Search form

كُولُوسِي 1

تَحِيَّة

1مِنْ بُولُسْ رَسُولْ المَسِيحْ يَسُوعْ بْمَشِيئِةْ اللهْ وْمِنْ خُونَا تِيمُوثَاوُسْ 2لِلمُؤْمْنِينْ الِّي فِي كُولُوسِّي، الإِخْوَة الِّي ثَابْتِينْ فِي المَسِيحْ. النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ عْلِيكُمْ مِنْ اللهْ بُونَا.

صْلاَةْ شُكْرْ

3نِحْمِدْ اللهْ بُو رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، فِي كُلْ مَرَّة نْصَلِّيوْ فِيهَا عْلَى خَاطِرْكُمْ، 4عْلَى الشَّيْء الِّي بْلَغْنَا عْلَى إِيمَانْكُمْ بِالمَسِيحْ يَسُوعْ وِمْحَبِّتْكُمْ لِلمُؤْمْنِينْ الكُلْهُمْ 5وِالرَّجَاءْ الِّي حَضِّرْهُولْكُمْ اللهْ فِي السْمَاوَاتْ، وْهُوَ الأَمَلْ الِّي سْمَعْتُوا بِيهْ فِي كْلاَمْ الحَقْ، الِّي هُوَ الإِنْجِيلْ 6الِّي وْصِلْكُمْ كِيمَا وْصُلْ لِلعَالَمْ الكُلُّو، وِبْدَا يُثْمُرْ وْيتِنْشَرْ فِيهْ كِيفْ مَا ثْمُرْ وْتِنْشَرْ مَا بِينَاتْكُمْ مِلِّي سْمَعْتُوا بْنِعْمِةْ اللهْ وِعْرَفْتُوهَا بِالحَقْ. 7وْهَاذَا تْعَلِّمْتُوهْ مِنْ أَبَفْرَاسْ، رْفِيقْنَا الِّي نْحِبُّوهْ فِي الخِدْمَة مْتَاعْ اللهْ وِالخَادِمْ الأَمِينْ لِلمَسِيحْ عِنْدْكُمْ. 8وْهُوَ الِّي خَبِّرْنَا بِمْحَبِّتْكُمْ الِّي في الرُّوحْ.

المَسِيحْ الفَادِي

9هَاذَاكَا عْلاَشْ نْصَلِّيلْكُمْ فِي كُلْ وَقْتْ، مِلِّي سْمَعْنَا عْلِيكُمْ الشَّيْء هَاذَاكَا، وْنُطْلُبْ مِنْ رَبِّي بَاشْ يِمْلاَكُمْ بِالمَعْرْفَة مْتَاعْ إِرَادْتُو وْبِالحِكْمَة وِالفَهْمْ مْتَاعْ الرُّوحْ، 10بَاشْ تِتْصَرّْفُوا فِي حْيَاتْكُمْ كِيمَا يْلِيقْ بِالرَّبْ وْيِرْضِيهْ بِالكَامِلْ وْتُثْمْرُوا فِي الأَعْمَالْ الصَّالْحَة وْتِكْبْرُوا فِي مَعْرِفْةْ اللهْ، 11وْتِتْقَوُّوا بِالقُوَّة الكُلْهَا الِّي فِي قُدْرْتُو المَجِيدَة بَاشْ تِتْحَمّْلُوا كُلْ شَيْء وْإِنْتُومَا فَرْحَانِينْ وْثَابْتِينْ بِالكَامِلْ وْصَابْرِينْ بِالبَاهِي، 12حَامْدِينْ الآبْ الِّي رَدّْكُمْ مِسْتْحَقِّينْ بَاشْ تْشَارْكُوا القِدِّيسِينْ فِي الوَرْثَة مْتَاعْهُمْ كِتُدْخْلُوا مْعَاهُمْ فِي النُّورْ. 13وْهُوَ الِّي نَجَّانَا مِالسُّلْطَة مْتَاعْ الظْلاَمْ وْهَزّْنَا لْمَمْلِكْةْ إِبْنُو الِّي يْحِبُّو، 14وْوَلِّينَا مِفْدِيِّينْ فِيهْ، مَعْنَاهَا ذْنُوبْنَا مَغْفُورَة.

15هُوَ صُورِةْ اللهْ الِّي مَا يِتْشَافِشْ

وِالإِبْنْ الِّي أَعْلَى مِالمَخْلُوقَاتْ الكُلْهَا.

16بِيهْ هُوَ اللهْ خْلَقْ الحَاجَاتْ الِّي تِتْشَافْ الكُلْهَا

فِي السْمَاوَاتْ وْفِي الأَرْضْ

وِلِّي مَا تِتْشَافِشْ:

مُلُوكْ وِلاَّ أَسْيَادْ وِلاَّ رُؤَسَاءْ وِلاَّ سْلاَطِينْ.

كُلْ شَيْء تِخْلَقْ بِيهْ هُوَ وْلِيهْ هُوَ.

17كَانْ قْبَلْ كُلْ شَيْء

وْفِيهْ يِتْكَوِّنْ كُلْ شَيْء.

18هُوَ رَاسْ البْدَنْ، مَعْنَاهَا رَاسْ الكَنِيسَة،

وْهُوَ البِدَايَة وِالبَدْرِي مْتَاعْ الِّي قَامُوا مِنْ بِينْ المُوتَى

بَاشْ يْكُونْ هُوَ الأُوِّلْ فِي كُلْ شَيْء،

19رَاهُو اللهْ رْضَى بَاشْ يْحُطْ فِيهْ صِفَاتُو الكُلْهَا.

20وِالله يْصَالِحْ بِيهْ كُلْ شَيْء مْعَ رُوحُو،

فِي الأَرْضْ كِيمَا فِي السْمَاوَاتْ،

وِبْدَمُّو عْلَى الصَّلِيبْ وَلَّى ثَمَّة سَلاَمْ.

21وِقْبَلْ كُنْتُوا بْرَايْنِيَّة عْلَى اللهْ وِالأَعْدَاءْ مْتَاعُو بْأَفْكَارْكُمْ وْأَعْمَالْكُمْ الخَايْبَة، 22وْآمَا تَوَّا رَاهُو صَالِحْكُمْ فِي البْدَنْ مْتَاعْ المَسِيحْ البَشَرْ، عْلَى طْرِيقْ المُوتْ بَاشْ تَبْقَاوْ فِي مَحْضِرْ اللهْ قِدِّيسِينْ مِنْ غِيرْ عِيبْ وْمَا عْلِيكُمْشْ لُومْ 23بْشَرْطْ إِنّْكُمْ تِثْبْتُوا فِي الإِيمَانْ مِبْنِينْ عْلَى سَاسْ صْحِيحْ وْمَا تِتْرَدَدُوشْ وْمَا تِبْعْدُوشْ عْلَى الأَمَلْ مْتَاعْ الإِنْجِيلْ الِّي سْمَعْتُوا بِيهْ وِوْصُلْ لِلمَخْلُوقَاتْ الكُلْهَا الِّي فِي الأَرْضْ، وْآنَا بُولُسْ وَلِّيتْ الخَادِمْ مْتَاعُو.

الجِهَادْ مْتَاعْ بُولُسْ

24وْآنَا تَوَّا نَفْرَحْ بِالعْذَابْ الِّي نْعَانِي فِيهْ عْلَى خَاطِرْكُمْ، وِنْشَارِكْ فِي الوْجَايِعْ مْتَاعْ المَسِيحْ هِيَ بِيدْهَا فِي بَدْنِي عْلَى خَاطِرْ البْدَنْ مْتَاعُو الِّي هُوَ الكَنِيسَة 25الِّي وَلِّيتْ نِخْدِمْ فِيهَا كِيفْ مَا رَبِّي خَطِّطْ عْلَى خَاطِرْكُمْ، بَاشْ كِلْمِةْ اللهْ اتِّمْ بِالكَامِلْ، 26وْهِيَ السِّرْ الِّي اللهْ خَبَّاهْ عْلَى طُولْ الدْهُورْ وِالأَجْيَالْ وْكِشْفُو تَوَّا لِلقِدِّيسِينْ مْتَاعُو 27الِّي رَبِّي حَبّْهُمْ يَعْرْفُوا قَدَّاشْ السِّرْ هَاذَا كَانْ غْنِي وْمَجِيدْ عِنْدْ النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ، السِّرْ هَاذَا هُوَ انُّو المَسِيحْ فِيكُمْ هُوَ الأَمَلْ مْتَاعْ المَجْدْ. 28نْخَبّْرُوا بِيهْ النَّاسْ الكُلْهُمْ وِانَّبْهُوهُمْ وِنْعَلّْمُوهُمْ بِالحِكْمَة الكُلْهَا بَاشْ نْرُدُّوا كُلْ إِنْسَانْ نَاضِجْ فِي المَسِيحْ. 29وِعْلَى خَاطِرْ الشَّيْء هَاذَا نِتْعِبْ وِنْجَاهِدْ بْفَضْلْ قُدْرْتُو الِّي تِخْدِمْ فِيَّ بْقُوَّة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index