Search form

رُومَة 1

تَحِيَّة

1مِنْ بُولُسْ عَبْدْ يَسُوعْ المَسِيحْ، الِّي اللهْ نَادَاهْ بَاشْ يْكُونْ رَسُولْ، وخْتَارُو بَاشْ يْخَبِّرْ بِالبْشَارَة مْتَاعُو، 2الِّي سْبِقْ وِوْعِدْ بِيهَا عْلَى طْرِيقْ الأَنْبِيَاءْ مْتَاعُو فِي الكْتُبْ المُقَدّْسَة، 3فِي مَا يْخُصْ ابْنُو الِّي جَا مِنْ ذُرِّيِّةْ دَاوُدْ مِنْ شِيرِةْ البْدَنْ، 4وِظْهُرْ الِّي هُوَ إِبْنْ اللهْ بِالقُدْرَة مِنْ شِيرِةْ الرُّوحْ القُدُسْ كِقَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى، رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، 5الِّي بِيهْ هُوَ خْذِينَا نِعْمَة وْوَلِّينَا رُسُلْ بَاشْ نْخَلِّيوا الشْعُوبْ الكُلْهُمْ يْطِيعُوا الإِيمَانْ وْيِكْرْمُوا إِسْمُو، 6وْإِنْتُومَا زَادَا مِنْهُمْ، تِدْعِيتُوا بَاشْ تْوَلِّيوْا تَابْعِينْ لْيَسُوعْ المَسِيحْ، 7لْأَحْبَابْ اللهْ الكُلْهُمْ الِّي فِي رُومَا، الِّي تْنَادَالْهُمْ بَاشْ يْكُونُوا مُؤْمْنِينْ: النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ لِيكُمْ مِنْ عِنْدْ اللهْ بُونَا وْرَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ.

بُولُسْ يْحِبْ يْزُورْ المُؤْمْنِينْ الِّي فِي رُومَا

8قْبَلْ كُلْ شَيْء نُشْكُرْ اللهْ عْلَى طْرِيقْ يَسُوعْ المَسِيحْ عْلَى جَالْكُمْ الكُلْ، عْلَى خَاطِرْ إِيمَانْكُمْ تْخَبِّرْ بِيهْ فِي العَالَمْ الكُلُّو. 9وِالله الِّي نِعْبِدْ فِيهْ بْرُوحِي وِنْبَشِّرْ بِالإِنْجِيلْ مْتَاعْ إِبْنُو يِشْهِدْلِي الِّي آنَا دِيمَا نْفَكِّرْ فِيكُمْ. 10وْنُطْلُبْ دِيمَا فِي صْلاَتِي إِنِّي، إِنْ شَاءْ اللهْ، انَّجِّمْ نْجِيكُمْ 11رَانِي مِسْتَاحِجْ نْشُوفْكُمْ، بَاشْ انَّجِّمْ نَعْطِيكُمْ مَوْهْبَة رُوحِيَّة تْقَوِّيكُمْ، 12بَاشْ كُلْ وَاحِدْ مِنَّا يِتْشَجَّعْ بِالإِيمَانْ مْتَاعْ الآخَرْ، الإِيمَانْ مْتَاعْكُمْ وِالإِيمَانْ مْتَاعْنَا. 13مَا نْحِبّْكُمْشْ تِجْهْلُوا، يَا الإِخْوَة، الِّي آنَا حَاوِلْتْ بَاشْ نْجِيكُمْ بَرْشَة مَرَّاتْ. آمَا رَانِي لْتَوَّا مَا انَّجِّمْشْ وْنِتْمَنَّى نْجِيكُمْ بَاشْ يْكُونْ عِنْدِي ثَمَرْ فِي وُسْطْكُمْ كِيفْ مَا كَانْ عِنْدِي ثَمَرْ فِي وُسْطْ الشْعُوبْ الكُلْهُمْ. 14رَانِي مَدْيُونْ لِلِّي يِتْكَلّْمُوا بِاليُونَانِيَّة وِلِّي يِتْكَلّْمُوا بْلُغَة أُخْرَى، وْلِلقَارِينْ وِالمُوشْ قَارِينْ الكُلْهُمْ. 15إِمَّالاَ آنَا نْحَاوِلْ أَكْثِرْ مَا يُمْكِنْ بَاشْ إِنْتُومَا زَادَا الِّي فِي رُومَا نَحْكِيلْكُمْ عْلَى الإِنْجِيلْ.

قُدْرِةْ البْشَارَة

16آنَا مَا نِحْشِمْشْ بِالإِنْجِيلْ. رَاهُو قُوِّةْ اللهْ بَاشْ الِّي يِمّْنُوا الكُلْهُمْ يُخْلْصُوا، لِليْهُودْ فِي الأُوِّلْ وِمْبَاعِدْ لِليُونَانِيِّينْ، 17فِيهْ تِكْشِفْ البِرْ مْتَاعْ اللهْ بِالإِيمَانْ وْلِلإِيمَانْ، كِيفْ مَا تِكْتِبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «البَارْ بِالإِيمَانْ بَاشْ يَحْيَى.»

غَضَبْ اللهْ

18رَاهُو الغَضَبْ مْتَاعْ اللهْ تِكْشِفْ مِالسْمَاءْ ضِدْ كُلْ فْسَادْ وْكُلْ شَرْ مْتَاعْ النَّاسْ الِّي بِالشَّرْ مْتَاعْهُمْ يْغَطِّيوْ الحْقِيقَة، 19وْمَعْرْفِتْهُمْ للهْ ظَاهْرَة فِيهُمْ، عْلَى خَاطِرْ اللهْ وَرَّاهَالْهُمْ، 20وْمِلِّي تْخَلْقِتْ الدِّنْيَا الحَاجَاتْ مْتَاعْ اللهْ الِّي مَا تِتْشَافِشْ وْقُدْرْتُو الِّي تَبْقَى لِلأَبَدْ وِاللاَّهُوتْ مْتَاعُو ظَاهْرِينْ فِي مَخْلُوقَاتُو. هَاذَاكَا عْلاَشْ النَّاسْ مَا عِنْدْهُمْشْ حَتَّى عُذْرْ. 21رَاهُمْ رَغْمِلِّي عَرْفُوا اللهْ مَا مَجّْدُوهِشْ بْصِيفْتُو اللهْ وْمَا شُكْرُوهِشْ، آمَا وَلاَّوْ يْفَكّْرُوا بِالغَالِطْ وْقَلْبْهُمْ الجَاهِلْ ظْلاَمْ. 22وْوَقْتِلِّي هُومَا يِدَّعِيُوا الِّي هُومَا حُكَمَاءْ، وَلاَّوْ جُهَّالْ. 23وْبَدّْلُوا المَجْدْ الِّي مَا يَفْنَاشْ مْتَاعْ اللهْ بِتْصَاوِرْ تِشْبِهْ لِلبَشَرْ الفَانِينْ وِلاَّ الطّْيُورْ وِلاَّ الحَيَوَانَاتْ الِّي تِمْشِي وِلاَّ الِّي تَزْحِفْ.

24هَاذَاكَا عْلاَشْ اللهْ خَلاَّهُمْ لِلنْجَاسَة بِالشْهَاوِي مْتَاعْ قْلُوبْهُمْ بَاشْ يْهِينُوا بْدُونَاتْهُمْ. 25بَدّْلُوا الحَقْ مْتَاعْ اللهْ بِالكِذْبْ وْعِبْدُوا الخْلِيقَة وْخِدْمُوهَا فِي بْلاَصِةْ الخَالِقْ، الِّي هُوَ مُبَارَكْ لِلأَبَدْ. آمِينْ. 26هَاذَاكَا عْلاَشْ اللهْ خَلاَّهُمْ لِلشْهَاوِي الِّي مَا تْشَرِّفْشْ، نْسَاهُمْ وَلَّاوْا يَعْمْلُوا فِي حَاجَاتْ فَاسْدَة مَاهِيشْ عَادِيَّة، 27وِالرْجَالْ زَادَا بَطّْلُوا مَا عَادِشْ يَعْمْلُوا عَلاَقَاتْ عَادِيَّة مْعَ النْسَاء وْهَاجُوا وِشْتْهَاوْ بْعَضْهُمْ. وِالرْجَالْ عَمْلُوا الفَاحْشَة مْعَ الرْجَالْ وِخْذَاوْ العِقَابْ الِّي يِسْتْحَقُّوهْ عْلَى فْسَادْهُمْ.

28وْمَا دَامْهُمْ مَا حَبُّوشْ يَبْقَاوْ يَعْرْفُوا اللهْ، خَلاَّهُمْ لْتَفْكِيرْهُمْ الِّي مُوشْ مَقْبُولْ وِلْتَصَرُّفَاتْهُمْ الِّي مَا تْلِيقِشْ. 29تِمْلاَوْ بْأَنْوَاعْ الظُّلْمْ وِالشَّرْ وِالطْمَعْ وِالنْجَاسَة، تِمْلاَوْ بالحُسْدْ وِالقَتْلْ وِالعَرْكْ وِالغَشَّة وِالخُبْثْ. مِلْيَانِينْ بِالنَّمِيمَة 30يِحْكُوا بِالخَايِبْ عْلَى بْعَضْهُمْ، يَكْرْهُوا اللهْ، يْعَايْرُوا فِي النَّاسْ، مِتْكَبّْرِينْ مِتْفُوخْرِينْ، يْبَدّْعُوا فِي عَمْلاَنْ الشَّرْ، عَاصِينْ وَالْدِيهُمْ، 31مَا يِفْهْمُوشْ وْمَا عِنْدْهُمْشْ كِلْمَة وْمَا يْحِنُّوشْ وْمَا يَرْحْمُوشْ، 32رَغْمِلِّي يَعْرْفُوا الحُكْمْ مْتَاعْ اللهْ إِنّْهُمْ الِّي يَعْمْلُوا الحَاجَاتْ الِّي كِيفْ هَكَّا يِسْتَاهْلُوا بَاشْ يْمُوتُوا، مُوشْ مَا يَعْمْلُوهُمْشْ آكَاهُو آمَا يَفْرْحُوا بِلِّي يَعْمْلُوهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index