Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 8:4

4وِتْشَّحْتُونَا بَاشْ نِكْرْمُوهُمْ كِنْخَلِّيوْهُمْ يِتْشَارْكُوا مْعَانَا بَاشْ نْعَاوْنُوا المُؤْمْنِينْ الِّي فِي اليَهُودِيَّة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index