Search form

يَهُوذَا 1

تَحِيَّة

1مِنْ يَهُوذَا، الخَادِمْ مْتَاعْ يَسُوعْ المَسِيحْ، وْ خُو يَعْقُوبْ، لِلِّي نَادَالْهُمْ اللهْ الآبْ وْحَبّْهُمْ وِحْفَظْهُمْ لْيَسُوعْ المَسِيحْ.

2بَرْشَة رَحْمَة وْسَلاَمْ وِمْحَبَّة لِيكُمْ.

المُعَلّْمِينْ الغَشَّاشِينْ

3يَا حْبَابِي، آنَا مُشْتَاقْ بَرْشَة بَاشْ نِكْتْبِلْكُمْ عْلَى الخَلاَصْ الِّي عِنْدْنَا الكُلْنَا، حَسِّيتْ الِّي يِلْزِمْنِي نْأكِّدْ عْلِيكُمْ إِنّْكُمْ تْجَاهْدُوا عْلَى خَاطِرْ الإِيمَانْ الِّي تِعْطَى لِلقِدِّيسِينْ بِالكَامِلْ فَرْدْ مَرَّة. 4رَاهُمْ ثَمَّة نَاسْ دَخْلُوا مَا بِينَاتْكُمْ فِي السِّرْ وْهُومَا تْقَدّْرِلْهُمْ مِنْ قْبَلْ بَاشْ يِتْحْكَمْ عْلِيهُمْ، نَاسْ فَاسْدِينْ يِسْتْغَلُّوا فِي نِعْمِةْ اللهْ بَاشْ يَعْمْلُوا الحَاجَاتْ الخَايْبَة الكُلْهَا وْيُنْكْرُوا سِيدْنَا وْرَبْنَا الِّي مَا عِنْدْنَاشْ غِيرُو يَسُوعْ المَسِيحْ.

5تَوَّا نْحِبْ نْذَكِّرْكُمْ، رَغْمِلِّي إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الشَّيْء هَاذَا بِالقْدَا إِنُّو الرَّبْ بَعْدْ مَا مَنَّعْ شَعْبْ إِسْرَائِيلْ مِنْ أَرْضْ مَصْرْ، هْلِكْ الِّي مَا امّْنُوشْ مِنْهُمْ، 6وِالمْلاَيْكَة الِّي مَا حَافْظُوشْ عْلَى بْلاَصِتْهُمْ العَالْيَة وْخَرْجُوا مِالبْلاَصَة الِّي يُسْكْنُوا فِيهَا، رْبَطْهُمْ لِلأَبَدْ بِسْلاَسِلْ فِي قَلْبْ الظْلاَمْ حَتَّى لِينْ يْجِي الحُكْمْ مْتَاعْ اليُومْ العْظِيمْ 7- بِالضَّبْطْ كِيفْ سَدُومْ وْعَمُورَة وِالمُدُنْ الِّي دَايْرِينْ بِيهُمْ الِّي كَانُوا يَزْنَاوْا كِيفْهُمْ بِالضَّبْطْ وْكَثّْرُوا مِالشْهَاوِي مْتَاعْ الزْنَى الِّي مَا هِيشْ مَعْقُولَة، كَانُوا مِثَالْ كِتْعَاقْبُوا بِالنَّارْ الِّي شَاعْلَة لِلأَبَدْ.

8وْكِيفْ هَكَّا النَّاسْ هَاذُومَا الِّي يْنَجّْسُوا فِي بْدُونَاتْهُمْ بِالأَحْلاَمْ مْتَاعْهُمْ وْمَا يَعْمْلُوشْ قِيمَة لِلسُّلْطَة وِيْهِينُوا المَخْلُوقَاتْ المَجِيدَة، 9- وْحَتَّى مِيكَائِيلْ رَئِيسْ المْلاَيْكَة كِتْعَارِكْ مْعَ بْلِيسْ عْلَى الجُثَّة مْتَاعْ مُوسَى مَا حَاوِلْشْ يْعَايْرُو وْيُحْكُمْ عْلِيهْ آمَا قَالُّو: «رَبِّي يْحَاسْبِكْ!» 10النَّاسْ هَاذُومَا يْهِينُوا فِي حَاجَاتْ مَا يَعْرْفُوهَاشْ، آمَا الحَاجَاتْ الِّي يِفْهْمُوهَا بِطْبِيعِتْهُمْ رَاهُمْ يْفَسّْدُوا رْوَاحْهُمْ بِيهَا كِيفْ الحَيَوَانَاتْ الِّي مَا تْفَكِّرْشْ. 11- يَا وِيلْهُمْ! رَاهُمْ يِمْشِيوْ فِي طْرِيقْ قَايِينْ وسَلْمُوا رْوَاحْهُمْ لِلضْلاَلْ كِيفْ بَلْعَامْ طَامْعِينْ فِي الفْلُوسْ وِتْهِلْكُوا بِالمَعْصْيَة كِيفْ مَا تِهْلِكْ قُورَحْ. 12هُومَا بْقُعْ مْتَاعْ وْسَخْ فِي الأَعْيَادْ مْتَاعْ المْحَبَّة، يِتْمَتّْعُوا مْعَ بْعَضْهُمْ مِنْ غِيرْ مَا يْخَافُوا، وِيْشْيّْخُوا فِي رْوَاحْهُمْ، سْحُبْ مَا فِيهَاشْ مْطَرْ هَازْهَا الرِّيحْ. شَجَرْ فِي آخِرْ الخْرِيفْ مَا يْجِيبِشْ الغَلَّة، مَاتْ مَرّْتِينْ وِتْقَلَّعْ بْعْرُوقُو. 13مُوجْ هَايِجْ مْتَاعْ البْحَرْ، عَامْلِينْ كْشَاكِشْ العَارْ مْتَاعْهُمْ. نْجُومْ ضَايْعَة بَاشْ تَبْقَى فِي قَلْبْ الظْلاَمْ لِلأَبَدْ.

14وِعْلَى النَّاسْ هَاذُومَا زَادَا تْنَبَّأ أَخْنُوخْ مِالجِيلْ السَّابِعْ بَعْدْ آدَمْ وْقَالْ: «شُوفُوا! هَاوْ الرَّبْ جَا مْعَ الآلاَفْ مِالمْلاَيْكَة القِدِّيسِينْ مْتَاعُو 15بَاشْ يُحْكُمْ عْلَى النَّاسْ وِيْوَرِّي للفُسَّادْ العْمَايِلْ الفَاسْدَة الِّي عَمْلُوهَا الكُلْهَا وِالحَاجَاتْ الخَايْبَة الِّي المِذْنْبِينْ الفَاسْدِينْ قَالُوهَا عْلِيهْ.» 16رَاهُمْ يِتْشَكَّاوْ وِيْلُومُوا فِي النَّاسْ وِيْتَبّْعُوا فِي الشْهَاوِي مْتَاعْهُمْ وْيَحْكِيوْ فِي حَاجَاتْ كْبِيرَة بَاشْ يِعْجْبُوا النَّاسْ وْيَقْضِيوْ مْصَالِحْهُمْ.

نْصَايِحْ

17آمَا يِلْزِمْكُمْ تِتْذَكّْرُوا، يَا حْبَابِي، الشَّيْء الِّي سِبْقُوا وْخَبّْرُوا بِيهْ الرُّسُلْ مْتَاعْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، 18رَاهُمْ قَالُولْكُمْ: «فِي آخِرْ الزْمَانْ بَاشْ يْكُونُوا ثَمَّة نَاسْ يِتْمَسْخْرُوا بَرْشَة وِيْتَبّْعُوا فِي شْهَاوِيهُمْ الفَاسْدَة.» 19هُومَا الِّي يْفَرّْقُوا مَا بِينْ النَّاسْ، يِجْرِيوْ وْرَاء شْهَاوِي البْدَنْ وْمَا عِنْدْهُمْشْ الرُّوحْ.

20آمَا إِنْتُومَا يَا حْبَابِي، إِبْنِيوْ رْوَاحْكُمْ عْلَى أَقْدِسْ إِيمَانْ عِنْدْكُمْ، وْإِنْتُومَا تْصَلِّيوْ بِالرُّوحْ القُدُسْ 21ابْقَاوْ دِيمَا فِي المْحَبَّة مْتَاعْ اللهْ وْإِنْتُومَا تِسْتَنَّاوْ فِي رَحْمِةْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي تَعْطِيكُمْ حَيَاةْ أَبَدِيَّة. 22ارْحْمُوا الِّي عِنْدْهُمْ شَكْ 23وْخَلّْصُوا نَاسْ أُخْرِينْ، كِتَخْطْفُوهُمْ مِالنَّارْ وْإِنْتُومَا خَايْفِينْ، آمَا أَكْرْهُوا حَتَّى اللِّبْسَة الِّي نَجّْسُوهَا بِبْدُونَاتْهُمْ.

صْلاَةْ وْحَمْدْ

24للهْ القَادِرْ بَاشْ يَحْفِظْكُمْ مِالطْيَاحْ، وِيْجِيبْكُمْ وِانْتُومَا مَا عْلِيكُمْشْ لُومْ لِلمَحْضِرْ مْتَاعْ المَجْدْ مْتَاعُو وْإِنْتُومَا فَرْحَانِينْ، 25المَجْدْ وِالقُدْرَة وِالسْيَادَة وِالسُّلْطَة للهْ الوَاحِدْ الِّي هُوَ مُخَلِّصْنَا عْلَى طْرِيقْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، مِنْ أَوِّلْ الزْمَانْ وْتَوَّا وْلِلأَبَدْ. آمِينْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index