Search form

كُولُوسِي 2

1وِنْحِبّْكُمْ تَعْرْفُوا قَدَّاشْ نْجَاهِدْ عْلَى خَاطِرْكُمْ انْتُومَا وِلِّي فِي لاَوْدُكِيَّة وِلِّي مَا شَافُونِيشْ الكُلْهُمْ، 2بَاشْ قْلُوبْهُمْ تِتْشَجَّعْ وِيْكُونُوا مِتَّحْدِينْ بِالمْحَبَّة، بَاشْ يْوَلِّيوْ غُنْيَا فِي كُلْ شَيْء كِيِفْهْمُوا بِالكَامِلْ وِيْكُونُوا مِتْأَكّْدِينْ وَقْتِلِّي يَعْرْفُوا سِرْ اللهْ، الِّي هُوَ المَسِيحْ، 3عْلَى خَاطْرُو هُوَ الِّي مُوْجُودَة فِيهْ كْنُوزْ الحِكْمَة وِالمَعْرْفَة الكُلْهَا. 4نْقُولْ الشَّيْء هَاذَا بَاشْ حَتَّى حَدْ مَا يْغُشّْكُمْ بِالكْلاَمْ الحْلُو. 5رَغْمِلِّي آنَا غَايِبْ عْلِيكُمْ بْبَدْنِي، رَانِي مْعَاكُمْ بِالرُّوحْ، نَفْرَحْ كِنْشُوفْكُمْ مْنَظّْمِينْ وْثَابْتِينْ فِي الإِيمَانْ بِالمَسِيحْ.

الحَيَاةْ الجْدِيدَة فِي المَسِيحْ

6إِمَّالاَ عِيشُوا فِي الرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ كِيفْ مَا قْبِلْتُوهْ، 7مَادِّينْ عْرُوقْكُمْ وْمِبْنِينْ فِيهْ وْسَاسْكُمْ صْحِيحْ فِي الإِيمَانْ كِيفْ مَا تْعَلِّمْتُوا، شَاكْرِينْ بَرْشَة عْلَى كُلْ شَيْء.

8وْرُدُّوا بَالْكُمْ لَوَاحِدْ يِسْحْرِلْكُمْ عْقُولْكُمْ بِكْلاَمْ الفَلْسْفَة وِالغَشَّة الزَّايْدَة الِّي مِبْنِيَّة عْلَى التَّقَالِيدْ مْتَاعْ البَشَرْ الِّي تْخُصْ الحَاجَاتْ القْوِيَّة الِّي مَا تِتْشَافِشْ فِي الدِّنْيَا، مُوشْ عْلَى المَسِيحْ. 9بَاشْ فِي المَسِيحْ تِتْوْجِدْ صِفَاتْ اللهْ الكُلْهَا فِي البْدَنْ، 10بَاشْ تِتْمْلاَوْ بِالمَسِيحْ الِّي هُوَ الرَّاسْ مْتَاعْ كُلْ رِئَاسَة وْسُلْطَة رُوحِيَّة.

11وِالطْهُورْ الِّي اطَّهَّرْتُوهْ فِي المَسِيحْ، مُوشْ بِالِيْدِينْ، آمَا بْتَنْحِيتْ بْدَنْ البَشَرْ الِّي هُوَ مْتَاعْ الذْنُوبْ، وْهَاذَا هُوَ الطْهُورْ مْتَاعْ المَسِيحْ. 12إِنْتُومَا وَقْتِلِّي تْعَمِّدْتُوا فِي المَسِيحْ تِدْفِنْتُوا مْعَاهْ وْقُمْتُوا مْعَاهْ زَادَا، عْلَى خَاطِرْكُمْ امِّنْتُوا بْقُدْرِةْ اللهْ الِّي قَيّْمُو مِنْ بِينْ المُوتَى. 13كُنْتُوا مُوتَى فِي ذْنُوبْكُمْ وْمَا كُنْتُوشْ مْطَهّْرِينْ فِي البْدَنْ، يَاخِي اللهْ حْيَاكُمْ مْعَ المَسِيحْ وْسَامِحْكُمْ عْلَى ذْنُوبْكُمْ الكُلْهَا. 14وِمْحَى الكِمْبْيَالْ الِّي لَزّْمَاتُوعْلِينَا الفَرَايِضْ وِلِّي مَا كَانِشْ فِي صَالِحْنَا، وْنَحَّاهْ وْسَمّْرُو عْلَى الصَّلِيبْ، 15وْنَحَّى السْلاَحْ مْتَاعْ الرُّؤَسَاءْ وِلِّي عِنْدْهُمْ سُلْطَة رُوحِيَّة وْخَلاَّهُمْ عِبْرَة، هَزّْهُمْ مْرَابِيطْ قُدَّامْ النَّاسْ كِغْلِبْهُمْ فِي الصَّلِيبْ.

16مَا تْخَلِّيوْشْ حَتَّى وَاحِدْ يُحْكُمْ عْلِيكُمْ فِي المَاكْلَة وِالشْرَابْ وِلاَّ فِي الأَعْيَادْ وْطْلُوعْ الهْلاَلْ وِالأَسْبَاتْ، 17هَاذِي الكُلْهَا مَاهِي إِلاَّ ظِلْ مْتَاعْ الحَاجَاتْ الِّي بَاشْ تَاقَعْ فِي المُسْتَقْبِلْ، آمَا الحْقِيقَة رَاهِي المَسِيحْ. 18وْمَا تْخَلِّيوْشْ حَتَّى وَاحِدْ يْخَسِّرْكُمْ وِيْنَحِّيلْكُمْ الجَايْزَة كِيْظَهّْرِلْكُمْ الِّي هُوَ مِتْوَاضَعْ وْيِعْبِدْ المْلاَيْكَة وْيُحْكُمْ عْلَى النَّاسْ الأُخْرِينْ، مَنْفُوخْ بِالتَّكَبُّرْ وِالرَّايْ الفَاسِدْ مْتَاعْ البَشَرْ، 19وْمَا يْشِدِّشْ فِي الرَّاسْ، وِلِّي بِيهْ يِتْقَوَّى البْدَنْ الكُلُّو وِيْشِدْ فِي بَعْضُو بِالضْلُوعْ وِالمْفَاصِلْ بَاشْ يِكْبِرْ بْقُدْرِةْ رَبِّي.

20اذَا كَانْكُمْ مُتُّوا مْعَ المَسِيحْ فِي مَا يْخُصْ الحَاجَاتْ القْوِيَّة الِّي مَا تِتْشَافِشْ فِي الدِّنْيَا، عْلاَشْ تْعِيشُوا كَإِنّْكُمْ تَابْعِينْ لِلعَالَمْ هَاذَا وِاطِّيعُوا فِي الفَرَايِضْ هَاذِي: 21«مَا تْمِسِّشْ، مَا تْذُوقِشْ الشَّيْء هَاذَا، مَا تْشِدِّشْ الشَّيْء هَاذَاكَا.» 22وْهِيَ الكُلْهَا حَاجَاتْ تِفْنَى كِنَعْمْلُوهَا؟ إِي نْعَمْ، هِيَ أَحْكَامْ وْتَعَالِيمْ مْتَاعْ البَشَرْ، 23تُظْهُرْ الِّي هِيَ فِيهَا الحِكْمَة بالعِبَادَة الِّي مْلَزّْمَة عْلَى النَّاسْ وَقْتِلِّي الإِنْسَانْ يْهِينْ بَدْنُو وِيْهَبِّطْ مِنْ رُوحُو، وِالحَاجَاتْ هَاذِي مَا عِنْدْهَاشْ قِيمَة وْمَا تْنَحِّيشْ الشْهَاوِي مْتَاعْ البَشَرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index