Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 1

التَّحِيَّة

1مِنْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ الخَادِمْ وِالرَّسُولْ مْتَاعْ يَسُوعْ المَسِيحْ، لِلِّي خْذَاوْ إِيمَانْ غَالِي قَدْ الإِيمَانْ الِّي عِنْدْنَا عْلَى طْرِيقْ البِرْ مْتَاعْ إِلاَهْنَا وِالمُخَلِّصْ مْتَاعْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ: 2إِنْ شَاءْ اللهْ النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ يُكْثْرُولْكُمْ فِي المَعْرْفَة مْتَاعْ اللهْ وْيَسُوعْ رَبّْنَا.

اللهْ دْعَانَا وِخْتَارْنَا

3القُدْرَة مْتَاعْ اللهْ عْطَاتْنَا الحَاجَاتْ الصَّالْحَة الكُلْهَا لِلحَيَاةْ وِالتَّقْوَى عْلَى طْرِيقْ المَعْرْفَة مْتَاعْ الِّي دْعَانَا لْمَجْدُو وْأَخْلاَقُو. 4الِّي عْطَانَا بِيهُمْ الوُعُودْ الغَالْيَة وِالعْظِيمَة مْتَاعُو، بَاشْ عْلَى طْرِيقْ الحَاجَاتْ هَاذِي تْنَجّْمُوا تِمْنْعُوا مِالفْسَادْ الِّي فِي الدِّنْيَا بِسْبَبْ الشْهَاوِي وِتْوَلِّيوْ مْشَارْكِينْ فِي الطْبِيعَة مْتَاعْ اللهْ. 5هَاذَاكَا عْلاَشْ حَاوْلُوا أَكْثِرْ مَا تْنَجّْمُوا بَاشْ إِيمَانْكُمْ يُظْهُرْ فِي أَخْلاَقْكُمْ، وأَخْلاَقْكُمْ تُظْهُرْ فِيهَا مَعْرْفَة 6وِالمَعْرْفَة تْوَرِّي التَّحَكُّمْ فِي النَّفْسْ، وِالتَّحَكُّمْ فِي النَّفْسْ يْوَرِّي الصَّبْرْ، وِالصَّبْرْ يْظَهِّرْ التَّقْوَى، 7وِالتَّقْوَى تْظَهِّرْ المْعَزَّة الِّي بِينْ الإِخْوَة، وِالمْعَزَّة الِّي بِينْ الإِخْوَة تْظَهِّرْ المْحَبَّة. 8رَاهُو إِذَا كَانْ الحَاجَاتْ هَاذُومَا عِنْدْكُمْ مِنْهُمْ بَرْشَة بَاشْ يَحْفْظُوكُمْ مِنْ إِنّْكُمْ تْكُونُوا مَا كُمْشْ نَافْعِينْ وْمَا عِنْدْكُمْشْ ثَمَرْ فِي المَعْرْفَة مْتَاعْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ. 9رَاهُو الِّي مَا عِنْدُوشْ الحَاجَاتْ هَاذُومَا أَعْمَى وْمَا يُخْزُرْشْ لِبْعِيدْ، وِنْسَى الِّي هُوَ اطَّهَّرْ مِنْ ذْنُوبُو الِّي كَانْ يَعْمِلْ فِيهُمْ. 10هَاذَاكَا عْلاَشْ، يَا إِخْوْتِي، اسْعَاوْ أَكْثِرْ مَا يُمْكِنْ بَاشْ تْثَبّْتُوا دَعْوِةْ اللهْ وِاخْتِيَارُو لِيكُمْ. رَاكُمْ إِذَا تَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَاكَا عْمُرْكُمْ مَا اطِّيحُوا. 11إِمَّالاَ بَاشْ يِتْحَلِّلْكُمْ بَابْ كْبِيرْ بَاشْ تُدْخْلُوا لِلمَمْلْكَة الِّي تَبْقَى لِلأَبَدْ، مْتَاعْ رَبّْنَا وِالمُخَلِّصْ مْتَاعْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ.

12هَاذَاكَا عْلاَشْ نْحِبْ دِيمَا نْذَكِّرْكُمْ بِالحَاجَاتْ هَاذِي، رَغْمِلِّي إِنْتُومَا تَعْرْفُوهُمْ وْثَابْتِينْ فِي الحْقِيقَة الِّي عِنْدْكُمْ. 13وْيُظْهُرْلِي بَاهِي، انِّي نْشَجَّعْكُمْ كِنْذَكِّرْكُمْ بِالشَّيْء هَاذَا، مَا دَامْنِي فِي الخِيمَة مْتَاعْ البْدَنْ هَاذَا 14رَانِي نَعْرِفْ الِّي آنَا بَاشْ نُخْرُجْ مِالخِيمَة مْتَاعْ البْدَنْ هَاذَا عْلَى قْرِيبْ، كِيفْ مَا ظَهِّرْلِي الرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ. 15وْبِشْ نَعْمِلْ الِّي نِقْدِرْ عْلِيهْ بَاشْ تْكُونُوا قَادْرِينْ فِي كُلْ وَقْتْ إِنّْكُمْ تِتْذَكّْرُوا الحَاجَاتْ هَاذُومَا بَعْدْ مَا نِمْشِي.

الشّْهَادَة مْتَاعْ مَجْدْ يَسُوعْ وِكْلاَمْ الأَنْبِيَاءْ

16رَانَا مَا تَبَّعْنَاشْ خْرَافَاتْ مْلَفّْقَة وَقْتِلِّي عَرِّفْنَاكُمْ بِالقُوَّة وِالجَّيَّانْ مْتَاعْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، آمَا كُنَّا شَاهْدِينْ عْلَى القُدْرَة مْتَاعُو. 17- رَاهُو خْذَا كَرَامَة وْمَجْدْ مِنْ عِنْدْ اللهْ الآبْ وِالصُّوتْ جَاهْ بِالمَجْدْ العْظِيمْ: «هَاذَا هُوَ وِلْدِي الِّي نْحِبُّو وِلِّي رَاضِي عْلِيهْ.» 18سْمَعْنَا الصُّوتْ هَاذَا جَايْ مِالسْمَاءْ، وْكُنَّا مْعَاهْ فِي الجْبَلْ المُقَدَّسْ. 19وْعَنْدْنَا كِلْمِةْ النُّبُوءَة، الِّي ثِبْتِتْ أَكْثِرْ، وْبَاهِي كَانْ اتَّبْعُوهَا كِيفْ فْنَارْ يِضْوِي فِي بْلاَصَة ظَلْمَة، حَتَّى لِينْ يْجِي النْهَارْ وْنِجْمِةْ الصْبَاحْ تُطْلُعْ فِي قْلُوبْكُمْ، 20وِقْبَلْ كُلْ شَيْء يِلْزِمْكُمْ تَعْرْفُوا الشَّيْء هَاذَا: إِنُّو مَا ثَمَّاشْ حَتَّى نُبُوءَة مِالكْتَابْ المُقَدَّسْ يْنَجِّمْ الوَاحِدْ يْفَسِّرْهَا كِيفْ مَا يْحِبْ. 21عْلَى خَاطِرْ مَا ثَمَّاشْ حَتَّى نُبُوءَة جَاتْ بِالقَرَارْ مْتَاعْ إِنْسَانْ، آمَا ثَمَّة نَاسْ الرُّوحْ القُدُسْ خَلاَّهُمْ يِتْكَلّْمُوا بِكْلاَمْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index