Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 12

1هَاذَاكَا عْلاَشْ مَا دَامْنَا دَايْرَة بِينَا سْحَابَة كْبِيرَة مْتَاعْ شْهُودْ، خَلِّينَا انَّحِّيوْ عْلِينَا كُلْ رْزَنْ وِالذْنُوبْ الِّي لاَصْقَة فِينَا، وْخَلِّينَا نِجْرِيوْ بْصَبْرْ فِي السِّبَاقْ الِّي تْحَطِّينَا فِيهْ، 2وْإِحْنَا خَازْرِينْ لْيَسُوعْ الِّي إِيمَانَّا يِبْدَى فِيهْ هُوَ وْيُوفَى فِيهْ هُوَ، الِّي صْبَرْ عْلَى الصَّلِيبْ عْلَى جَالْ الفَرْحَة الِّي تِعْطَاتْلُو وْمُوشْ عَامِلْ حْسَابْ لِلعَارْ، وِقْعَدْ عْلَى يْمِينْ العَرْشْ مْتَاعْ اللهْ. 3فَكّْرُوا فِي هَاكَا الِّي صْبَرْ عْلَى العْذَابْ الِّي عَذّْبُوهْ بِيهْ النَّاسْ المِذْنْبِينْ بَاشْ مَا تِتْعْبُوشْ وِقْلُوبْكُمْ مَا تِفْشِلْشْ.

4رَاكُمْ مَا زِلْتُوا مَا قَاوِمْتُوشْ الذْنُوبْ حَتَّى لِينْ دَمّْكُمْ يِجْرِي. 5- يَاخِي نْسِيتُوا الكْلاَمْ الِّي يْشَجَّعْ الِّي يْكَلِّمْكُمْ بِيهْ كِيفْ وْلاَدُو:

يَا وِلْدِي، مَا تَحْقِرْشْ تَأْدِيبْ الرَّبْ،

وْمَا تَيِّسْشْ وَقْتِلِّي يْوَبّْخِكْ،

6رَاهُو الِّي يْحِبُّو الرَّبْ يْأَدّْبُوا

وْيَضْرِبْ بِالسُّوطْ وِلْدُو الِّي يِقْبْلُو.

7يِلْزِمْكُمْ تِتْحَمّْلُوا الوْجَايِعْ الِّي اللهْ يْأَدِّبْ فِيكُمْ بِيهُمْ. اللهْ يْعَامِلْ فِيكُمْ كِيفْ وْلاَدُو، وْآنَاهُو الوْلَدْ الِّي بُوهْ مَا يْأَدّْبُوشْ؟ 8إِذَا كَانْ تَبْقَاوْ مَا تِتْأَدّْبُوشْ، وِالنَّاسْ الكُلْ تْأَدّْبُوا، إِمَّالاَ رَاكُمْ وْلاَدْ زْنَى مُوشْ وْلاَدْ اللهْ. 9زِيدْ عْلَى هَاذَا كَانُوا عِنْدْنَا أُبَّيَّانْ فِي الأَرْضْ يْأَدّْبُوا فِينَا وْإِحْنَا سْمَعْنَا كْلاَمْهُمْ. يَاخِي مُوشْ لاَزِمْنَا نِسْمْعُوا أَكْثِرْ كْلاَمْ بُونَا الِّي فِي السْمَاءْ وْنَحْيَاوْ؟ 10رَاهُمْ هَاذُومَا أَدّْبُونَا شْوَيَّة وَقْتْ كِيفْ مَا حَبُّوا، آمَا هُوَ يْأَدِّبْنَا لْمَصْلْحِتْنَا بَاشْ نْشَارْكُوهْ فِي قَدَاسْتُو. 11فِي الوَقْتْ الحَاضِرْ كُلْ تَأْدِيبْ يُظْهُرْ الِّي هُوَ يْحَزِّنْ أَكْثِرْ مِنُّو يْفَرَّحْ، وْفِي الإِخِّرْ يْجِيبْ الغَلَّة مْتَاعْ البِرْ الِّي فِيهَا السَّلاَمْ لِلِّي ادَّرْبُوا عْلَى التَّأْدِيبْ هَاذَاكَا.

عَاقِبْةْ الكُفْرْ بْنِعْمِةْ اللهْ

12هَاذَاكَا عْلاَشْ إِكْبْسُوا يْدِيكُمْ المِرْخِيَّة وِرْكَايِبْكُمْ الِّي تُرْعُشْ، 13وْأَعْمْلُوا ثْنَايَا مِصْوَابَة لْسَاقِيكُمْ بَاشْ العَايِبْ مَا يْوَلِّيشْ مُعَاقْ وْبِالعَكْسْ يِتْشْفَى.

14اسْعَاوْ أَكْثِرْ مَا تْنَجّْمُوا بَاشْ تْكُونْ عَلاَقِتْكُمْ بَاهْيَة مْعَ النَّاسْ الكُلْ، وْأَسْعَاوْ بَرْشَة لِلقَدَاسَة الِّي مِنْ غِيرْهَا حَتَّى حَدْ مَا هُو بَاشْ يْشُوفْ اللهْ. 15حِلُّوا عِينِيكُمْ بَاشْ حَتَّى وَاحِدْ مَا يِتْحْرِمْ مِنْ نِعْمِةْ اللهْ، بَاشْ مَا يِنْبِتْشْ عِرْقْ مْرَارَة وِيْسَبِبْ مَشَاكِلْ وِيْخَلِّي بَرْشَة نَاسْ يِفْسْدُوا، 16بَاشْ حَتَّى وَاحِدْ مَا يْكُونْ فَاسِدْ وِلاَّ مَا عِنْدُوشْ دِينْ كِيفْ عِيسُو الِّي بَاعْ حَقُّو فِي إِنُّو هُوَ الكْبِيرْ فِي العْمُرْ بِفْطُورْ وَاحِدْ. 17رَاكُمْ تَعْرْفُوا الِّي مْبَاعِدْ وَقْتِلِّي حَبْ يُورِثْ البَرْكَة مَا تِقْبِلْشْ وْمَا عَادِشْ عَنْدُو فُرْصَة بَاشْ يْتُوبْ، رَغْمِلِّي فَرْكِسْ عْلِيهَا وْهُوَ يِبْكِي بِالدْمُوعْ.

18رَاكُمْ مَا جِيتُوشْ لِجْبَلْ يْنَجِّمْ يِتْمَسْ، لْنَارْ شَاعْلَة وِظْلاَمْ وِضْبَابْ وِمْطَرْ قْوِيَّة، 19وْصُوتْ بُوقْ وْصُوتْ الكِلْمَاتْ خَلَّى الِّي يِسْمْعُوا فِيهْ يُطْلْبُوا بَاشْ مَا يِتْقَالِلْهُمْ حَتَّى كِلْمَة أُخْرَى. 20- وْهُومَا مَا نَجّْمُوشْ يِتْحَمّْلُوا الأَمْرْ الِّي تِعْطَالْهُمْ: «إِذَا كَانْ حَتَّى حَيَوَانْ مَسْ الجْبَلْ رَاهُو بَاشْ يْتَرْجَمْ.» 21- المَنْظِرْ كَانْ يِرْعِبْ حَتَّى لِينْ مُوسَى قَالْ: «رَانِي نِتْرْعِدْ مِالخُوفْ.»

22آمَا رَاكُمْ جِيتُوا لِجْبَلْ صِهْيُونْ، لِمْدِينِةْ اللهْ الحَيْ، أُورْشَلِيمْ مْتَاعْ السْمَاءْ وِمْلاَيْكَة بْلاَ حْسَابْ وِلْمَحْفِلْ مْتَاعْ النَّاسْ المُجْتَمْعِينْ، 23وِكْنِيسِة المُولُودِينْ اللْوَالَى الِّي أَسَامِيهُمْ مَكْتُوبَة فِي السْمَاءْ، وِالله الِّي هُوَ القَاضِي مْتَاعْ النَّاسْ الكُلْ، وِلأَرْوَاحْ الأَبْرَارْ الِّي وَلاَّوْ كَامْلِينْ، 24- وِلْيَسُوعْ الِّي هُوَ الوْسِيطْ الِّي يْجِيبْ السَّلاَمْ مْتَاعْ عَهْدْ جْدِيدْ، وِلْدَمْ مَرْشُوشْ يِتْكَلِّمْ خِيرْ مِنْ دَمْ هَابِيلْ.

25أَحْرْصُوا عْلَى إِنّْكُمْ مَا تُرْفْضُوشْ هَاكَا الِّي يِتْكَلِّمْ. إِذَا هُومَا مَا نَجّْمُوشْ يُهْرْبُوا كِرَفْضُوا الِّي نَبِّهْهُمْ فِي الأَرْضْ، كِيفَاشْ أَحْنَا بَاشْ نُهْرْبُوا كِنُرْفْضُوا الِّي نَبِّهْنَا مِالسْمَاءْ؟ 26- صُوتُو فِي الوَقْتْ هَاذَاكَا زَلْزِلْ الأَرْضْ، آمَا تَوَّا وْعِدْ: «مَرَّة أُخْرَى، مَا نِيشْ بَاشْ نْزَلْزِلْ الأَرْضْ آكَاهُو، آمَا بَاشْ نْزَلْزِلْ السْمَاءْ زَادَا.» 27الكِلْمَة هَاذِي «مَرَّة أُخْرَى» تْوَرِّي الِّي الحَاجَاتْ الِّي تِتْزَلْزِلْ تِتْنَحَّى وِلِّي هِيَ مَخْلُوقَة، بَاشْ تَبْقَى الحَاجَاتْ الِّي مَا تِتْزَلْزِلْشْ. 28هَاذَاكَا عْلاَشْ خَلِّينَا يْكُونْ عِنْدْنَا شُكْرْ للهْ وْإِحْنَا قَاعْدِينْ نَاخْذُوا فِي مَمْلْكَة مَا تِتْزَلْزِلْشْ، وِلِّي بِيهْ نِعْبْدُوا اللهْ وْنِحْتَرْمُوهْ وِنْخَافُوهْ كِيفْ مَا يْحِبْ، 29رَاهُو «إِلاَهْنَا نَارْ تَاكُلْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index