Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 12

رُؤَى بُولُسْ

1وْإِذَا كَانْ نْحِبْ نِتْفُوخِرْ - بِالرَّغْمْ الِّي مَا فِيهْ حَتَّى مَنْفْعَة - انَّجِّمْ نَحْكِي عْلَى الرُّؤْيَاتْ الِّي مِنْ عِنْدْ رَبِّي وِالحَاجَاتْ الِّي كْشِفْهَالِي. 2نَعْرِفْ رَاجِلْ مُؤْمِنْ بِالمَسِيحْ تِخْطَفْ لِلسْمَاء الثَّالْثَة قْبَلْ أَرْبَعْطَاشِنْ سْنَة. (يَاخِي تِخْطَفْ ابَّدْنُو؟ مَا نَعْرِفْشْ. وِلاَّ بْلاَشْ بْدَنْ؟ مَا نَعْرِفْشْ. اللهْ أَعْلَمْ.) 3آمَا نَعْرِفْ الِّي هُوَ تِخْطَفْ لِلجَنَّة (ابَّدْنُو وِلاَّ مِنْ غِيرْ بْدَنْ؟ مَا نَعْرِفْشْ. اللهْ أَعْلَمْ.) 4نَعْرِفْ الِّي هُوَ تِخْطَفْ لِلفِرْدَوْسْ وْغَادِيكَا سْمَعْ كْلاَمْ مَا يْنَجِّمْشْ البَشَرْ يَنْطِقْ بِيهْ وْحَتَّى حَدْ مَا عَنْدُو الحَقْ يُذْكُرْ الكْلاَمْ هَاذَاكَا. 5الرَّاجِلْ هَاذَا نِتْفُوخِرْ بِيهْ، آمَا آنَا مَا نِتْفُوخِرْ كَانْ بِضَعَفَاتِي. 6وْكَانْ حَبِّيتْ نِتْفُوخِرْ رَانِي مَا كُنْتِشْ جَاهِلْ، عْلَى خَاطِرْ نْقُولْ فِي الحَقْ. آمَا مَا نِتْفُوخِرْشْ بَاشْ حَتَّى حَدْ مَا يْفَكِّرْ الِّي آنَا أَكْبِرْ مِالحَالَة الِّي آنَا عْلِيهَا وِلاَّ آشْ يِسْمْعُوا مِنِّي. 7وْبَاشْ مَا نِتْكَبِّرْشْ عْلَى خَاطِرْ الإِعْلاَنَاتْ الكْبِيرَة هَاذِي، دُخْلِتْلِي شُوكَة فِي بَدْنِي كَإِنّْهَا رَسُولْ مِنْ عِنْدْ الشِّيطَانْ بَاشْ مَا نِتْكَبِّرْشْ. 8وِطْلَبْتْ مِنْ رَبِّي ثْلاَثَة مَرَّاتْ بَاشْ يْنَحِّيهَا مِنِّي، 9يَاخِي قَلِّي: «نِعْمْتِي تِكْفِيكْ. قُوتِي تِكْمِلْ فِي الضُّعْفْ.» إِمَّالاَ آنَا نِتْفُوخِرْ وْنَفْرَحْ بْضَعْفِي بَاشْ قُوِّةْ المَسِيحْ تِحْمِينِي. 10وْهَكَّا آنَا نَرْضَى بَاشْ نِتْحَمِّلْ الضَّعْفْ وِالإِهَانَة وِالضِّيقْ وِالإِضْطِهَادْ وِالتْعَبْ فِي سَبِيلْ المَسِيحْ، عْلَى خَاطِرْنِي كِنِبْدَا ضْعِيفْ نْكُونْ قْوِي.

بُولُسْ مِتْقَلِّقْ عْلَى الكُورِنْثِيِّينْ

11هَانِي وَلِّيتْ جَاهِلْ، وْإِنْتُومَا لَزِّيتُونِي بَاشْ نْكُونْ هَكَّا. كَانْ يِلْزِمْكُمْ تِكْرْمُونِي، وْمَا نِيشْ أَقَلْ «مِالرُّسُلْ الكْبَارْ هَاذُمْ»، حَتَّى لُوكَانْ مَا نِسْوَى شَيْء. 12وِالعَلاَمَاتْ عْلَى انِّي آنَا رَسُولْ ظُهْرِتْ مَا بِينَاتْكُمْ بِالصَّبْرْ: مُعْجْزَاتْ وِعْجَايِبْ وْحَاجَاتْ غْرِيبَة. 13شْنُوَّة نَاقِصْكُمْ عْلَى الكَنَايِسْ الأُخْرِينْ غِيرْ انِّي مَا نْثَقِّلْشْ عْلِيكُمْ فِي حَتَّى شَيْء. إِمَّالاَ سَامْحُونِي عْلَى الغَلْطَة هَاذِي!

14آنَا مُسْتْعَدْ بَاشْ نْجِيكُمْ مَرَّة ثَالْثَة، وْمَانِيشْ بَاشْ نْثَقِّلْ عْلِيكُمْ عْلَى خَاطِرْنِي مَا حَاجْتِيشْ بِالحَاجَاتْ الِّي عِنْدْكُمْ آمَا حَاجْتِي بِيكُمْ إِنْتُومَا. مُوشْ الوْلاَدْ هُومَا الِّي يِلْزِمْهُمْ يْخَبِّيوْ الفْلُوسْ لْوَالْدِيهُمْ، آمَا الوَالْدِينْ هُومَا الِّي يْخَبِّيوْ لِوْلاَدْهُمْ. 15وْآنَا نُصْرُفْ كُلْ مَا عِنْدِي وْآنَا فَرْحَانْ، وْحَتَّى نْمُوتْ عْلَى خَاطِرْكُمْ، يَاخِي كِآنَا نْحِبّْكُمْ بَرْشَة، إِنْتُومَا تْحِبُّونِي شْوَيَّة؟ 16إِي نْعَمْ، آنَا مَا ثَقِّلْتِشْ عْلِيكُمْ فِي حَتَّى شَيْء، آمَا ثَمَّة شْكُونْ يْقُولْ الِّي آنَا مِتْحَيِّلْ وِسْلِبْتْكُمْ؟ 17يَاخِي خْذِيتْ مِنْ عِنْدْكُمْ حَاجَة عْلَى يْدِينْ الِّي بْعَثْتْهُمْلْكُمْ؟ 18وَقْتِلِّي شَدِّيتْ صْحِيحْ فِي تِيطُسْ بَاشْ يِمْشِيلْكُمْ وِبْعَثْتْ مْعَاهْ الأَخْ الآخَرْ، يَاخِي تِيطُسْ خْذَا مِنْ عِنْدْكُمْ حَاجَة؟ مَا خْدِمْنَاشْ بْنَفْسْ الرُّوحْ؟ مَا مْشِينَاشْ فِي الطْرِيقْ هُوَ بِيدُو؟

19عِنْدْكُمْ مُدَّة طْوِيلَة وْإِنْتُومَا مَاشِي فِي بَالْكُمْ الِّي أَحْنَا نْدَافْعُوا عْلَى رْوَاحْنَا بَرْشَة قُدَّامْكُمْ. أَحْنَا نِتْكَلّْمُوا قُدَّامْ اللهْ فِي المَسِيحْ، هَاذَا الكُلْ يَا الأحْبَابْ بَاشْ نِبْنِيوْكُمْ. 20وْآنَا خَايِفْ، إِذَا جِيتْكُمْ، نَلْقَاكُمْ فِي حَالَة مَا نْحِبّْهَاشْ، وْتَلْقَاوْنِي فِي حَالَة مَا تْحِبُّوهَاشْ. نْخَافْ لاَ يْكُونْ بِينَاتْكُمْ عَرْكْ وْحُسْدْ وْغُشْ وْأَنَانِيَّة وْذَمَّانْ وْنَمِيمَة وْتَكَبُّرْ وْخُوضَة. 21نْخَافْ، إِذَا جِيتْكُمْ مَرَّة أُخْرَى، يْخَلِّينِي رَبِّي ذْلِيلْ بِينَاتْكُمْ، نْوَلِّي نِبْكِي عْلَى بَرْشَة مِلِّي عَمْلُوا الذْنُوبْ قْبَلْ وْمَا تَابُوشْ عْلَى النْجَاسَة وِالزْنَى وِالفِسْقْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index