Search form

مَتَّى 6

الصُّدْقَة

1«رُدُّوا بَالْكُمْ تَعْمْلُوا الخِيرْ قُدَّامْ النَّاسْ بَاشْ يْشُوفُوكُمْ، مَا كَانِشْ رَاكُمْ مَا عِنْدْكُمْشْ أَجْرْ عِنْدْ بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ. 2وَقْتِلِّي تِتْصَدِّقْ عْلَى وَاحِدْ، مَا تْنَادِيشْ بِالبُوقْ كِيفْ مَا يَعْمْلُوا المُنَافْقِينْ فِي المَجَامِعْ وِالشْوَارِعْ بَاشْ النَّاسْ يُشْكْرُوهُمْ. نْقُلْكُمْ الحَقْ: رَاهُمْ خْذَاوْ أَجْرْهُمْ. 3آمَا إِنْتِ، وَقْتِلِّي تِتْصَدِّقْ مَا تْخَلِّيشْ يِدِّكْ اليْسَارْ تَعْرِفْ شْنُوَّة يِدِّكْ اليْمِينْ تَعْمِلْ، 4بَاشْ الصُّدْقَة مْتَاعِكْ تْكُونْ فِي السِّرْ، وْبُوكْ الِّي يْرَى فِي السِّرْ بَاشْ يْجَازِيكْ.»

الصَّلاَةْ

(لُوقَا ‏11‏:‏2‏-4)

5«وْوَقْتِلِّي تْصَلُّوا، مَا تْكُونُوشْ كِيفْ المُنَافْقِينْ، رَاهُمْ يْحِبُّوا يَاقْفُوا وِيْصَلِّيوْ فِي المَجَامِعْ بَاشْ يْشُوفُوهُمْ النَّاسْ. نْقُلْكُمْ الحَقْ: رَاهُمْ خْذَاوْ أَجْرْهُمْ. 6آمَا إِنْتِ، وَقْتِلِّي تْصَلِّي ادْخُلْ لْبِيتِكْ الدَّخْلاَنِيَّة وْسَكِّرْ البَابْ وْصَلِّي لْبُوكْ الِّي مَا يِتْشَافِشْ. وْبُوكْ الِّي يْشُوفْ فِي السِّرْ بَاشْ يْجَازِيكْ. 7وْكِتْصَلِّيوْ مَا تُقْعْدُوشْ تْعَاوْدُوا فِي كْلاَمْ فَارِغْ كِيفْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ الِّي مَاشِي فِي بَالْهُمْ الِّي اللهْ بَاشْ يِسْمَعْهُمْ كِيْقُولُوا بَرْشَة كْلاَمْ. 8مَا تْكُونُوشْ كِيفْهُمْ، عْلَى خَاطِرْ بُوكُمْ يَعْرِفْ شْنُوَّة الِّي تِحْتَاجُولُو قْبَلْ مَا تُطْلْبُوهْ. 9إِمَّالاَ صَلِّيوْ هَكَّا:

يَا بُونَا الِّي فِي السْمَاءْ،

خَلِّي إِسْمِكْ يِتْقَدِّسْ.

10خَلِّي مَمْلِكْتِكْ تْجِينَا،

خَلِّي إِرَادْتِكْ تْكُونْ،

فِي الأَرْضْ كِيمَا فِي السْمَاءْ.

11كُلْ يُومْ أَعْطِينَا خُبْزْنَا الِّي يِكْفِينَا.

12إِغْفْرِلْنَا ذْنُوبْنَا،

كِيفْ مَا أَحْنَا نِغْفْرُوا لِلِّي يُظْلْمُوا فِينَا.

13مَا ادَّخِّلْنَاشْ فِي تَجْرْبَة،

وْمِنْ الشَّرْ نَجِّينَا.

14وْإِذَا كَانْ تْسَامْحُوا النَّاسْ عْلَى غْلاَطْهُمْ، بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ زَادَا بَاشْ يِغْفْرِلْكُمْ ذْنُوبْكُمْ. 15آمَا إِذَا كَانْ مَا تْسَامْحُوشْ النَّاسْ عْلَى غْلاَطْهُمْ، حَتَّى بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ مَا يِغْفْرِلْكُمْشْ ذْنُوبْكُمْ.»

الصْيَامْ

16«وْكِتْصُومُوا، مَا تْظَهّْرُوشْ الحُزْنْ عْلَى وْجُوهْكُمْ كِيفْ المُنَافْقِينْ، يْرُدُّوا وْجُوهْهُمْ خَايْبَة بَاشْ يْوَرُّوا لِلنَّاسْ الِّي هُومَا صَايْمِينْ. نْقُلْكُمْ الحَقْ: رَاهُمْ خْذَاوْ أَجْرْهُمْ. 17آمَا إِنْتِ، وَقْتِلِّي تْصُومْ امْشُطْ شَعْرِكْ وْأَغْسِلْ وِجْهِكْ، 18بَاشْ الصْيَامْ مْتَاعِكْ مَا يُظْهُرْشْ لِلنَّاسْ آمَا يُظْهُرْ لْبُوكْ الِّي مَا تْشُوفُوشْ العِينْ وْبُوكْ الِّي يْرَى الشَّيْء الِّي تَعْمْلُو فِي السِّرْ بَاشْ يْجَازِيكْ.»

الغْنَى

(لُوقَا ‏12‏:‏33‏-34)

19«مَا تْخَبُّوشْ لِرْوَاحْكُمْ كْنُوزْ فِي الأَرْضْ يْفَسِّدْهَا السُّوسْ وِالصْدِيدْ، وْيِحْفْرُوا عْلِيهَا السُّرَّاقْ وْيِسْرْقُوهَا. 20آمَا إِكْنْزُوا لِرْوَاحْكُمْ كْنُوزْ فِي السْمَاءْ، لاَ يْفَسِّدْهَا لاَ السُّوسْ وْلاَ الصْدِيدْ، وْلاَ يِحْفْرُوا عْلِيهَا السُّرَّاقْ وْلاَ يْفَسّْدُوهَا 21وِينْ يْكُونْ كَنْزِكْ وِينْ يْكُونْ قَلْبِكْ.»

نُورْ البْدَنْ

(لُوقَا ‏11‏:‏34‏-36)

22«العِينْ هِيَ الفْنَارْ مْتَاعْ البْدَنْ. إِمَّالاَ إِذَا كَانْ عِينِكْ صْحِيحَة، رَاهُو بَدْنِكْ الكُلْ بَاشْ يْكُونْ مَلْيَانْ بِالنُّورْ. 23آمَا إِذَا كَانْ عِينِكْ مْرِيضَة، رَاهُو بَدْنِكْ الكُلُّو بَاشْ يْكُونْ مْعَبِّي بِالظْلاَمْ. إِذَا كَانْ النُّورْ الِّي فِيكْ ظْلاَمْ، إِمَّالاَ قَدَّاشْ بَاشْ يْكُونْ كُبْرُو الظْلاَمْ!»

اللهْ وِلاَّ الفْلُوسْ

(لُوقَا ‏12‏:‏22‏-31؛ ‏16‏:13)

24«حَتَّى وَاحِدْ مَا يْنَجِّمْ يِخْدِمْ زُوزْ أَسْيَادْ، رَاهُو يَا إِمَّا بَاشْ يَكْرَهْ وَاحِدْ مِنْهُمْ وِيْحِبْ الآخَرْ، وِلاَّ بَاشْ يْتَبَّعْ وَاحِدْ مِنْهُمْ وْيَحْقِرْ الآخَرْ. مَا تْنَجّْمُوشْ تِخْدْمُوا اللهْ وِالفْلُوسْ.

25إِمَّالاَ آنَا نْقُلْكُمْ مَا تْخَمَمُوشْ عْلَى حْيَاتْكُمْ شْنُوَّة بَاشْ تَاكْلُوا وِلاَّ شْنُوَّة بَاشْ تُشْرْبُوا، وْلاَ عْلَى بْدُونَاتْكُمْ شْنُوَّة بَاشْ تِلْبْسُوا. يَاخِي مُوشْ الحَيَاةْ خِيرْ مِالمَاكْلَة، وِالبْدَنْ خِيرْ مِاللِّبْسَة؟ 26شُوفُوا طْيُورْ السْمَاءْ كِيفَاشْ لاَ تَزْرَعْ وْلاَ تَحْصِدْ وْلاَ تْحُطْ فِي مَخْزِنْ، وْبُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ يْوَكِّلْهَا. يَاخِي إِنْتُومَا مُوشْ خِيرْ مِنْهَا بَرْشَة؟ 27وِشْكُونْ فِيكُمْ الِّي كِيْخَمِّمْ يْنَجِّمْ يْزِيدْ فِي عُمْرُو سَاعَة وَحْدَة؟

28وِعْلاَشْ تْخَمَمُوا فِي اللِّبْسَة؟ أُخْزْرُوا لِلنُّوَّارْ مْتَاعْ بُوقَرْعُونْ كِيفَاشْ يِكْبِرْ: لاَ يِتْعِبْ وْلاَ يِغْزِلْ. 29آمَا آنَا نْقُلْكُمْ: حَتَّى المَلِكْ سُلَيْمَانْ فِي كُلْ مَجْدُو مَا لْبِسْشْ كِيفْ وَحْدَة مِنْهَا! 30إِذَا كَانْ اللهْ يْلَبِّسْ الحْشِيشْ لِبْسَة كِيمَا هَاذِي، رَغْمِلِّي الحْشِيشْ اليُومْ يِنْبِتْ وْغُدْوَة بَاشْ يِتْرْمَى فِي النَّارْ مْتَاعْ الطَّابُونَة، إِمَّالاَ قَدَّاشْ إِنْتُومَا أَوْلَى بَاشْ يْلَبِّسْكُمْ يَلِّي إِيمَانْكُمْ ضْعِيفْ! 31هَاذَاكَا عْلاَشْ مَا تْخَمَمُوشْ وِتْقُولُوا: شْنُوَّة بَاشْ نَاكْلُوا؟ وِلاَّ شْنُوَّة بَاشْ نُشْرْبُوا؟ وِلاَّ شْنُوَّة بَاشْ نِلْبْسُوا؟ 32رَاهِي الحَاجَاتْ هَاذِي الكُلْهَا يْلَوّْجُوا عْلِيهَا النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ، وْبُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ يَعْرِفْ الِّي إِنْتُومَا تِحْتَاجُولهُمْ. 33آمَا إِنْتُومَا لَوّْجُوا فِي الأُوِّلْ عْلَى مَمْلِكْةْ اللهْ وِالبِرْ مْتَاعُو، وِالحَاجَاتْ هَاذِي زَادَا بَاشْ تِتْعْطَالْكُمْ. 34هَاذَاكَا عْلاَشْ مَا تْخَمَمُوشْ عْلَى غُدْوَة، رَاهُو نْهَارْ غُدْوَة بَاشْ يِخَمِّمْ عْلَى رُوحُو. كُلْ يُومْ يِكْفِيهْ الشَّرْ الِّي فِيهْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index