Search form

رُومَة 11

اللهْ مَا رْفَضْشْ شَعْبْ إِسْرَائِيلْ

1إِمَّالاَ آنَا نِسْإِلْ يَاخِي اللهْ رْفَضْ شَعْبُو؟ حَاشَا! آنَا بِيدِي مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلْ، مِنْ ذُرِّيِّةْ إِبْرَاهِيمْ وْمِنْ عَرْشْ بِنْيَامِينْ. 2اللهْ مَا رْفَضْشْ شَعْبُو الِّي عْرَفْهُمْ مِنْ قْبَلْ. يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ الِّي قَالُو الكْتَابْ المُقَدَّسْ عْلَى إِيلِيَّا وَقْتِلِّي شْكَى بْشَعْبْ إِسْرَائِيلْ للهْ؟ وْقَالْ: 3«يَا رَبْ، قَتْلُوا الأَنْبِيَاءْ مْتَاعِكْ وْطَيّْحُوا المَذَابِحْ مْتَاعِكْ وْمَا بْقِيتْ كَانْ آنَا وْآهُومَا يْحِبُّوا يُقْتْلُونِي.» 4- آمَا شْنُوَّة جَاوْبُو اللهْ؟ «خَلِّيتْ لْرُوحِي سَبْعَة آلاَفْ رَاجِلْ مَا ثْنَاوْشْ رْكَايِبْهُمْ قُدَّامْ البَعْلْ.» 5وْفِي الوَقْتْ الحَاضِرْ زَادَا قَعْدُوا بْقِيَّة مِالنَّاسْ خْتَارْهُمْ اللهْ بِالنِّعْمَة.

6وْإِذَا كَانْ الإِخْتِيَارْ بِالنِّعْمَة، رَاهُو مُوشْ بِالأَعْمَالْ، مَا كَانِشْ النِّعْمَة تْوَلِّي مَا هِيشْ نِعْمَة. 7شْنُوَّة مَالاَ؟ شَعْبْ إِسْرَائِيلْ مَا نَجّْمُوشْ يَاخْذُوا الشَّيْء الِّي يْحِبُّوا عْلِيهْ، آمَا المُخْتَارِينْ خْذَاوْهْ. وِالبْقِيَّة قْلُوبْهُمْ وَلاَّتْ قَاسْيَة، 8- كِيفْ مَا تِكْتِبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

اللهْ عْطَاهُمْ رُوحْ بْخِيلَة

وْعِينِينْ مَا تْشُوفِشْ

وْوِذْنِينْ مَا تِسْمَعْشْ

حَتَّى لِليُومْ.

9- وْدَاوُدْ يْقُولْ:

خَلِّي طَاوْلِتْهُمْ تْوَلِّيلْهُمْ مِنْدَافْ وْشَرْكَة

وْحَجْرَة اطَّيَّحْهُمْ وْعِقَابْ

10خَلِّي عِينِيهُمْ تِظْلاَمْ بَاشْ مَا يْنَجّْمُوشْ يْشُوفُوا

وْخَلِّيهُمْ ظْهُورَاتْهُمْ تْكُونْ دِيمَا مْعَوّْجَة.

الخَلاَصْ مْتَاعْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ

11إِمَّالاَ نْقُولْ: يَاخِي ادَّعْثْرُوا بَاشْ يْطِيحُوا؟ حَاشَا! آمَا عْلَى طْرِيقْ الغَلْطَة مْتَاعْهُمْ جَا الخَلاَصْ لِلشْعُوبْ الأُخْرِينْ بَاشْ شَعْبْ إِسْرَائِيلْ يْغِيرْ. 12إِذَا كَانْ تَوَّا الغَلْطَة مْتَاعْهُمْ فِيهَا بَرْكَة كْبِيرَة لِلعَالَمْ وْإِذَا كَانْ الخْسَارَة مْتَاعْهُمْ فِيهَا بَرْكَة كْبِيرَة لِلشْعُوبْ الأُخْرِينْ، إِمَّالاَ آشْ بَاشْ يَاقَعْ كِيْكُونُوا كَامْلِينْ؟

13وْتَوَّا نْقُولْ لِلشْعُوبْ الأُخْرِينْ: مَا دَامْنِي رَسُولْ لِلشْعُوبْ الأُخْرِينْ، رَانِي نْمَجِّدْ الخِدْمَة مْتَاعِي 14بَاشْ نْخَلِّي وْلاَدْ بْلاَدِي اليْهُودْ يْغِيرُوا وْهَكَّا نْخَلِّصْ جْمَاعَة مِنْهُمْ. 15إِذَا كَانْهُمْ هُومَا كِتْرَفْضُوا خَلُّوا العَالَمْ يِتْصَالَحْ مْعَ اللهْ، يَاخِي كِيِتْقِبْلُوا مُوشْ بَاشْ تْكُونْ ثَمَّة حَيَاةْ مِنْ بِينْ المُوتَى؟ 16إِذَا كَانْ أَوِّلْ الخْمِيرَةْ تِعْطَى لْرَبِّي، إِمَّالاَ رَاهُو العْجِينْ الكُلُّو تِعْطَى لْرَبِّي. وْإِذَا كَانْ العْرُوقْ تِعْطَاوْ لْرَبِّي، إِمَّالاَ العْرَافْ الكُلْهُمْ مُقَدّْسِينْ.

17إِذَا كَانْ ثَمَّة عْرَافْ تْقَصُّوا، وْإِنْتِ زِيتُونَة جَالْيَة وِتْلَقِّمْتْ فِي بْلاَصِتْهُمْ بَاشْ تْشَارِكْ فِي أَصْلْ الشَّجْرَة وْلِّي تِتْغَذَّى بِيهْ، 18مَا تِتْفُوخْرُوشْ عْلَى العْرَافْ. إِذَا كَانْ تِتْفُوخْرُوا اذَّكّْرُوا الِّي مَا كُمْشْ إِنْتُومَا الِّي جِبْتُوا العْرُوقْ، آمَا العْرُوقْ هِيَ الِّي جَابِتْكُمْ؟ 19وْبِشْ تْقُولْ: «العْرَافْ تْقَصِّتْ بَاشْ آنَا نِتْلَقِّمْ.» 20صْحِيحْ! هُومَا تْقَصُّوا بِسْبَبْ قِلِّةْ الإِيمَانْ مْتَاعْهُمْ، آمَا إِنْتِ ثَابِتْ بِسْبَبْ الإِيمَانْ، إِمَّالاَ مَا تِتْكَبِّرْشْ آمَا خَافْ. 21رَاهُو إِذَا كَانْ اللهْ مَا خَلاَّشْ العْرَافْ الأَصْلاَنِينْ يَاخِي بَاشْ يْخَلِّيكْ إِنْتِ؟ 22حُطْ فِي بَالِكْ رَحْمِةْ رَبِّي وِالقَسْوَة مْتَاعُو، قَاسِي عَلِّي طَاحُوا، آمَا يَرْحْمِكْ إِنْتِ إِذَا كَانْ تَعْمِلْ قِيمَة لِلرَّحْمَة مْتَاعُو، مَا كَانِشْ رَاكْ إِنْتِ زَادَا تِتْقَصْ. 23وْحَتَّى الِّي طَاحُوا، إِذَا كَانْ مَا يْشِدُّوشْ صْحِيحْ فِي قِلِّةْ الإِيمَانْ مْتَاعْهُمْ بَاشْ يِتْلَقّْمُوا، رَاهُو اللهْ قَادِرْ بَاشْ يْلَقِّمْهُمْ مِنْ جْدِيدْ. 24رَاهُو إِذَا كَانْ إِنْتِ تْقَصِّيتْ مِنْ زِيتُونَة جَالْيَة بِطْبِيعِتْهَا، وِتْلَقّْمِتْ فِي زِيتُونَة حُرَّة، قَدَّاشْ أسْهِلْ بَاشْ العْرَافْ هَاذُومَا الِّي هُومَا مِنْ زِيتُونَة حُرَّة بَاشْ يِتْلَقّْمُوا مِنْ جْدِيدْ فِي الزِّيتُونَة الِّي جَابِتْهُمْ.

رَحْمِةْ اللهْ

25آنَا نْحِبّْكُمْ تَعْرْفُوا السِّرْ الغَامِضْ هَاذَا، يَا إِخْوْتِي، بَاشْ مَا يِمْشِيشْ فِي بَالْكُمْ الِّي إِنْتُومَا عَارْفِينْ، الِّي ثَمَّة جْمَاعَة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلْ قْلُوبْهُمْ وَلاَّتْ قَاسْيَة بَاشْ يِكْمِلْ العْدَدْ مْتَاعْ النَّاسْ الِّي حَطّْهُمْ رَبِّي مِالشْعُوبْ الأُخْرِينْ. 26- وْهَكَّا بَنِي إِسْرَائِيلْ الكُلْهُمْ بَاشْ يُخْلْصُوا، كِيفْ مَا تِكْتِبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

المُخَلِّصْ بَاشْ يْجِي مِنْ صِهْيُونْ

وْبِشْ يْنَحِّي الكُفْرْ مِنْ يَعْقُوبْ.

27- وْهَاذَا بَاشْ يْكُونْ عَهْدِي مْعَاهُمْ

وَقْتِلِّي انَّحِّيلْهُمْ ذْنُوبْهُمْ.

28مِنْ جِيهِةْ الإِنْجِيلْ اليْهُودْ هُومَا الأَعْدَاءْ مْتَاعْ اللهْ لْمَصْلْحِتْكُمْ إِنْتُومَا. آمَا فِي مَا يْخُصْ الإِخْتِيَارْ مْتَاعْ اللهْ هُومَا حْبَابْ رَبِّي عْلَى خَاطِرْ جْدُودْهُمْ. 29رَاهُو اللهْ مَا يِنْدِمْشْ بَعْدْ مَا يِخْتَارْ وَاحِدْ وْيَعْطِيهْ حَاجَة. 30بِالضَّبْطْ كِيفْ مَا إِنْتُومَا قْبَلْ كُنْتُوا عَاصِينْ الله وْتَوَّا تِرْحَمْتُوا بِسْبَبْ المَعْصْيَة مْتَاعْهُمْ، 31هَكَّا هُومَا زَادَا تَوَّا عْصَاوْ اللهْ بَاشْ يَرْحِمْهُمْ كِيفْ مَا يَرْحِمْكُمْ، 32رَاهُو اللهْ خَلَّى النَّاسْ مَرْبُوطِينْ فِي المَعْصْيَة بَاشْ يَرْحِمْهُمْ الكُلْهُمْ.

الحَمْدْ للهْ

33قَدَّاشُو عْظِيمْ الغْنَى مْتَاعْ اللهْ!

وْقَدَّاشْهَا غَارْقَة الحِكْمَة وِالمَعْرْفَة مْتَاعُو!

وْقَدَّاشْهَا الأَحْكَامْ مْتَاعُو صْعِيبَة بَاشْ تِتْعْرَفْ! وِالثْنَايَا مْتَاعُو بَاشْ تِتْفْهِمْ!

34شْكُونْ يَعْرِفْ الفِكْرْ مْتَاعْ اللهْ؟

وِشْكُونْ يْنَجِّمْ يَنْصْحُو؟

35وِلاَّ شْكُونْ الِّي عْطَى حَاجَة للهْ

بَاشْ اللهْ يْرَجَّعْهَالُو

36رَاهُو كُلْ شَيْء مِنُّو هُوَ وْبِيهْ هُوَ وْلِيهْ هُوَ.

المَجْدْ لِيهْ لِلأَبَدْ. آمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index