Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 2

المُعَلّْمِينْ الكَذَّابِينْ

1آمَا كِيفْ مَا ظُهْرُوا أَنْبِيَاءْ كَذَّابِينْ فِي وُسْطْ الشَّعْبْ قْبَلْ، رَاهُمْ بَاشْ يُظْهْرُوا زَادَا مَا بِينَاتْكُمْ مُعَلّْمِينْ كَذَّابِينْ وْبِشْ يْدَخّْلُوا تَعَالِيمْ غَالْطَة فِي الدِّينْ تِهْلِكْ النَّاسْ وْحَتَّى الرَّبْ الِّي فْدَاهُمْ بَاشْ يُنْكْرُوهْ، وْفِيسَعْ بَاشْ يِهِزُّو رْوَاحْهُمْ لِلهْلاَكْ. 2وْبَرْشَة نَاسْ بَاشْ يْتَبّْعُوا الفَاحْشَة مْتَاعْهُمْ وْبِسْبَبْهُمْ طْرِيقْ الحَقْ بَاشْ يَكْفْرُوا بِيهْ. 3وْبِالطّْمَعْ مْتَاعْهُمْ بَاشْ يِسْتْغَلُّوكُمْ بِكْلاَمْ حْلُو وْمِلْيَانْ بِالكِذْبْ. مِنْ قْبَلْ هْلاَكْهُمْ مُوشْ بَاشْ يُبْطُلْ وِالحُكْمْ عْلِيهُمْ مُوشْ بَاشْ يَبْطَى.

4رَاهُو إِذَا كَانْ اللهْ مَا خَلاَّشْ المْلاَيْكَة فِي بْلاَصِتْهُمْ وَقْتِلِّي عَمْلُوا الذْنُوبْ، آمَا رْمَاهُمْ فِي جْهَنِّمْ وْحَطّْهُمْ فِي حُفْرِةْ الظْلاَمْ الِّي مَا يُوفَاشْ مَرْبُوطِينْ بِالسْلاَسِلْ حَتَّى لِينْ يْجِي يُومْ الحْسَابْ، 5- وْمَا خَلاَّشْ حَتَّى حَدْ فِي العَالَمْ القْدِيمْ، آمَا حْفَظْ نُوحْ الِّي هُوَ الثَّامِنْ وِلِّي هُوَ يْبَشِّرْ بِالبِرْ كِجَابْ الفَيَضَانَاتْ عْلَى النَّاسْ الأَشْرَارْ. 6- وْإِذَا كَانْ رَدْ المُدُنْ مْتَاعْ سَدُومْ وْعَمُورَة رْمَادْ وِقْلِبْهُمْ وْرَدّْهُمْ عِبْرَة لِلِّي بَاشْ يْجِيوْ مْبَعْدْهُمْ وْمَا يْخَافُوشْ رَبِّي، 7وْإِذَا كَانْ مَنَّعْ لُوطْ البَارْ مِالنَّاسْ العَاصِينْ الِّي كَثّْرُوا مِنْ عَمْلاَنْ الشَّرْ 8وْهَاكَا الإِنْسَانْ البَارْ كَانْ يِتْعَذِّبْ فِي رُوحُو البَارَّة بِالشَّرْ الِّي يَعْمْلُوا فِيهْ، مِالشَّيْء الِّي كَانْ يْشُوفْ فِيهْ وْيِسْمَعْ فِيهْ نْهَارْ بَعْدْ نْهَارْ كِكَانْ عَايِشْ فِي وُسْطْهُمْ. 9إِمَّالاَ رَاهُو الرَّبْ يَعْرِفْ كِيفَاشْ يْمَنَّعْ الِّي يْخَافُوا رَبِّي مِالتَّجْرْبَة وِيْخَلِّي الِّي مَا يْخَافُوشْ رَبِّي فِي العْذَابْ حَتَّى لِينْ يْجِي يُومْ الحْسَابْ، 10بِالأَخَصْ هَاكَا الِّي يِجْرِيوْ وْرَاء الشْهَاوِي المَنْزُوسَة مْتَاعْ البْدَنْ وِيِسْتْهَانُوا بِالسُّلْطَة.

مَا يَحْشْمُوشْ وغَالْطِينْ فِي رْوَاحْهُمْ! مَا يْخَافُوشْ كِيْهِينُوا المَخْلُوقَاتْ الِّي عِنْدْهَا مَجْدْ، 11وِينْ مُوجُودِينْ المْلاَيْكَة الِّي هُومَا عِنْدْهُمْ قُدْرَة وْقُوَّة أَكْثِرْ مِنْ المْلاَيْكَة الخَايْبِينْ، مَا يُحْكْمُوشْ عْلِيهُمْ حُكْمْ فِيهْ سَبَّانْ قُدَّامْ الرَّبْ. 12آمَا المُعَلّْمِينْ الكَذَّابِينْ هَاذُومَا رَاهُمْ كِيفْ حَيَوَانَاتْ مَا عِنْدْهُمْشْ عْقَلْ وْمَخْلُوقَاتْ تْحَرِّكْ فِيهُمْ بْدُونَاتْهُمْ تْوِلْدُوا بَاشْ يِتْشَدُّوا وِيِتْقَطّْعُوا، يْهِينُوا فِي حَاجَاتْ مَا يَعْرْفُوهَاشْ، رَاهُمْ بَاشْ يِتْهِلْكُوا بالهْلاَكْ الِّي يِهْلْكُوا بِيهْ فِي النَّاسْ. 13وِيْعَانُوا مِالغْلَطْ الِّي هُوَ الأَجْرْ مْتَاعْ شِيخَاتْهُمْ الخَايْبَة. مَاشِي فِي بَالْهُمْ الِّي هُومَا يِتْمَتّْعُوا بِالفْسَادْ حَتَّى فِي قَلْبْ النْهَارْ. هُومَا بْقُعْ مْتَاعْ عَارْ وِالكُلْهُمْ عْيُوبْ حَتَّى وَقْتِلِّي يِتْمَتّْعُوا مْعَانَا بِالأَعْيَادْ وْهُومَا يْغُشُّوا. 14عِينِيهُمْ مِلْيَانَة بِالزْنَى، مَا يِشْبْعُوشْ مِالذْنُوبْ، يِخْدْعُوا فِي النْفُوسْ الضْعِيفَة، قْلُوبْهُمْ ادَّرْبِتْ عْلَى الطْمَعْ. هُومَا وْلاَدْ مَلْعُونِينْ. 15- خَلاَّوْ الطْرِيقْ المُسْتَقِيمْ وْضَاعُوا وِمْشَاوْ فِي طْرِيقْ بَلْعَامْ وِلْدْ بَعُورْ الِّي حَبْ يِرْبِحْ مِالشَّرْ، 16- آمَا تْوَبِّخْ عْلَى المَعْصْيَة مْتَاعُو، بْهِيمَة مَا تِتْكَلِّمْشْ نُطْقِتْ بْصُوتْ بَشَرْ وْرَجّْعِتْ النَّبِي لْعَقْلُو.

17هَاذُومَا رَاهُمْ عْيُونْ مَا فِيهَاشْ مَاء وِسْحُبْ هَازِّتْهَا الرِّيحْ القْوِيَّة، وِتْحَضّْرِلْهُمْ الظْلاَمْ الِّي مَا يُوفَاشْ. 18رَاهُمْ يِتْكَلّْمُوا بِكْلاَمْ كْبِيرْ وْفَارِغْ، يِخْدْعُوا بِشْهَاوِي البْدَنْ الفَاسْدَة فِي نَاسْ هُرْبُوا بِالسِّيفْ مِنْ بِينْ الِّي عَايْشِينْ فِي الغْلَطْ. 19يُوعْدُوهُمْ بِالحُرِّيَّة وْهُومَا بِيدْهُمْ عَبِيدْ مْتَاعْ الفْسَادْ، عْلَى خَاطِرْ الإِنْسَانْ يْوَلِّي عَبْدْ مْتَاعْ الشَّيْء الِّي غَلْبُو! 20رَاهُمْ إِذَا كَانْ بَعْدْ مَا مَنْعُوا مِنْ النْجَاسَة مْتَاعْ العَالَمْ عْلَى طْرِيقْ المَعْرْفَة مْتَاعْ رَبّْنَا وِالمُخَلِّصْ مْتَاعْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، وْيَرْجْعُوا يُحْصْلُوا فِيهُمْ وْيِتْغِلْبُوا، رَاهِي حَالِتْهُمْ فِي الإِخِّرْ بَاشْ تْكُونْ أَخْيِبْ مِلِّي كَانُوا عْلِيهْ فِي الأُوِّلْ، 21وْلُوكَانْ مَا عَرْفُوشْ الطْرِيقْ مْتَاعْ البِرْ خِيرِلْهُمْ مِنْ إِنّْهُمْ بَعْدْ مَا عَرْفُوهْ يِبْعْدُوا عْلَى الوْصِيَّة المُقَدّْسَة الِّي تِعْطَاتِلْهُمْ. 22- وْيَاقْعِلْهُمْ كِيفْ مَا قَالْ المَثَلْ الِّي مَا يُغْلُطْشْ:

الكَلْبْ رْجَعْ لِرْدَادُو،

الحْلاَلِفْ الِّي تْغِسْلُوا

لِلوْسَخْ رَجْعُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index