Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 13

1خَلِّي المْحَبَّة الِّي بِينْ الإِخْوَة تْكُونْ دَايْمَة 2وْمَا تَنْسَاوْشْ بَاشْ تْرَحّْبُوا بِالبْرَايْنِيَّة، رَاهُو بِالشَّيْء هَاذَا ثَمَّة شْكُونْ الِّي ضَيّْفُوا مْلاَيْكَة مِنْ غِيرْ مَا يَعْرْفُوا. 3اذَّكّْرُوا الِّي مَرْبُوطِينْ فِي الحَبْسْ كَإِنّْكُمْ فِي الحَبْسْ مْعَاهُمْ، وِلِّي هُومَا قَاعْدِينْ يِتْهَانُوا فِي بْدُونَاتْهُمْ كَإِنّْكُمْ قَاعْدِينْ تِتْهَانُوا مْعَاهُمْ فِي بْدُونَاتْكُمْ. 4خَلِّي النَّاسْ الكُلْهُمْ يِحْتَرْمُوا العِرْسْ، وْخَلِّي الفَرْشْ مْتَاعْ العِرْسْ يْكُونْ طَاهِرْ، رَاهُو اللهْ بَاشْ يُحْكُمْ عْلَى الفَاسْدِينْ وِلِّي يَزْنُوا. 5- خَلِّي سِيرِتْكُمْ تْكُونْ طَاهْرَة مِنْ مْحَبِّةْ الفْلُوسْ. اقْتَنْعُوا بِلِّي عِنْدْكُمْ. رَاهُو اللهْ قَالْ: «عُمْرِي مَا نْهَمّْلِكْ وْلاَ نْخَلِّيكْ.» 6- وِانَّجْمُوا نْقُولُوا وْإِحْنَا وَاثْقِينْ:

الرَّبْ يْعَاوِنِّي

مَا نْخَافِشْ.

شْنُوَّة البَشَرْ بَاشْ يَعْمِلِّي؟

7اذَّكّْرُوا القَادَة مْتَاعْكُمْ الِّي حْكَاوْلْكُمْ عْلَى كِلْمِةْ اللهْ. أُخْزْرُوا لِنْهَايِةْ سِيرِتْهُمْ وْتَبّْعُوهُمْ فِي الإِيمَانْ. 8يَسُوعْ المَسِيحْ هُوَ بِيدُو آمِسْ وِاليُومْ وْلِلأَبَدْ. 9مَا اتَّبْعُوشْ أَيْ تَعْلِيمْ غْرِيبْ وْكِيفْ مَا جَا، رَاهُو بَاهِي إِذَا كَانْ القَلْبْ يِتْقَوَّى بِالنِّعْمَة، مُوشْ بُمَّاكِلْ مْتَاعْ عِبَادَاتْ مَا نَفْعِتْشْ الِّي تَبّْعُوهَا. 10عِنْدْنَا مَذْبَحْ الِّي كَانُوا يِخْدْمُوا فِي الخِيمَة مَا عِنْدْهُمْشْ الحَقْ بَاشْ يَاكْلُوا مِنُّو. 11رَاهُمْ الحَيَوَانَاتْ الِّي دَمّْهُمْ يْجِيبُو أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ لْقُدْسْ الأَقْدَاسْ عْلَى خَاطِرْ الذْنُوبْ يِتْحَرْقُوا البَرَّة مِالمْدِينَة. 12وْهَكَّا يَسُوعْ زَادَا، تْعَذِّبْ لْبَرَّة مِالبِيبَانْ مْتَاعْ المْدِينَة، بَاشْ يْقَدِّسْ النَّاسْ بْدَمُّو هُوَ. 13إِمَّالاَ خَلِّينَا نُخْرْجُولُو لْبَرَّا مِالمْدِينَة وِنْهِزُّوا العْذَابْ وِالعَارْ الِّي هَزُّو هُوَ. 14رَانَا مَا عِنْدْنَاشْ مْدِينَة دَايْمَة لِهْنَا، آمَا رَانَا نلَوّْجُوا عْلَى المْدِينَة الِّي بَاشْ تْجِي فِي المُسْتَقْبِلْ. 15خَلِّينَا دِيمَا نْقَدّْمُوا لْرَبِّي ذْبِيحَة مْتَاعْ تَسْبِيحْ عْلَى طْرِيقْ يَسُوعْ، الِّي هِيَ الغَلَّة الِّي تُخْرُجْ مِالفُمْ الِّي يِعْتَرِفْ بْإِسْمُو. 16مَا تَنْسَاوْشْ بَاشْ تَعْمْلُوا الخِيرْ وْتِتْشَارْكُوا فِي الحَاجَاتْ الِّي عِنْدْكُمْ، رَاهِي الذْبَايِحْ الِّي كِيفْ هَكَّا تْرَضِّي اللهْ.

17طِيعُوا القَادَة مْتَاعْكُمْ وْأَسْمْعُوا كْلاَمْهُمْ، رَاهُمْ حَارْصِينْ عْلَى رْوَاحْكُمْ كَإِنّْهُمْ بَاشْ يِتْحَاسْبُوا عْلِيهَا، بَاشْ يَعْمْلُوا الشَّيْء هَاذَا وْهُومَا فَرْحَانِينْ، مُوشْ وْهُومَا حْزَانَى مَا كَانِشْ رَاكُمْ مَا تِسْتْفَادُوشْ.

18صَلِّيوْلْنَا، رَانَا مِتْأَكّْدِينْ الِّي أَحْنَا عِنْدْنَا ضَمِيرْ، نْحِبُّوا نِتْصَرّْفُوا بِالقْدَا فِي كُلْ شَيْء. 19نْأَكِّدْ عْلِيكُمْ أَكْثِرْ مَا يُمْكِنْ بَاشْ تْصَلِّيو إِنِّي نَرْجْعِلْكُمْ فِيسَعْ.

صْلاَةْ فِي الإِخِّرْ

20تَوَّا نْصَلِّي لْإِلاَهْ السَّلاَمْ الِّي رَجَّعْ مَرَّة أُخْرَى رَبّْنَا يَسُوعْ مِنْ بِينْ المُوتَى، الِّي هُوَ الرَّاعِي العْظِيمْ مْتَاعْ الغْنَمْ، بْدَمْ العَهْدْ الِّي يَبْقَى لِلأَبَدْ، 21بَاشْ يَعْطِيكُمْ كُلْ شَيْء بَاهِي بَاشْ تْنَجّْمُوا تَعْمْلُوا إِرَادْتُو؛ وْهُوَ قَاعِدْ يَعْمِلْ فِينَا فِي الشَّيْء الِّي يْرَضِّيهْ عْلَى طْرِيقْ يَسُوعْ المَسِيحْ لِيهْ المَجْدْ لِلأَبَدْ. آمِينْ.

الكِلْمَة الإِخْرَانِيَّة

22نُطْلُبْ مِنْكُمْ، يَا خْوَاتِي، إِنّْكُمْ تِتْحَمّْلُوا جْوَابِي الِّي شَجَّعْتْكُمْ بِيهْ، رَانِي كْتِبْتْهُولْكُمْ بْإِخْتِصَارْ. 23نْخَبِّرْكُمْ الِّي خُونَا تِيمُوثَاوُسْ خْرَجْ مِالحَبْسْ. تَوْ نْجِيكُمْ آنَا وْيَاهْ إِذَا كَانْ يْجِي عْلَى قْرِيبْ.

24سَلّْمُوا عْلَى القَادَة مْتَاعْكُمْ الكُلْهُمْ وِعْلَى المُؤْمْنِينْ الكُلْهُمْ. يْسَلْمُوا عْلِيكُمْ الإِخْوَة الِّي جَاوْ مِنْ إِيطَالْيَا.

25النِّعْمَة مْعَاكُمْ الكُلْكُمْ. آمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index