعَاوْنُونَا بْصَلَوَاتْكُمْ، وْإِذَا اللهْ بَارِكْنَا عْلَى خَاطِرْ صَلَوَاتْ بَرْشَة نَاسْ، رَاهُو بَرْشَة نَاسْ بَاشْ يِحْمْدُوا رَبِّي عْلَى خَاطِرْنَا.

بُولُسْ يْبَدِّلْ بَرْنَامِجْ السْفَرْ

12وِالشَّيْء الِّي نِتْفُوخْرُوا بِيهْ هُوَ شْهَادِةْ ضَمِيرْنَا. يِشْهْدِلْنَا الِّي سِيرِتْنَا فِي العَالَمْ هَاذَا، وْبِالأَخَصْ بِينَاتْكُمْ، مَعْرُوفَة بِالصِّدْقْ وِالصَّرَاحَة مُوشْ بْحِكْمِةْ البَشَرْ، آمَا بْنِعْمِةْ اللهْ. 13وْإِحْنَا مَا نِكْتْبُولْكُمْ كَانْ الشَّيْء الِّي تَقْرَاوْهْ وِلِّي تِفْهْمُوهْ، وْنِتْمَنَّى الِّي إِنْتُومَا تْكَمّْلُوا تِفْهْمُوا الشَّيْء 14الِّي إِنْتُومَا مَا كُمْشْ فَاهْمِينُو الكُلْ، الِّي أَحْنَا بَاشْ نِتْفُوخْرُوا بِيكُمْ وْإِنْتُومَا بَاشْ تِتْفُوخْرُوا بِينَا فِي يُومْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ.

15وْكُنْتْ وَاثِقْ مِالشَّيْء هَاذَا هَاذَاكَا عْلاَشْ قَرِرْتْ بَاشْ نْجِيكُمْ بَاشْ تِتْبَارْكُوا مَرّْتِينْ، 16وْنِتْعَدَّى عْلِيكُمْ وْآنَا فِي طْرِيقِي لْمَقْدُونِيَّة، وِمْبَاعِدْ نَرْجْعِلْكُمْ مِنْ مَقْدُونِيَّة بَاشْ تْعَاوْنُونِي عْلَى السْفَرْ لِليَهُودِيَّة. 17يَاخِي آنَا خْذِيتْ القَرَارْ هَاذَا مِنْ غِيرْ مَا نْخَمِّمْ وِلاَّ قَاعِدْ نِتْصَرِّفْ كِالنَّاسْ العَادِيِّينْ، وِنْقُولْ إِيهْ وْلاَ فِي نَفْسْ الوَقْتْ؟. 18وِالله صَادِقْ وْيِشْهِدْ الِّي كْلاَمْنَا لِيكُمْ مَا كَانِشْ إِيهْ وْلاَ 19عْلَى خَاطِرْ يَسُوعْ المَسِيحْ إِبْنْ اللهْ الِّي بَشِّرْنَاكُمْ بِيهْ، آنَا وْسِلْوَانُسْ وْتِيمُوثَاوُسْ، مَا كَانِشْ إِيهْ وْلاَ، آمَا دِيمَا إِيهْ. 20هُوَ «الإِيهْ» لْوُعُودْ اللهْ الكُلْهَا. هَاذَاكَا عْلاَشْ نْقُولُوا آمِينْ بِالمَسِيحْ عْلَى خَاطِرْ مَجْدْ اللهْ. 21آمَا اللهْ هُوَ الِّي ثَبِّتْنَا مْعَاكُمْ فِي المَسِيحْ، وْهُوَ الِّي مْسَحْنَا 22وْهُوَ زَادَا طْبَعْنَا بِالخَاتَمْ مْتَاعُو وِعْطَانَا الرُّوحْ مْتَاعُو كِيفْ رْهَنْ فِي قْلُوبْنَا.

23وْيِشْهِدْ عْلِيَّ رَبِّي الِّي بَطِّلْتْ الجَّيَّانْ لْكُورِنْثُوسْ بَاشْ مَا نْعَذِّبْكُمْشْ، 24وْإِحْنَا مَا نْحِبُّوشْ نْسَيْطْرُوا عْلَى إِيمَانْكُمْ، آمَا نِخْدْمُوا مْعَاكُمْ بَاشْ نْفرّْحُوكُمْ، عْلَى خَاطِرْكُمْ قْوِيِّينْ فِي الإِيمَانْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index