Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 3

الوَعْدْ بْجَيَّانْ الرَّبْ

1هَاذِي تَوَّا الرِّسَالَة الثَّانْيَة الِّي كْتِبْتْهَالْكُمْ، يَا حْبَابِي، وْفِيهُمْ لِثْنِينْ حَاوِلْتْ انَّبَّهْ مُخّْكُمْ النْظِيفْ. 2بَاشْ تِتْذَكّْرُوا الكْلاَمْ الِّي سِبْقُوا وْقَالُوهْ الأَنْبِيَاءْ المُقَدّْسِينْ وِالوْصِيَّة مْتَاعْ الرَّبْ وِالمُخَلِّصْ عْلَى طْرِيقْ الرُّسُلْ الِّي تْبَعْثُولْكُمْ. 3قْبَلْ كُلْ شَيْء يِلْزِمْكُمْ تِفْهْمُوا الشَّيْء هَاذَا إِنُّو بَاشْ يْجِيوْ نَاسْ يِتْمَسْخْرُوا بَرْشَة فِي آخِرْ الزْمَانْ وِيْتَبّْعُوا فِي الشْهَاوِي مْتَاعْهُمْ 4وِيْقُولُوا: «مُوشْ وْعِدْ بَاشْ يْجِي؟ وِينُو؟ مِلِّي مَاتُوا جْدُودْنَا وْدِيمَا كُلْ شَيْء بْقَى كِيفْ مَا هُوَ مِنْ أَوِّلْ مَا تْخَلْقِتْ الدِّنْيَا!» 5هُومَا مَا عَمْلُوشْ قِيمَة لِلشَّيْء هَاذَا وْبِالعَانِي نْسَاوْ الِّي السْمَاوَاتْ مِنْ قْدِيمْ الزْمَانْ تْوِجْدِتْ بْكِلْمِةْ اللهْ وِالأَرْضْ تْعَمْلِتْ مِالمَاء وْبِالمَاء، 6وِالعَالَمْ الِّي تُوجِدْ الوَقْتْ هَاذَاكَا غْرُقْ فِي المَاء وْتِهْلِكْ. 7آمَا بِالكِلْمَة هِيَ بِيدْهَا السْمَاوَاتْ وِالأَرْضْ الِّي مُوجُودِينْ تَوَّا بْقَاوْ لِلنَّارْ وِتْحُفْظُوا حَتَّى لِينْ يْجِي يُومْ الحْسَابْ وِالهْلاَكْ مْتَاعْ النَّاسْ الِّي مَا يَعْرْفُوشْ رَبِّي.

8- وْمَا تِجْهْلُوشْ الشَّيْء هَاذَا، يَا حْبَابِي، إِنُّو يُومْ وَاحِدْ عِنْدْ الرَّبْ كِيفْ أَلْفْ سْنَة، وْأَلْفْ سْنَة كِيفْ نْهَارْ وَاحِدْ. 9الرَّبْ مَا يَبْطَاشْ فِي الشَّيْء الِّي وْعِدْ بِيهْ، كِيفْ مَا ثَمَّة نَاسْ يْقُولُوا عْلِيهْ، آمَا رَاهُو صَابِرْ عْلِيكُمْ وْمَا يْحِبِّشْ حَتَّى وَاحِدْ يِتْهْلِكْ، آمَا يْحِبْ النَّاسْ الكُلْهُمْ يْتُوبُوا. 10آمَا رَاهُو النْهَارْ الِّي بَاشْ يْجِي فِيهْ يُومْ الرَّبْ بَاشْ يْجِي كِيفْ السَّارِقْ، وِالوَقْتْ هَاذَاكَا السْمَاوَاتْ بَاشْ يَفْنَاوْ وْيَعْمْلُوا بَرْشَة حِسْ وِالحَاجَاتْ الِّي تْعَمْلِتْ مِنْهُمْ الدِّنْيَا بَاشْ يْذُوبُوا بِالنَّارْ، وِالأَرْضْ بَاشْ تِدَّمِّرْ وِالحَاجَاتْ الِّي تْعَمْلِتْ فِيهَا بَاشْ تِتْنَحَّى.

11مَا دَامْهُمْ الحَاجَاتْ هَاذُومَا الكُلْهُمْ بَاشْ يَتْفَتْفْتُوا، إِمَّالاَ كِيفَاشْ يِلْزِمْكُمْ تْعِيشُوا فِي القَدَاسَة وِالخُوفْ مِالرَّبِّي، 12تِسْتَنُّوا وِمْحَضّْرِينْ رْوَاحْكُمْ لِلنْهَارْ الِّي بَاشْ يْجِي فِيهْ يُومْ الرَّبْ. اليُومْ الِّي بَاشْ يْخَلِّي السْمَاوَاتْ يِتْحَرْقُوا وِالحَاجَاتْ الِّي تْعَمْلِتْ مِنْهُمْ الدِّنْيَا بَاشْ يْذُوبُوا. 13آمَا أَحْنَا نِسْتَنَّاوْ كِيفْ مَا وْعِدْنَا فِي سْمَاوَاتْ جْدُدْ وْأَرْضْ جْدِيدَة يُسْكُنْ فِيهَا البِرْ.

14آمَا يَا حْبَابِي أَعْمْلُوا الِّي تَقْدْرُوا عْلِيهْ، مَا دَامْكُمْ تِسْتَنَّاوْ فِي الحَاجَاتْ هَاذُومَا، بَاشْ اللهْ مَا يَلْقَى فِيكُمْ حَتَّى عِيبْ وْمَا عْلِيكُمْشْ لُومْ وْيَلْقَاكُمْ سَالْمِينْ. 15وْإِحْسْبُوا وِسْعْ البَالْ مْتَاعْ رَبّْنَا فُرْصَة بَاشْ تُخْلْصُوا، كِيفْ مَا كْتِبِّلْكُمْ خُونَا بُولُسْ الِّي نْحِبُّوهْ، عْلَى قَدْرْ الحِكْمَة الِّي تِعْطَاتْلُو، 16وِحْكَى عْلَى الحَاجَاتْ هَاذُومَا فِي الرَّسَايِلْ مْتَاعُو الكُلْهُمْ. ثَمَّة حَاجَاتْ مِنْهُمْ صْعِيبْ بَاشْ يِتْفِهْمُوا وِلِّي الجُهَّالْ وِلِّي مَا هُمْشْ ثَابْتِينْ يْحَرّْفُوا المَعْنَى مْتَاعْهُمْ كِيفْ مَا يَعْمْلُوا لِلكْتُبْ المُقَدّْسَة الأُخْرِينْ بَاشْ يِتْهِلْكُوا بِيهُمْ.

17إِمَّالاَ، إِنْتُومَا يَا حْبَابِي، مَادَامْكُمْ تَعْرْفُوا الشَّيْء هَاذَا مِالأُوِّلْ، رُدُّوا بَالْكُمْ لاَ تْضِيعُوا بِالأَغْلَاطْ مْتَاعْ نَاسْ مِتْسَيّْبِينْ وْمَا عَادِشْ تْوَلِّيوْا ثَابْتِينْ. 18آمَا إِكْبْرُوا فِي النِّعْمَة وِالمَعْرْفَة مْتَاعْ رَبّْنَا وِالمُخَلِّصْ مْتَاعْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، المَجْدْ لِيهْ اليُومْ وْحَتَّى لِلأَبَدْ. آمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index