Search form

لُوقَا 5

التْلاَمْذَة الأوْلِينْ

(مَتَّى ‏4‏:‏18‏-22؛ مَرْقُسْ ‏1‏:‏16‏-20)

1وَقْتِلِّي النَّاسْ كَانُوا يِتْزَاحْمُوا بَاشْ يِسْمْعُوا كِلْمِةْ اللهْ، كَانْ يَسُوعْ وَاقِفْ عْلَى الشَّطْ مْتَاعْ بُحَيْرِةْ جَنِّيسَارْتْ 2يَاخِي شَافْ زُوزْ فْلاَيِكْ وَاقْفِينْ عْلَى جْنَبْ الشَّطْ، خَلاَّوْهُمْ الصَّيَّادَة وِمْشَاوْ يَغْسْلُوا فِي الشْبَاكْ. 3رْكِبْ فِي فْلُوكِةْ سِمْعَانْ وِطْلَبْ مِنُّو بَاشْ يِبْعِدْ بِالفْلُوكَة شْوَيَّة عْلَى البَرْ، وْمِنْ بَعْدْ قْعَدْ يْعَلِّمْ فِي النَّاسْ وْهُوَ فِي الفْلُوكَة. 4وْكِكَمِّلْ يَسُوعْ كْلاَمُو قَالْ لْسِمْعَانْ: «ادْخُلْ لِلغْرِيقْ وْأَرْمِيوْ الشْبَاكْ مْتَاعْكُمْ بَاشْ تِصْطَادُوا.» 5يَاخِي جَاوْبُو سِمْعَانْ: «يَا سِيدْنَا رَانَا تْعِبْنَا اللِّيلْ الكُلُّو وْمَا شَدِّينَا حَتَّى شَيْء، آمَا عْلَى خَاطِرْ الكِلْمَة مْتَاعِكْ بَاشْ نَرْمِي الشْبَاكْ.» 6وْوَقْتِلِّي عَمْلُوا الشَّيْء هَاذَا صْطَادُوا بَرْشَة حُوتْ حَتَّى لِينْ الشْبَاكْ مْتَاعْهُمْ بْدَاتْ تِتْقَطِّعْ. 7يَاخِي شَارُوا بِيدْهُمْ لِلمِتْشَارْكِينْ مْعَاهُمْ فِي الفْلُوكَة الأُخْرَى بَاشْ يْجِيوْ وِيْعَاوْنُوهُمْ، جَاوْ وْعَبَّاوْ الزُّوزْ فْلاَيِكْ بِالحُوتْ حَتَّى لِينْ قْرِيبْ يُغْرْقُوا. 8وْكِشَافْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ الشَّيْء هَاذَا رْكَعْ قُدَّامْ رِجْلِينْ يَسُوعْ وْقَالْ: «يَا رَبْ اخْرُجْ مِنْ فْلُوكْتِي رَانِي إِنْسَانْ مِذْنِبْ!» 9وْسِمْعَانْ وِلِّي مْعَاهْ تْعَجّْبُوا مِنْ كَثْرِةْ الحُوتْ الِّي صْطَادُوهْ. 10وْنَفْسْ الشَّيْء وْقَعْ لْيَعْقُوبْ وْيُوحَنَّا وْلاَدْ زَبَدِي الِّي كَانُوا مِتْشَارْكِينْ مْعَ سِمْعَانْ فِي المَصْيِدْ وْقَالْ يَسُوعْ لْسِمْعَانْ: «مَا تْخَافِشْ، مِالوَقْتْ هَاذَا بَاشْ تْوَلِّي تِصْطَادْ النَّاسْ.» 11وْوَقْتِلِّي رَجْعُوا لِلبَرْ خَلُّوا كُلْ شَيْء وْتَبّْعُوا يَسُوعْ.

الأَبْرِصْ يِتْشْفَى

(مَتَّى ‏8‏:‏1‏-4؛ مَرْقُسْ ‏1‏:‏40‏-45)

12وَقْتِلِّي كَانْ يَسُوعْ فِي مْدِينَة مِالمُدُنْ جَاهْ وَاحِدْ بَدْنُو الكُلْ مْرِيضْ بِالبْرَصْ، دُوبْ مَا شَافْ يَسُوعْ رْكَعْلُو وِاشَّحْتُو وْقَالُّو: «يَا سِيدِي، إِذَا إِنْتِ تْحِبْ رَاكْ تِقْدِرْ تِشْفِينِى.» 13مَدْ يَسُوعْ يِدُّو وْمَسُّو وْقَالْ: «آنَا نْحِبْ، اتْشْفَى!» وْبِالوَقْتْ تْنَحَّى عْلِيهْ البْرَصْ. 14- وْوَصَّاهْ يَسُوعْ وْقَالُّو: «مَا تْقُولِشْ لْحَتَّى حَدْ. آمَا إِمْشِي لِلكَاهِنْ خَلِّيهْ يْشُوفِكْ، وْقَدِّمْ القُرْبَانْ الِّي أْمَرْ بِيهْ مُوسَى، بَاشْ يْكُونْ الشَّيْء هَاذَا شْهَادَة لِيهُمْ الِّي إِنْتِ تِشْفِيتْ مِالمْرَضْ.» 15آمَا الخْبَرْ مْتَاعْ يَسُوعْ زَادْ تِنْشَرْ أَكْثِرْ، وْجَاوْ بَرْشَة نَاسْ بَاشْ يِسْمْعُوهْ وْيِتْشْفَاوْ مِنْ أَمْرَاضْهُمْ. 16- آمَا هُوَ كَانْ يِمْشِي لِبْقَايِعْ خَالْيَة بَاشْ يْصَلِّي.

المَشْلُولْ يِتْشْفَى

(مَتَّى ‏9‏:‏1‏-8؛ مَرْقُسْ ‏2‏:‏1‏-12)

17فِي نْهَارْ مِالنْهَارَاتْ هَاذُوكُمْ وَقْتِلِّي كَانْ يَسُوعْ يْعَلِّمْ كَانُوا ثَمَّة جْمَاعَة مِالفَرِّيسِيِّينْ وِالمُعَلّْمِينْ مْتَاعْ الشَّرِيعَة قَاعْدِينْ مْعَ النَّاسْ وْجَاوْهْ مِنْ كُلْ قَرْيَة فِي مَنْطِقْةْ الجَلِيلْ وِاليَهُودِيَّة وْأُورْشَلِيمْ الكُلْهَا وْقُوِّةْ الرَّبْ كَانِتْ مْعَاهْ بَاشْ يِشْفِيهُمْ. 18وِجْمَاعَة مِنْهُمْ جَابُولُو وَاحِدْ مَشْلُولْ، هَازِّينُو فِي فْرَاشْ وْحَاوْلُوا يُدْخْلُوا بِيهْ وِيْحُطُّوهْ قُدَّامُو. 19آمَا وَقْتِلِّي مَا نَجّْمُوشْ يُدْخْلُوا بِيهْ بِسْبَبْ الزَّحْمَة الكْبِيرَة طَلْعُوا بِيهْ لِلسْطَحْ وْهَبّْطُوهْ مَا بِينْ القَرْمُودْ وْهُوَ فِي فْرَاشُو وْحَطُّوهْ فِي الوُسْطْ قُدَّامْ يَسُوعْ. 20وْكِشَافْ يَسُوعْ إِيمَانْهُمْ قَالْ لِلمَشْلُولْ: «يَا رَاجِلْ رَاهِي ذْنُوبِكْ تْغِفْرِتْ.» 21يَاخِي بْدَاوْا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ يْفَكّْرُوا بِينْهُمْ وْبِينْ رْوَاحْهُمْ وِيْقُولُوا: «شْكُونُو هَاذَا الِّي قَاعِدْ يَكْفِرْ؟ شْكُونْ غِيرْ اللهْ وَحْدُو يِقْدِرْ يِغْفِرْ الذْنُوبْ؟» 22آمَا يَسُوعْ عْرَفْهُمْ فَاشْ قَاعْدِينْ يْفَكّْرُوا يَاخِي جَاوِبْهُمْ وْقَالْ: «عْلاَشْ تْفَكّْرُوا فِي الشَّيْء هَاذَا؟ 23آمَا أسْهِلْ؟ انِّي نْقُولْ: "ذْنُوبِكْ تْغِفْرِتْ" وِلاَّ: "قُومْ وْإِمْشِي؟" 24آمَا هَكَّا تَعْرْفُوا الِّي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ عِنْدِي السُّلْطَة فِي الأَرْضْ بَاشْ نِغْفِرْ الذْنُوبْ.» وْقَالْ يَسُوعْ لِلمَشْلُولْ: «آنَا نْقُلِّكْ قُومْ وْهِزْ فْرَاشِكْ وْإِمْشِي لْدَارِكْ!» 25وْبِالوَقْتْ قَامْ قُدَّامْهُمْ وْهَزْ فْرَاشُو، وِمْشَى لْدَارُو وْهُوَ يْمَجِّدْ فِي اللهْ. 26يَاخِي الكُلْهُمْ بْقَاوْ مِتْعَجّْبِينْ وْمَجّْدُوا اللهْ وْخَافُوا بَرْشَة وْقَالُوا: «اليُومْ شُفْنَا العْجَايِبْ.»

يَسُوعْ يْنَادِي لاَوِي

(مَتَّى ‏9‏:‏9‏-13؛ مَرْقُسْ ‏2‏:‏13‏-17)

27وْبَعْدْ هَاذَا خْرَجْ يَسُوعْ وْشَافْ وَاحِدْ إِسْمُو لاَوِي قَاعِدْ فِي المَكْتِبْ مْتَاعُو وِيْلِمْ فِي الضَّرَايِبْ يَاخِي قَالُّو: «تَبَّعْنِي!» 28قَامْ لاَوِي وْخَلَّى كُلْ شَيْء وْتَبّْعُو.

29وِعْمَلْ لاَوِي عْشَاء كْبِيرْ لْيَسُوعْ فِي دَارُو حَضْرُوا فِيهْ بَرْشَة مِلِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وْنَاسْ أُخْرِينْ. 30يَاخِي الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ تْغَشَشُوا عْلَى تْلاَمِذْةْ يَسُوعْ وْقَالُوا: «عْلاَشْ تَاكْلُوا وْتُشْرْبُوا مْعَ الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالمِذْنْبِينْ؟» 31جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ وْقَالْ: «مُوشْ الصْحَاحْ هُومَا المِحْتَاجِينْ لِلطْبِيبْ آمَا رَاهُمْ المُرْضَى. 32آنَا جِيتْ بَاشْ نِدْعِي المِذْنْبِينْ بَاشْ يْتُوبُوا مِنْ ذْنُوبْهُمْ مُوشْ الأَبْرَارْ.»

النِّقَاشْ عْلَى الصْيَامْ

(مَتَّى ‏9‏:‏14‏-17؛ مَرْقُسْ ‏2‏:‏18‏-22)

33وْقَالُوا الفَرِّيسِيِّينْ لْيَسُوعْ: «تْلاَمِذْةْ يُوحَنَّا يْصُومُوا وِيْصَلِّيوْ بَرْشَة، وْنَفْسْ الشَّيْء يَعْمْلُوا فِيهْ التْلاَمْذَة مْتَاعْ الفَرِّيسِيِّينْ، آمَا تْلاَمِذْتِكْ دِيمَا يَاكْلُوا وْيُشْرْبُوا.» 34قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «يَاخِي تْنَجّْمُوا تْلَزّْمُوا عْلَى المِسْتَدْعِينْ لِلعِرْسْ بَاشْ يْصُومُوا وَقْتِلِّي العْرِيسْ مَازَالْ مْعَاهُمْ؟ 35آمَا بَاشْ يْجِيوْ نْهَارَاتْ يِتْهَزْ العْرِيسْ بْعِيدْ عْلِيهُمْ وِالوَقْتْ هَاذَاكَا بَاشْ يْصُومُوا.» 36وْقَالِلْهُمْ مَثَلْ آخَرْ: «مَا ثَمَّاشْ حَتَّى وَاحِدْ يْقَطِّعْ قَطْعَة قْمَاشْ مِنْ لِبْسَة جْدِيدَة بَاشْ يْرَقِّعْ بِيهَا قْمَاشْ قْدِيمْ مَا كَانِشْ الطَّرْفْ الجْدِيدْ بَاشْ يِتْكَمِّشْ وْيَاكُلْ مِالقْدِيمْ وِتْوَلِّي التَّقْطِيعَة أَكْبِرْ. 37وْمَا ثَمَّاشْ حَتَّى وَاحِدْ يْحُطْ شْرَابْ جْدِيدْ فِي قْرِبْ قْدِيمَة بَاشْ الشْرَابْ الجْدِيدْ مَا يِفْلِقْشْ القْرِبْ القْدِيمَة وْيِتْكَبْ وِالقْرِبْ تِتْقَطِّعْ. 38هَاذَاكَا عْلاَشْ الشْرَابْ الجْدِيدْ يِلْزْمُو يِتْحَطْ فِي قْرِبْ جْدِيدَة. 39وْمَا ثَمَّاشْ شْكُونْ يُشْرُبْ شْرَابْ قْدِيمْ وْمَازَالْ بَاشْ يْلَوِّجْ عْلَى الشْرَابْ الجْدِيدْ عْلَى خَاطْرُو بَاشْ يْقُولْ: الشْرَابْ القْدِيمْ أَحْسِنْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index